SLU-nyhet

Nyheter från NJ:s fakultetsnämndsmöte 19 april

Publicerad: 17 april 2023

NJ:s fakultetsnämnd hade möte den 19 april. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades vid mötet.

Basanslag till ämnesområden

Basanslaget ska enligt styrelsens anvisningar fördelas till de ämnesområden som finns på fakulteten. Nämnden beslutade att basanslaget ska vara lika stort för alla ämnesområden. Det beslutades även att övriga, riktade anslag till ämnesområden ska vara tidsbegränsade och därmed föremål för återkommande omprövning.

Beslutet bedöms öka tydligheten och transparensen i anslagsfördelningen till ämnesområden och därmed institutioner. En konsekvens är att alla anslag som är utöver basanslagen till ämnesområden kommer att behöva hanteras inom ramen för särskilda beslut och efter någon form av omprövning.

Rutiner för omprövning av ämnesområden

Nämnden beslutade att ge dekanen i uppdrag att fastställa rutiner som ska gälla då en person lämnar sitt uppdrag att vara ämnesansvarig, det vill säga vanligtvis när en professor går i pension. Alla ämnesområden kommer att bli föremål för omprövning, och områdets strategiska betydelse ur olika aspekter ska då bedömas inklusive dess betydelse för SLU:s utbildningar och för andra ämnesområden på SLU och fakulteten.

Universitetslektorer i matematik rekryteras

Nämnden beslutade att påbörja rekryteringen av en universitetslektor i matematik. SLU har för avsikt att ansöka om tillstånd att examinera civilingenjörer, och då behöver rätt lärarkompetens finnas. En ansökan om examenstillstånd ska skickas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i början av maj 2023. Eftersom det inom några år väntas en brist på lärare inom matematik ska denna rekrytering framgent gagna matematikundervisningen även inom fakultetens övriga utbildningsprogram. Beviljas examenstillståndet beslutade nämnden att rekrytera ytterligare en universitetslektor i matematik.

Forskarskolornas aktiviteter och ekonomiska status 2022

Statusen för NJ:s forskarskolor presenterades. Dessa är nu sex till antalet sedan en sammanslagning av två forskarskolor genomfördes vid årsskiftet.

Alla forskarskolorna har kommit igång med planerade aktiviteter under 2022, men övergången mellan den förra och nuvarande cykeln medförde en liten fördröjning av aktiviteter. Även covid påverkade verksamheten under våren 2022. Trots detta har alla forskarskolor genomfört kurser men även aktiviteter som workshops, seminarier och studieresor.

Gästprofessor i tvärvetenskap vid institutionen för stad och land

Fakultetsnämnden beslutade att föreslå rektor att anställa professor Marie Stenseke som gästprofessor i ämnet kulturgeografi. Marie kommer framförallt att arbeta med att utveckla tvärvetenskaplig forskning vid fakulteten och hela SLU. Marie är professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet, och hon är sedan hösten 2022 anställd vid SLU till 20 procent som programchef för Interdiciplinary Academy (IDA), som är en tvärvetenskaplig satsning vid SLU. https://www.slu.se/ida

Medfinansiering vid förlängning av doktorandstudier med anledning av pandemin

Nämnden informerades om de medel som rektor tidigare ställt till förfogande för fakulteterna med anledning av att en del doktorander inte kunde nå sina examensmål på grund av pandemin. Fakulteterna har nu ombetts att till rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) rapportera om de doktorander som fått förlängd tid (prolongering) och ekonomiskt stöd för detta.

Utvärdering av fakultetens fältforskningsstationer

Mats Höglind från Nibio, som är ett av Norges största forskningsinstitut, har utvärderat fakultetens tre fältforskningsstationer Lövsta, Röbäcksdalen och Lanna. Här är några slutsatser Mats Höglind drar.

  • Samordningen mellan stationerna behöver stärkas.
  • Stationerna bör ges likvärdig standard på lokaler, maskinpark och försöksteknisk utrustning.
  • Stationerna bör i högre grad kunna utnyttjas inom undervisningen.

Nya docenter

Fakultetsnämnden beslutade att utnämna följande personer till docenter:

  • Johan Blomquist i ämnet nationalekonomi,
  • Stephanie Leder i ämnet landsbygdsutveckling,
  • Lorenzo Menichetti i ämnet markvetenskap,
  • Santanu Basu i ämnet livsmedelsvetenskap.