SLU-nyhet

Om lokalbokning för grundutbildning

Publicerad: 21 december 2022

Med anledning av nyligen utskickad information från Lokalbokningen Alnarp för bokningsperiod med deadline 15 januari 2023 vill vi meddela följande.

Lokalläget för GU är som många kursledare har fått erfara just nu ansträngt på SLU i Alnarp. Den befintlig lokalstrukturen är inte optimal vad gäller storlek, funktioner och förändrad pedagogik (t.ex. ökat behov av datorsalar). Två utbildningsprogram har dessutom tillkommit de senaste åren (masterprogrammet Food & Landscape och kandidatprogrammet Forest & Landscape).

Vi har också återgått från en lång period med distanslösningar till en mer campusbaserad undervisning där bristerna blivit mer påtagliga.

Inga större förändringar att vänta just nu

Vi kommer dock inte se större förändringar i lokalutbudet förrän den planerade ombyggnation/omlokalisering i Alnarp som förväntas att starta 2024 och vara klar 2027. Arbete med analyser och enkäter vad gäller lokalbehoven för GU pågår som en del av förstudierna. Vi behöver till dess hushålla med de lokaler för undervisning som vi har att tillgå för tillfället. Jag uppmanar alla kursledare och lärare därför följande:

  • För att vi ska få så bra lokalutnyttjande som möjligt behöver ni hålla er till gällande riktlinjer kring förläggning av undervisningspass. Boka 2-timmarspass 8-10, 10-12, 13-15 eller 15-17. 4-timmarspass 8-12 eller 13-17. Bokning t.ex. 9-11 är inte tillåtet. Vi måste generellt bättre utnyttja hela arbetsdagen från kl 8-17 än vad vi gör idag.
  • Utnyttja de positiva erfarenheter som vi fick genom distansundervisningen under pandemin. Se över igen vilka moment, t.ex. föreläsningar som kan genomföras på zoom och vilka moment som kräver närvaro på campus.

Observera också:

  • På denna sida, under flik Alnarp, ser ni vilka dagar och tider som inte ska schemaläggas. Notera att onsdagseftermiddagar ska vara undervisningsfria, om inte dispens för detta beviljats (sökes här).
  • Thesis Day infaller på eftermiddagen fredagen den 26 maj, lägg om möjligt in detta i kursschemat så att så många som möjligt kan besöka detta event. (Direkt i anslutning till Thesis Day kommer liksom 2022 att arrangeras en avslutningsceremoni för avgångsklasserna, mer info om detta kommer längre fram.)

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Karl Lövrie, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
karl.lovrie@slu.se, 040-41 54 39