SLU-nyhet

Anslagsfördelning och uppdrag beslutade för 2024

Publicerad: 14 november 2023

Det är SLU:s styrelses uppgift att fördela det anslag som regeringen tilldelar SLU i budgetpropositionen. Nu har SLU:s styrelse beslutat om ramarna för nästa år.

Regeringen tilldelar SLU ett statsanslag på 2 240 mnkr för 2024 enligt förslaget. Det är en ökning med 80 mnkr jämfört med innevarande år. Ökningen består av pris-och löneomräkning (73 mnkr eller 3,4 procent) och ett antal beslut som summerar till drygt 6 mnkr.

Utöver regeringens tilldelning föreslogs att ytterligare 7 mnkr fördelas som en del av beslutet om anslagsfördelning. Dessa medel genereras av SLU:s interna kapitalavgift. Totalt fördelas alltså 2 247 mnkr.

Utbildningen

Statsanslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 49 mnkr till 698 mnkr. Regeringens utbildningsuppdrag till SLU är 12 600 helårsstudenter (HST) för treårsperioden 2022–2024. Uppdraget till fakulteterna för 2024 är 4 121 HST (2023: 4 145 HST).

Ökningen av anslaget består av

 • pris-och löneomräkning på 22 mnkr,
 • intern omfördelning från forskningsanslaget på 30 mnkr på grund av integrationen av djursjukhuset och VH-fakulteten,
 • intern omfördelning till forskningsanslaget på 5 mnkr på grund av utökat behov av lärare med forskningsanknytning, och
 • pandemisatsningar enligt plan 0,8 mnkr.

Forskningen

Statsanslaget till forskning och forskarutbildning ökar med 34 mnkr till 1 336 mnkr (1 304 mnkr). Pris-och löneomräkningen utgör 44 mnkr. I budgetpropositionen tilldelas SLU en förstärkning av Grogrund – kompetenscentrum för växtförädling av livsmedelsgrödor på 10 mnkr och en överföring från Jordbruksverket av anslaget för drift och utveckling av den nationella genbanken på 8 mnkr. I det tilldelade beloppet ingår också en generell besparing på -11 mnkr och en nedjustering av anslaget på -1 mnkr avseende slopad avgift för årlig revision. Dessa av regeringen beslutade, föreslagna och aviserade reformer summerar till 6,3 mnkr. I förändringen mellan åren ingår även de interna omfördelningarna som nämns ovan avseende utbildningen. Inklusive prognosen för kapitalavgiften (7 mnkr) uppgår forsknings­anslaget till totalt 1 336 mnkr.

Fortlöpande miljöanalys

Statsanslaget till fortlöpande miljöanalys ökar med 7 mnkr till 214 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen. Den fortlöpande miljöanalysen finansieras också med bidrag och uppdrag främst från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårds­verket.

Anslagsfördelning per fakultet 

 • LTV-fakulteten: 147 till GU, 154 till Fo, 1 till Foma = 302 mnkr
 • NJ-fakulteten: 99 till GU, 397 till Fo, 120 till Foma = 616 mnkr
 • S-fakulteten: 71 till GU, 242 till Fo, 44 till Foma = 357 mnkr
 • VH-fakulteten: 279 till GU, 278 till Fo, 1 till Foma = 557 mnkr
 • Gemensamt: 103 till GU, 264 till Fo, 48 till Foma = 419 mnkr

Anslagsfördelning per redovisningsområde

 • Grundutbildningen: 698 mnkr
 • Forsknings- och forskarutbildningen 1 336 mnkr
 • Foma 214 mnkr
 • Summa 2 247 mnkr

 

Relaterade sidor: