SLU-nyhet

Pressinbjudan: Konferens med fokus på biologisk mångfald i miljöbedömningar

Publicerad: 01 november 2022

Biologisk mångfald är en viktig komponent i de miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar som görs inför exploateringar och i annan samhällsplanering. Därför har Mångfaldskonferensen och MKB-dagen – två återkommande evenemang vid SLU – valt att bjuda in till en gemensam konferens i år, den 10 november i Uppsala.

Konferensens tema är: Hur kan vi bli bättre? Om biologisk mångfald, miljöbedömning och MKB. Konferensen vänder sig dels till dem som arbetar med biologisk mångfald i planering och beslutsfattande, dels till dem som jobbar med miljöbedömningsrelaterade frågor inom myndigheter, branscher och akademi. Tanken är att ge deltagarna uppdateringar och inspiration från myndigheter och forskare, inblickar i varandras verksamheter och chansen att mötas i ett gemensamt forum.

Under dagen ges dagsaktuella inblickar i miljöpolitikens mål, utmaningar och praktiska tillämpning, med inspel från bland annat regeringskansliet, Trafikverket och Havs- och vattenmyndigheten, samt forskare och konsulter i fältet.

– Internationell forskning visar att det ofta inte tas tillräcklig hänsyn till biologisk mångfald i miljöbedömningar och beslutsfattande. I Sverige finns få studier av hur situationen ser ut, men det finns förbättringsmöjligheter, säger Mari Kågström, forskare vid CBM. Det gäller dels användningen av miljöbedömningar i sig, men särskilt hur biologisk mångfald beskrivs och värderas.

Journalister som vill delta kan kontakta

Mari Kågström, forskare
Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
Sveriges lantbruksuniversitet
mari.kagstrom@slu.se, 018-672516

Annika Borg, kommunikatör vid CBM
annika.m.borg@slu.se, 018-67 12 12, 072-522 03 23

Kort om konferensen

Tid: torsdag 10 november kl 9.20-16:00
Plats: Loftets hörsal, SLU:s campus Ultuna, Uppsala
Mer information och fullständigt program: http://www.slu.se/mk22

Konferensen arrangeras i samverkan mellan SLU Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket, Boverket, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten och Mittuniversitetet.

Program

9:30
Läget idag och nya politiska mål för biologisk mångfald (Torbjörn Ebenhard, CBM)

9:50 
Miljöbedömning - Ett nytänkande miljöpolitiskt instrument? (Tuija Hilding-Rydevik, CBM)

Frihetsgrader för förändring – vad styr aktörers möjlighet att göra skillnad? (Mari Kågström, CBM)

Nätverk för lärande (Charlotta Faith-Ell, Mittuniversitetet)

11:00
En förändrad svensk planering och tillståndsprövning på grund av omvärldens krav? (Emma Sjöberg, Regeringskansliet)

Ny vägledning för miljöbedömning i väg och järnvägsprojekt (Linus Karlsson, Trafikverket)

11:35
Naturvärdesinventering – som översiktligt planeringsverktyg för bevarande och utveckling av ekosystem (Jonas Stenström, Naturcentrum)

13:00
Systemanalys som verktyg för bedömning av kumulativa effekter (Johanna Gordon, Mittuniversitetet)

13:25
Riktlinje landskap - ett verktyg för att definiera ekologiskt hållbar transportinfrastruktur
(Anders Sjölund, Trafikverket)

13:50
Trolla med knäna – lärdomar från havsplaneringens miljöbedömning inför nya skeden
(Jan Schmidtbauer Crona, Havs- och vattenmyndigheten)

14:45
Net gain – verktyg för att förbättra för biologisk mångfald (Åsa Karlberg, Ecogain)

15:00
Miljöbästa alternativatt kunna föreställa sig en bättre framtid för biologisk mångfald (Jan Bengtsson, SLU)

15:20–16:00
Paneldiskussion

Relaterade sidor:


Kontaktinformation