SLU-nyhet

Mjölkproduktion utan proteinkoncentrat – funkar det?

Publicerad: 13 februari 2023
En grupp svartvita kor står i en hage framför spannmålsax.

Under stallsäsongen 2021–2022 testade fyra ekologiska mjölkgårdar att inte utfodra proteinkoncentrat till en del av korna för att se hur det påverkade mjölkavkastningen. Korna mjölkade 8 till 15 procent mindre i början av laktationen men fungerade bra med hänsyn till hälsa och fertilitet. Prisförhållandet mellan noteringen på mjölk och proteinfodret styr strategivalet men testet visar att mjölkkor har en unik förmåga till att anpassa sig efter en foderstat med råvaror som är enkla att odla i Sverige.

Test på fyra mjölkgårdar

I ett samarbete mellan Niels Andresen HIR Skåne/SLU Epok, Niclas Åkesson Tidningen Ekologiskt Lantbruk, Rolf Spörndly SLU och fyra ekologiska mjölkgårdar genomfördes ett test under stallsäsongen 2021–2022 med arbetsnamnet Hjälp! Funkar det utan koncentrat?!. Under tidig laktation (cirka 120 laktationsdagar) registrerades mjölkavkastning och kraftfoderförbrukningen på minst 8 kor som inte fick koncentrat och jämfördes med 8 referenskor som fick gårdens vanliga foderstat (se textruta). Vidare samlades information om lantbrukarnas erfarenheter kring kornas hälsa, antal besök i mjölkroboten, fertilitet med mera.

Så gick det ute på gårdarna

Korna som inte fick koncentrat mjölkade mellan 29–38 kg energikorrigerad mjölk (ECM) per dag i början av laktationen och nergången i mjölkavkastning blev i genomsnitt mellan 2,6 och 5,8 kg ECM/dag jämfört med de kor som fick gårdens vanliga foderstat (Tabell 1). Det motsvarar en procentuell nedgång på 8–15 procent. Erfarenheten från lantbrukarna var att testkorna inte hade några hälso- eller fertilitetsstörningar som kunde kopplas till utfodringen. På en av gårdarna fanns en känsla av att testkorna hade lite sämre hull än korna på samma laktationsstadie i besättningen.

Den samlade kraftfodermängden på gårdarna var mellan 7 och 11 kg per dag och spannmålskorna åt mer spannmål i stället för proteinkoncentratet (tabell 2). Med de prisrelationer som gällde under våren 2022 (mjölknotering = 5,37 kg ECM, ekologiskt proteinfoder = 9,5 – 12 kr/kg och spannmål = 3,5 kr/kg) var proteinkorna 4–10 kr mer lönsamma än spannmålskorna. Priset på spannmål var dock ett marknadspris och på flera av de deltagande gårdarna var produktionskostnaden för spannmålen runt 1,50 kr/kg. Med det priset var det ekonomiska resultatet lika mellan utfodringsstrategierna.

Större perspektiv på utfodringen

I en situation där det blir brist på proteinfoder finns det stora möjligheter att minska på förädlat protein i utfodringen till mjölkkor och i stället prioritera det till humankonsumtion eller till enkelmagade djur. Räknar man mjölkproduktion per hektar blir den större med en strategi som baseras på vallfoder och spannmål då dessa grödor ger så mycket större avkastning än proteingrödorna oberoende av var de odlas. Ett mindre råproteininnehåll i foderstaten minskar kväveöverskottet i mjölkproduktionen vilket minskar mjölkens miljöbelastning. Det är slående att endast cirka 10 procent av proteinet i det sist utfodrade kilot av koncentratet till en högavkastande ko återfinns i mjölkproteinet.

Andra säsongen i gång

Andra säsongen pågår och i år deltar åtta gårdar. Med bättre forskningsfinansiering från Jordbruksverket är det möjligt att mera systematiskt följa och stötta de medverkande gårdarna. I årets försök utvärderas även om ett tillskott av åkerböna kan vara en lämplig strategi om vallfodret inte håller toppkvalitet.

Vill du läsa mer om gårdarna som deltog i testet förra året, så finns det nu ett specialnummer på denna länk:

https://e-tidning.ekolantbruk.se/

Resultaten från årets test med åtta gårdar redovisas löpande i tidningen Ekologiskt lantbruk

Niels Andresen

Tabell 1. Genomsnittlig mjölkavkastning de första 4 laktationsmånader för 8 kor som fick proteinkoncentrat och 8 kor som inte fick koncentrat.

 

Gård 1

Gård 2

Gård 3

Gård 4

         

Årsavkastning före projektet, kg ECM/ko

11 800

10 800

9 000

8 900

Resultat i projektet

       

Kg ECM per dygn utan koncentrat

38,1

34,4

29,3

33,2

Kg ECM per dygn med koncentrat

43,9

38,8

31,9

39,3

Diff mellan grupperna, kg ECM/dygn

-5,8

-4,4

-2,6

-6,1

Nedgång i %

-13,2%

-11,3%

-8,2%

-15,5%

 

Fakta:

Så här var förutsättningarna för att vara med i testet:

  • Ha minst 16 andragångskalvande eller äldre kor som kalvar in under september till december 2021.
  • Lotta ut åtta av de inkalvande korna. Utfodra dem enbart med grovfoder och spannmål till 1 april 2022.
  • Styra och registrera kraftfodertilldelningen individuellt per ko.
  • Mäta mjölkmängden individuellt per ko.
  • Analysera samtliga vallskördars näringsinnehåll.