SLU-nyhet

Platsen i fokus i naturturismen

Publicerad: 13 januari 2023

Forum för naturturism är en nationell samling för företag, organisationer och andra aktörer som vill utveckla en hållbar besöksnäring i Sverige. Den 15-16 november 2022 genomfördes forumet i Lycksele. Tove Berg representerade SLU Centrum för naturvägledning på plats och spanade efter hur naturvägledning kommer in i naturturismen. Läs hennes iakttagelser i denna artikel.

Naturturism kan i sin bästa form erbjuda hållbara turistdestinationer, en levande landsbygd, och samtidigt bidra till regional utveckling. Naturvägledning har potential att stärka naturturismen och bidra med metoder för att höja upplevelsevärden, relationen till naturen, och känslan för platsen som besöks. I november 2022 hölls årets upplaga av Forum för naturturism, en konferens anordnad av branschorganisationen Naturturismföretagen, i år i samverkan med Region Västerbotten och med stöd från Tillväxtverket. Tove Berg besökte konferensen i Lycksele för att bevaka vilken roll och ställning naturvägledning har inom naturturismföretagande idag.

Representanter för de tre arrangörerna av Forum för naturturism 2022: Camilla Jönsson (Ordförande i Naturturismföretagen), Joakim Hermanson, (Generalsekreterare för Naturturismföretagen) och Sirpa Kärki (Region Västerbotten).Representanter för de tre arrangörerna av Forum för naturturism 2022: Camilla Jönsson (Ordförande i Naturturismföretagen), Joakim Hermanson, (Generalsekreterare för Naturturismföretagen) och Sirpa Kärki (Region Västerbotten). Foto: Andreas Jakobsson, 3dFabriken.

Forum för naturturism är en nationell mötesplats för företagare inom natur- och ekoturism och årets tema var social hållbarhet i landsbygden. Föreläsningar under konferensen hölls av bland annat destinationsbolag, naturturismföretagare från olika platser i Sverige, Tillväxtverket, Svenska Turistföreningen och Visit Sweden. Föreläsningarna var grupperade inom sex olika teman: mikrodestinationer och kluster, kvalitetssäkring, klimatförändringar, kunskapsunderlag för naturturism, tillgänglighet och inkluderande naturmiljöer, och till sist ekonomisk hållbarhet. Föreläsningarna handlade bland annat om hur man etablerar samverkan och skapar synergier, hur regionen kan stödja en hållbar besöksnäring, och fördelarna med hållbarhetsmärkningar. Andra frågor som adresserades i föreläsningar var hur turism och destinationer behöver anpassa sig i takt med att klimatet förändras, hur man skapar mer tillgängliga miljöer och transporter, och hur man kan sprida ut besökare och inkomster under större perioder av året. Diskussioner och föreläsningar rörde sig också kring frågor som hur naturguidescertifiering kan bidra till kvalitetssäkring, och vilka värden och aktiviteter som önskas och efterfrågas av olika grupper av turister.

CNV besökte konferensen bland annat för att undersöka frågor som vilken betydelse / roll har naturvägledning inom naturturism idag? Hur arbetar naturturismaktörer med naturvägledning? Och vilken roll har guide-certifiering och utbildningar inom naturturismföretagande i Sverige idag?

Under konferensen presenterade bland annat Visit Sweden en undersökning som genomförts under 2022 tillsammans med Tillväxtverket, med målet att kartlägga hur naturturism i Sverige ser ut idag - trender, målgrupper och utvecklingspotential. En del av det här kunskapsunderlaget var en granskning av vad olika målgrupper önskar och värderar i sina besök i svensk natur. För svenska turister lyftes vandring, norrsken, städer och landsbygd, samisk kultur, matkultur, plocka svamp och bär och att känna sig ett med naturen. För internationella turister var det istället centralt att uppleva årstiderna och årstidsväxlingar i sina besök. Presentationen handlade till stor del om hur man kan anpassa marknadsföring och paketering med hjälp av denna kunskap, men i detta finns också grundstenar i naturvägledning som ett bakomliggande behov. Vad innebär det till exempel att ”bli ett med naturen”? Att åstadkomma detta handlar mycket om att integrera relationsbyggande till naturen i upplevelsen, och i detta kan naturvägledningens metoder och verktyg vara till stor hjälp.

Forum för naturturism 2022Foto: Andreas Jakobsson, 3dFabriken.

Ett av konferensens pass handlade om certifiering till naturguide. Under detta pass presenterade en naturturismföretagare vilka fördelar hon upplevt med att bli certifierad naturguide. För henne handlade det mycket om att träna på ett hantverk, att få ett bredare nätverk, och få erfarenhet och hjälp i att paketera upplevelserna man erbjuder. Certifieringen var också en viktig kvalitetssäkring, både gentemot myndigheter och turister, och blev en katalysator för ytterligare samverkan. Även i Visit Swedens undersökning framkom det att det finns en ökad efterfrågan på certifierad naturguidning. Dialog och guidning med fokus på att levandegöra miljöer snarare än att endast informera om dem värderas högt av både nationella och internationella besökare.

Konferensens fokus var naturturismföretagare, som håller guidningar, hyr ut material, håller kanot-, rid-, och skoterturer, har boenden och arbetar med destinationsutveckling och samverkan. Föredragen på konferensen handlade därför i hög utsträckning om praktiska frågor kring detta – markavtal, finansiering, lönsamhet, att få med sig bygden, olika samverkansformer, med mera. Naturvägledning - och perspektiven som handlar om att skapa bra besöksupplevelser och bygga relationer mellan människa och natur - var aspekter som var mindre centrala i konferensens diskussioner. Men samtidigt är plats och platsens betydelse ett väldigt centralt tema som återkom under hela konferensen. Många verksamheter är centrerade kring aktiviteter i naturen, till exempel ridning, paddling eller vandring. I detta pratas också mycket om platsen som förutsättning, destination och besöksvärde. Att aktiviteterna sker på just dessa platser är centralt, och både destinationer och företagare vill lyfta och förmedla platsens värden; de kulturhistoriska, naturbaserade värdena som platsen har att erbjuda, tillsammans med aktiviteter, sammanhang och gemenskap. I detta har naturvägledning en viktig roll, och potential att bidra med många användbara verktyg och metoder. Naturvägledning kan hjälpa till att lyfta och stärka relationsbyggandet till platsen och dess värden, som ett komplement till de aktiviteter som erbjuds. Mer och ännu bättre naturvägledning kan ge fantastiska upplevelser som utgår från besökarens möte med platsen och bidrar till kunskap, känsla och engagemang. Utbildning och fortbildning i naturvägledning är viktigt för att bygga stark naturturism.

Hotell Lappland i Lycksele, där Forum för naturturism hölls 2022.Hotell Lappland i Lycksele, där Forum för naturturism hölls. Foto: Tove Berg


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv