SLU-nyhet

Nyheter från fakultetsnämnden den 8 februari

Publicerad: 06 februari 2023

Rekryteringar

Nämnden beslutade att påbörja rekrytering och att fastställa anställningsprofil för en professor i försöksdjurmedicin. Detta under förutsättningen att rektor tillstyrker rekryteringen.

Nämnden beslutade även att påbörja rekryteringen av en biträdande universitetslektor i stordjurskirurgi.

Ett antal anställningsprofiler för kommande rekryteringar av universitetslektorer beslutades.

Informationer

Åsa Formo informerade om den fundraising som pågår på fakulteten och SLU.

Dekan Rauni Niskanen informerade om processen om VH:s organisation 2024.

Projektledare Anders Bjurstam informerade om både läget för utökningen av veterinär- och djursjukskötarprogrammen samt Integrationsprojektet UDS–VH.

Fakultetens ekonomer informerade om VH:s bokslut för år 2022. Helårsresultatet är positivt och uppgår till 6,5 miljoner kronor.

Ny praxis på VH vid rekrytering av högre anställningar

En ny anställningsordning vid SLU börjar gälla från 1 april 2023. Ändringen av anställningsordningen påverkar utformningen av anställningsprofiler för professorer och universitetslektorer vid VH-fakulteten. Vid fakultetsnämndens sammanträde den 8 februari informerade dekanerna om att en ny praxis kommer att tillämpas som är i linje med anställningsordningen och hur andra fakulteter gör på SLU.

VH-fakultetens tidigare krav på att vara docent för att kunna bli universitetslektor tas bort eftersom det inte är förenligt med den nya anställningsordningen. Både docentkompetens och högskolepedagogisk utbildning kommer i fortsättningen att ligga under avsnittet bedömningsgrunder i anställningsprofilen.

I anställningsprofilen för professorer kommer VH-fakulteten att anpassa det tidigare kravet på huvudhandledarskap så att det harmoniserar med den nya anställningsordningen och övriga fakulteters annonsutformningar. Huvudhandledarskap av doktorander kommer i fortsättningen att ligga under bedömningsgrunder i anställningsprofilen.


Kontaktinformation

Kristina Jungnelius, fakultetshandläggare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
kristina.jungnelius@slu.se, 018-67 16 87