SLU-nyhet

SLU:s datahanteringspolicy uppdaterad

Publicerad: 31 januari 2024

För att främja övergången till öppen vetenskap och för att öka forskningens kvalitet, spridning, genomslag och innovationskraft har SLU en policy för tillgängliggörande av forsknings- och miljöanalysdata. Policyn har nu uppdaterats.

Nytt i uppdateringen

Innehållet i den uppdaterade policyn är i stort detsamma som tidigare, men med några tillägg och ändrade skrivningar, till exempel:

  • Tidigare har det inte specificerats när data ska tillgängliggöras, men i den uppdaterade versionen står det att data ska tillgängliggöras ”så tidigt som möjligt, så sent som nödvändigt”.
  • Den uppdaterade policyn förtydligar hur molntjänster kan användas för data med personuppgifter: ”För att kunna använda en molntjänst för förvaring av personuppgifter måste det finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören av tjänsten. Molntjänster får inte användas för lagring eller bearbetning av känsliga personuppgifter.”
  • Ett tillägg är att forsknings- och miljöanalysdata inte bara ska skyddas och informationsklassas, utan också riskbedömas.

Läs mer

Kort sammanfattning av policyn

Policyn beskriver principer för god datahantering vid SLU, bland annat rörande datahanteringsplaner, lagring, informationssäkerhet, tillgängliggörande och arkivering. I policyn står bland annat att

  • data från SLU:s forskning och miljöanalys vara så öppet tillgängliga som möjligt, med så få restriktioner som möjligt
  • SLU stöder FAIR-principerna, som innebär att data ska vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), kompatibla (Interoperable) och återanvändningsbara (Reusable)
  • alla nya projekt och undersökningar inom forskning och miljöanalys ska upprätta en datahanteringsplan.

I policyn specificeras också det ansvar som bland annat projektledare, prefekter och SLU har.

Support

Avdelningen Data Management Support vid SLU-biblioteket ger stöd åt alla SLU:are i frågor som rör hantering av data från forskning och miljöanalys, inklusive publicering, lagring och datahanteringsplaner.

Om du har frågor, kontakta DMS med mejl (dms@slu.se) eller boka hjälp med datahantering

Relaterade sidor: