SLU-nyhet

Anslagsfördelning och uppdrag beslutade för 2023

Publicerad: 23 november 2022

Det är SLU:s styrelses uppgift att fördela det anslag som regeringen tilldelar SLU i budget-propositionen. Nu har SLU:s styrelse beslutat om ramarna för nästa år.

Regeringen tilldelar SLU ett statsanslag på 2 160 mnkr för 2023 enligt förslaget. Det är en ökning med 24 mnkr jämfört med innevarande år. Ökningen består av pris-och löneomräkning (0,96 procent) och förändringar över åren i satsningar på grundutbildningen.

Utöver regeringens tilldelning föreslogs att ytterligare 7 mnkr fördelas som en del av beslutet om anslagsfördelning. Dessa medel genereras av den kapitalavgift som styrelsen beslutade om 2017. Totalt fördelas alltså 2 167 mnkr.

Utbildningen

Statsanslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 16 mnkr till 649 mnkr. Regeringens utbildningsuppdrag till SLU är 12 600 helårsstudenter (HST) för treårsperioden 2022–2024. Uppdraget till fakulteterna för 2023 är 4 145 HST.

Ökningen av anslaget består av

 • utökningen av veterinär-och djursjukskötarutbildningarna på 15 mnkr,
 • intern omfördelning från forskningsanslaget på 5 mnkr,
 • pris-och löneomräkning på knappt 6 mnkr,
 • pandemisatsningar som upphör enligt plan -10 mnkr.

Forskningen

Statsanslaget till forskning och forskarutbildning ökar med 7 mnkr till 1 304 mnkr (1 297 mnkr). Från pris-och löneomräkning på 12 mnkr. I förändringen mellan åren ingår även den interna omfördelningen på 5 mnkr från forskningsanslaget till grundutbildningen. Inklusive prognosen för kapitalavgiften (7 mnkr) tilldelas forskningsanslaget totalt 1 311 mnkr.

Fortlöpande miljöanalys

Statsanslaget till fortlöpande miljöanalys ökar med knappt 2 mnkr till 207 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen. Den fortlöpande miljöanalysen finansieras också med bidrag och uppdrag främst från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårds­verket.

Universitetsdjursjukhuset

Statsanslaget till universitetsdjursjukhuset (UDS) föreslås öka med pris-och löneomräkningen till 32 mnkr. Därutöver fördelar VH-fakulteten i likhet med tidigare år 19 mnkr av statsanslaget inom grundutbildning och 2 mnkr av forskningsanslaget till UDS. Den totala anslagstilldelningen till UDS för 2023 är därmed 53 mnkr.

Anslagsfördelning per fakultet 

 • LTV-fakulteten: 145 till GU, 151 till Fo, 1 till Foma = 296 mnkr
 • NJ-fakulteten: 103 till GU, 387 till Fo, 116 till Foma = 606 mnkr
 • S-fakulteten: 66 till GU, 235 till Fo, 43 till Foma = 344 mnkr
 • VH-fakulteten: 233 till GU, 261 till Fo, 1 till Foma = 495 mnkr
 • Gemensamt: 102 till GU, 278 till Fo, 46 till Foma = 426 mnkr

Anslagsfördelning per redovisningsområde

 • Grundutbildningen: 649 mnkr
 • Forsknings- och forskarutbildningen 1 311 mnkr
 • Foma 207 mnkr
 • Summa 2 167 mnkr

Relaterade sidor: