SLU-nyhet

Styrelsens beslut för att öka antalet studenter

Publicerad: 30 september 2020

På SLU har de senaste åren bedrivits ett intensivt arbete med ambitionen att väsentligt öka antalet studenter. Under detta arbete har det bland annat uppdagats att kännedomen om SLU:s utbildningar är låg samt att målgruppens förståelse för vad utbildningarna innebär och yrkesmässigt leder till har varit låg.

Det har lett till ett antal åtgärder vid SLU. Styrelsen har vid de två senaste mötena fattat beslut om att införa tio nya utbildningsprogram, om namn på utbildningarna samt att införa Bolognamodellen fullt ut i flera utbildningar.

De undersökningar som SLU har gjort bland ungdomar har gett insikten att programnamnen har varit svårförståeliga och att ungdomarna därför i stället valt andra utbildningar. Speciellt agronom- och jägmästarprogrammen har ansetts svårförståeliga med otydliga framtidsutsikter.

På mötet den 24 september beslöt styrelsen namnen på de utbildningsprogram som ska utgöra grunden till en agronom- respektive jägmästarexamen.

Utbildningar som leder till en agronomexamen

Dessa kandidatprogram ersätter första delen av agronomprogrammen:

  • Agrar ekonomi. NJ-fakulteten, Uppsala
  • Djur och hållbarhet. VH-fakulteten, Uppsala
  • Livsmedelsprogrammet. NJ-fakulteten, Uppsala
  • Samhällsutveckling – landsbygd. NJ-fakulteten, Uppsala
  • Växtodlingsprogrammet. NJ-fakulteten, Uppsala

Dessa program ges för första gången med start hösten 2021. De treåriga kandidatprogrammen kan sedan kompletteras med tvååriga masterutbildningar. Två av dessa masterprogram finns idag medan tre nya planeras. Efter fem år erhålls en agronomexamen. Studenter på kandidatprogrammen har fortsättningsgaranti på masterprogrammen.

Program som leder till en jägmästarexamen

För att erhålla en jägmästarexamen finns det nu tre kandidatprogram, varav ett är helt nytt.

  • Skogsekonomi. S-fakulteten, Uppsala
  • Skogsvetarprogrammet. S-fakulteten, Umeå
  • Forest and Landscape. LTV+S-fakulteterna, Alnarp. Ges endast på engelska.

Dessa program ges för första gången med start hösten 2021. Studenter på dessa kandidatprogram har fortsättningsgaranti på masterprogrammen som kan leda till en jägmästarexamen. Vilka masterprogram som ska utgöra fortsättningen är dock inte beslutat än.

Övriga beslutade nya utbildningar

Politices kandidat – Hållbar utveckling

Politices kandidat ges på NJ-fakulteten i samarbete med Uppsala universitet. Något masterprogram till detta kandidatprogram är inte beslutat. Programmet innehåller statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och statistik. Programmet har två huvudinriktningar: nationalekonomi och hållbar utveckling. Det ges på svenska, med vissa kurser på engelska.

Food and Landscape

Är ett nytt masterprogram som ges på LTV-fakulteten i Alnarp. Food and Landscape är ett tvärvetenskapligt, internationellt program i ämnet Food Studies som bara ökar i betydelse och kompletterar det befintliga, mer naturvetenskapligt inriktade ämnet livsmedelsvetenskap. Det öppnar också för fler studenter med samhällsvetarbakgrund.

Forest and Landscape

Unikt för program­met är kombinationen av kunskap från två av SLU:s centrala ämnesområden skogsvetenskap och landskapsarkitektur. Utbildningen kombinerar perspektiv på miljö och ekonomi, brukande och vårdande, stad och land vilket inkluderar skogsfrågor, förvaltning, kommunikation och miljöpsykologi.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: mw-red@slu.se