SLU-nyhet

Notiser från VH:s fakultetsnämndsmöte 18 mars

Publicerad: 25 mars 2020

Det nya corona-viruset

Fakultetsledningen har dagliga möten om utvecklingen kring det nya corona-viruset.

Olle Håstad informerade fakultetsnämnden om pågående arbete vid SLU. En väldigt viktig fråga är hur undervisning ska bedrivas. Studeranderepresentanter poängterade att det inte kan förutsättas att studenter har tillgång till egen dator eller kan få tillgång till studiematerial. Hälsoaspekten lyftes också fram: vad händer om isoleringen blir långvarig och sociala relationer blir lidande?

Fakultetsnämnden berömde det lugn och den sans som lärare, studierektorer och studenter tar sig an den uppkomna situationen.

Rekryteringsärenden

  • Malin Ekström har anställts som handläggare för jämställdhet och lika villkor. Tjänsten är fördelad 50/50 mellan VH och NJ.
  • Som sakkunniga för prövning av Emma Ivarssons befordran till docent utsågs Ricarda Engberg, Århus universitet och Hans H. Stein, University of Illinois.
  • Fakultetsnämnden beslutade också att förlänga Kyra Kyrklunds anställning som adjungerad professor i ridkonst till och med 2020-11-07.
  • Uppdraget som tillförordnad vicedekan för jämställdhet och lika villkor (20 % av en heltid) annonseras nu.

Antibiotikahubben

SLU Global har identifierat ett behov av ett nav för antibiotikaresistens. Vid dagens möte presenterade professor Ulf Magnusson tankar kring bildandet av ett sådant nav, som bör vara fakultetsövergripande på SLU.

Strategi

Strategiarbetet pågår för fullt på fakulteten. Inspelen från höstens workshopar samt tvådagarsmötet på Krusenberg i januari med fakultetsnämnd, prefekter, dekan och vicedekaner utgör bakgrundsmaterial för fakultetens strategi. Syntesen av detta förarbete ingår nu i formuleringen av fakultetens strategi. Ett utkast skickas inom kort, till institutionerna att ta ställning till och ge återkoppling på. Eftersom utvecklingen av fakultetens strategi pågår parallellt med SLUs strategi är förslaget inte slutligt och förändringar kan bli nödvändiga.

Samverkan

  • Henrik Rönnberg redogjorde för ett förslag till samarbetsöverenskommelse mellan SLU och AniCura och Evidensia. Förslaget, som gillades, skickas nu för påseende och synpunkter från samarbetsparterna.
  • En ny treårig avtalsperiod för RJN (Regional Jordbruksforskning för norra Sverige) håller på att behandlas. Parterna, VH- och NJ-fakulteterna och externa aktörer som exempelvis Norrmejerier och Hushållningssällskapet, är positiva till fortsatt samarbete.

VH och UDS TILLSAMMANS

En nulägesbeskrivning av flöden inom smådjursmottagningen på UDS framtagen av Lisa de Verdier presenterades och diskuterades.

Translation to English will be published.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00