SLU-nyhet

Johanna Spångberg ny föreståndare för Epok

Publicerad: 08 april 2020
Porträtt av Johanna Spångberg.

Johanna Spångberg blir SLU Ekologisk produktion och konsumtions nya föreståndare när Maria Wivstad går i pension senare i vår. – Jag ser fram emot att jobba med jordbruks- och hållbarhetsfrågor igen säger Johanna som arbetat på Vetenskapsrådet de senaste åren.

Johanna, bördig från Lycksele läste civilingenjörsprogrammet med inriktning miljö- och vattenteknik i Uppsala där hon sedan blev kvar. 2014 disputerade hon på Institutionen för energi och teknik vid SLU och avhandlingen innehöll systemanalyser av återvinning av växtnäring till ekologisk växtproduktion, från olika avfall- och restprodukter. Hon tittade bland annat på rötat matavfall, slakteri- och toalettavfall och studerade aspekter som klimatpåverkan, energianvändning, övergödning, försurning och tillförsel av kadmium på åkermark. Det jämfördes sedan med påverkan från konventionell växtproduktion med handelsgödsel.

– Då jag använde mig av livscykelanalys som metodik och jämförde ekologisk växtproduktion med konventionell växtproduktion så har jag stor förståelse för de båda systemen ser ut, vilka brukningsmetoder som används med mera. Studierna visade också hur komplexa odlingssystem är. Hanteringen av organiskt material orsakade i många scenarier större påverkan på försurning, övergödning och utsläpp av växthusgaser än systemen med handelsgödsel. Kadmiumtillförseln till jordbruksmark och primär energianvändning var å andra sidan lägre i flera av scenarierna med organiskt material som gödselmedel.

Sedan 2016 har Johanna arbetat på Vetenskapsrådet och avdelningen för forskningsinfrastruktur där hon handlagt infrastrukturer inom klimat- och miljöområdet. Hon har även jobbat med utlysning och beredning av ansökningar om bidrag till forskningsinfrastruktur, behovsinventeringar och i arbetsgrupp för det nationella forskningsprogrammet om klimat som Formas leder.

– Nu ser jag fram emot att få jobba med jordbruk och hållbarhetsfrågor igen. Det känns jätteviktigt att hitta en hållbar balans mellan att producera mat till en ökande befolkning och samtidigt inte utarma jordar eller minska den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster. Epok spelar en viktig roll vad gäller att förmedla objektiv information om ekologisk produktion och konsumtion, både till allmänheten, ekologiska producenter och beslutsfattare. Det ska bli spännande att jobba i navet för den kommunikationen!

Johanna som på fritiden gillar att odla, läsa böcker och hitta på bus med dottern Ester börjar på Epok den 20:e april. Hon kommer sedan arbeta parallellt med Maria Wivstad fram till sommaren.