SLU-nyhet

Mjölkproduktion utan proteinkoncentrat kan löna sig

Publicerad: 28 februari 2024
Mjölkkor äter ur foderränna inne i en ladugård.

Mjölkkor producerar mindre mjölk när de utfodras utan proteinkoncentrat men det kan ändå vara tillräckligt mycket för att få en lönsam produktion. Det visar en ny studie som gjorts på åtta ekologiska mjölkgårdar i Sverige. Genom att utesluta ofta importbaserat koncentrat blir produktionen mer hållbar och mer resilient. Men det ställer högre krav på vallodlingen.

Två utfodringsmodeller, med och utan proteinkoncentrat, jämfördes på åtta gårdar med ekologisk mjölkproduktion under stallperioden 2022–2023 under de fyra första laktationsmånaderna. Minst tio kor per gård utfodrades utan koncentrat och jämfördes med kontrollkor som fick gårdens normala foderstat.

Proteinhalten i totalfoderstaten var i genomsnitt 14,3 procent för korna som inte utfodrades med koncentrat och 16,5 procent för kontrollkorna. Skillnaden avspeglades i mjölkens ureahalt som var 3,38 respektive 4,43 mmol/l. Förändringen i foderstaten ledde till en minskning i mjölkproduktionen med 5,4 kg från 38,4 kg mjölk till 33,0 kg mjölk (14 procent mindre). Effekten av att utesluta proteinkoncentrat varierade mycket mellan gårdarna från 5,8 procent till 23,1 procent mindre mjölkavkastning utan koncentrat. Fett- och proteinhalten påverkades inte.

Stor variation mellan gårdar

Resultaten i mjölkavkastning skiljde sig signifikant mellan de olika gårdarna. De högst avkastande gårdarna med dygnsavkastningar över 40 kg mjölk de första fyra laktationsmånaderna visade en större procentuell sänkning av mjölkavkastningen än gårdarna med lägre avkastning. En gård kompenserade det borttagna proteinkoncentratet med åkerbönor och undvek på det sättet en tydlig sänkning av proteinhalten i foderstaten. Denna gård hade en mindre nedgång i mjölkavkastning jämfört med de högst avkastande gårdarna och skillnaden var inte signifikant. Ytterligare två gårdar hade ingen signifikant skillnad i mjölkavkastning mellan behandlingarna, dessa hade även de lägsta koncentratmängderna. Därmed blev ändringen i totalfoderstaten betydligt mindre på dessa gårdar. Ingen av gårdarna kom över 35 kg ECM (energikorrigerad mjölk) i genomsnitt på korna som utfodrades utan koncentrat under de första fyra laktationsmånaderna.  

Kornas hälsa och fertilitet påverkades inte signifikant av utfodringen men datamängden är liten för att kunde påvisa sådana skillnader.

Utifrån försöket kan det konstateras att korna fungerar på en enklare foderstat utan koncentrat men där det är en betydande variation mellan gårdar. Det behövs också ett vallfoder av bra kvalitet med ett högt innehåll av råprotein när koncentratet utesluts ur foderstaten. För den ekologiska mjölkproduktionen är detta en realistisk strategi för framtiden men vallodlingen behöver anpassas till dessa förutsättningar. Det är även viktigt för hela sektorn att en enklare foderstat utan importfoder kan vara ett alternativ utifrån ett beredskaps- och hållbarhetsperspektiv.

Ekonomiskt fördelaktigt

Tidningen Ekologiskt Lantbruk hade ett specialnummer kring dessa frågor där fler aspekter kring proteinkoncentrat tas upp. En aspekt är den ekonomiska och enligt de beräkningar som görs där kan det löna sig att ta bort koncentrat trots att produktionen minskar eftersom foderkostnaden sjunker. Markanvändningen minskar också vilket gör att man får ut mer mjölk per hektar enligt de beräkningar som görs i tidningen. Läs mer i Ekologiskt Lantbruk

Niels Andresen

 


Kontaktinformation