SLU-nyhet

Anslagsfördelning och uppdrag beslutade för 2022

Publicerad: 12 november 2021

Det är SLU:s styrelses uppgift att fördela det anslag som regeringen tilldelar SLU i budgetpropositionen. För 2022 är det sammanlagda anslaget på 2 146 miljoner kronor enligt regeringens förslag. Nu har SLU:s styrelse beslutat om ramarna för nästa år.

Regeringen tilldelar SLU ett statsanslag på 2 135 mnkr för 2022 enligt budgetförslaget. Det är en minskning med 9 mnkr. Minskningen uppstår eftersom SLU tilldelades flera ettåriga uppdrag med tillhörande stora anslag för 2021, bland annat medel för forskningsinfrastruktur och ett antal utbildningssatsningar med anledning av pandemin.

Utöver regeringens anslagstilldelning föreslås att ytterligare 11 mnkr fördelas som en del av beslutet om anslagsfördelning. Dessa medel genereras av den kapitalavgift som styrelsen beslutade om i beslutet om anslagsfördelning för 2017. Totalt fördelas alltså 2 146 mnkr.

Utbildningen

Statsanslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 38 mnkr till 633 mnkr. Regeringens utbildningsuppdrag till SLU är 12 000 helårsstudenter (HST) för treårsperioden 2019–2021. Uppdraget till fakulteterna för 2022 är 4 201 HST.

Ökningen består av

 • Utökningen av veterinär-och djursjukskötarutbildningarna på 37,5 mnkr,
 • intern omfördelning från kapitalavgiften på 11 mnkr,
 • pris-och löneomräkning på knappt 5 mnkr,
 • medel för livslångt lärande på drygt 3 mnkr.

Forskningen

Statsanslaget till forskning och forskarutbildning minskar med 48 mnkr till 1 297 mnkr (1 308 mnkr inklusive kapitalavgiften på 11 mnkr). Från budgetpropositionen kommer tillskott i form av ett ökat forskningsanslag på 24 mnkr, pris-och löneomräkning på 11 mnkr och en besparing på 2 mnkr.

I förändringen mellan åren ingår även intern omfördelning på 11 mnkr från forskningsanslaget till grundutbildningen.

Fortlöpande miljöanalys

Statsanslaget till fortlöpande miljöanalys ökar med knappt 2 mnkr till 205 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 0,8 procent. Den fortlöpande miljöanalysen finansieras till cirka 60 procent med bidrag och uppdrag främst från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Universitetsdjursjukhuset

Statsanslaget till universitetsdjursjukhuset (UDS) föreslås öka med pris-och löneomräkningen till 32 mnkr. Därutöver fördelar VH-fakulteten i likhet med tidigare år nära 19 mnkr av statsanslaget inom grundutbildning och 2 mnkr av forskningsanslaget till UDS. Den totala anslagstilldelningen till UDS för 2022 är därmed 52,5 mnkr.

Anslagsfördelning per fakultet

 • LTV: 143 till Gu, 150 till Fo, 1 till Foma = 294 mnkr
 • NJ: 107 till Gu, 384 till Fo, 116 till Foma = 607 mnkr
 • S: 64 till Gu, 236 till Fo, 43 till Foma = 343 mnkr
 • VH: 225 till Gu, 260 till Fo, 1 till Foma = 486 mnkr
 • Gemensamt: 94 till Gu, 278 till Fo, 44 till Foma = 416 mnkr

Anslagsfördelning per redovisningsområde

 • Grundutbildningen: 633 mnkr
 • Forsknings- och forskarutbildningen: 1 308 mnkr
 • Fortlöpande miljöanalys: 205 mnkr
 • Summa: 2 146 mnkr

Relaterade sidor: