SLU-nyhet

Oro kring animalieproduktion

Publicerad: 21 april 2023

Animal Task Force, ATF, höll nyligen årsmöte (General Meeting). Den stora punkten på mötet var diskussionen om utvecklingen av animaliesektorn i Europa och ATFs roll i detta.

Det finns en generell oro att vi kommer att tappa en stor del av animalieproduktionen i Europa, vilket kommer att göra oss sårbara och mindre cirkulära avseende livsmedel och växtnäring.

När det gäller ekosystemtjänster från lantbruket kommer det allt mer information om betydelsen av idisslarna för biodiversiteten i odlingslandskapen.

Flera av representanterna enades om att det finns en stark motsägelse från politiken - man vill ha fler betande djur i Europa, samtidigt som man inte gör något för att behålla produktionen. Begräsningarna sker på flera nivåer, bland annat genom införandet av EU´s nya finansiella taxonomi som kommer påverka om vi kan finansiera investeringar för att förnya animalieproduktionen i Europa eller inte.

EU:s ”Animal wellfare legslation”, djurskyddsförordning, förväntas ratificeras under hösten. Lagstiftningen kommer bland annat reglera förhållandena för djurtransporter inom EU.

Ett annat område som kommer att få ett nytt regelverk är växtförädlingen, ”Legal frame work on new breeding techniques” där möjligheterna att använda nya tekniker som gensaxen crispr/cas9 kommer att ses över. På längre sikt kan det vara av stor betydelse för husdjursproduktionen - då det kan påverka vilka nya fodermedel som vi kan producera lokalt i Europa.

Regelverket för kontroll av utsläpp från lantbruket som styr, vilka kemikalier som vi får använda kommer att revideras genom införandet av det nya Industrial Emission Directive (IED). Det nya regelverket kommer att påverka hur vi bedriver lantbruk inom unionen med fokus på kemikalier och djurhållning i stort.

Trots att man har jobbat hårt och länge med de nya reglerna är utmaningen för den sittande kommissionen och nuvarande parlamentet att, inom kort går hela Europa till val, redan våren 2024. Rent praktiskt kommer det att vara svårt att få alla regelverk på plats, innan vi har nytt parlament installerat. Det gör att en stor del av den föreslagna lagstiftningen kanske aldrig får laga kraft – utan kommer att inhiberas och revideras av en förmodad ny politisk majoritet.

Fakta:

Animal Task Force, ATF

ATF är en organisation som arbetar för en hållbar animalieproduktion i Europa och har medlemmar i de flesta europeiska länder. Det svenska medlemskapet representeras av VH-fakulteten på SLU. 

ATF hade sitt General Meeting i Bryssel den 11 April under ledning av presidenten Frank O´Mara från Irland.

Laurent Journaux blir ny generalsekreterare för organisationen. Han är fransman och kommer från France Génétique Elevage (FGE) och är genetiker i grunden och kommer att jobba deltid från både Paris och Bryssel.

Relaterade sidor: