SLU-nyhet

Anteckningar möte Smittskydd i klinik och lärarsituationer

Publicerad: 09 april 2020

Kallade till mötet är personal på KV som leder praktiskt, kliniskt arbete samt personer som berörs av/leder sådant arbete. Inbjudna är även prefekt, UDS-direktör, representant för HR samt programstudierektorer, dekan och vicedekan.

Det har nu hunnit gå några veckor från att undervisningen till stor del lades om till distansform. En del praktisk-klinisk undervisning pågår dock fortsatt.

Målet med dagens möte är att få in information över hur situationen ser ut för de olika kurserna som pågår. För att kunna ta så bra beslut som möjligt i framtiden är det viktigt att vi får en bild över nuvarande situation och era erfarenheter och reflektioner.

JFV informerade om Coronaviruset och sjukdom som följer. Informationen innefattade bland annat:

 • Epicentrum för pandemin anses idag finnas i Europa.
 • Ca 1,2 miljoner personer är konstaterat smittade, ca 70 000 personer har avlidit till följd av viruset. Dessa siffror är troligen en grov underskattning.
 • Finns rapporter som tyder på att katter kan drabbas av viruset och även föra smittan vidare till andra katter. Kattdjur som drabbas verkar få milda kliniska sjukdomstecken.
 • Troliga riskfaktorer är hög ålder, högt blodtryck, diabetes mellitus, ev utgör vissa läkemedel, bland annat ibuprofen, riskfaktorer.
 • Inkubationstiden bedöms vara 2-14 dagar. Kliniska symptom inkluderar trötthet, feber, andningspåverkan mm. Intensivvårdspatienter vårdas i snitt 2-3 veckor på intensivvårdsavdelningen, vilket är betydligt längre än snittet för exempelvis säsongsinfluensa.
 • Diagnostik: Prover tas numera främst som svalgprover, ser bättre resultat än vid nässvabb. Troligen också snart antikroppstester redo. Efter 7 dagar har 50 % av drabbade personer serokonverterat och uppvisar positiva antikroppsprover.
 • Förekommer att asymtomatiska personer uppvisar positiva testresultat. De flesta av dessa personer utvecklar symptom inom 2 veckor. Dessa personer kan eventuellt vara smittsamma innan symptom bryter ut.
 • Smittvägar: Främst droppsmitta, men kan inte utesluta viss spridning tex via utandningsluft, avföring eller urin.
 • Det är sannolikt att pandemin kommer att påverka samhället under månader-år framöver.

Rapport från PSR Veterinärprogrammet:
Det har nu gått en tid sedan undervisningen lades om. Viktigt att ta med sig är dock att situationen gällande risker och förutsättningar förändras hela tiden och den är inte densamma nu som den var för några veckor sedan när den praktisk-kliniska undervisningen påbörjades.

Några problem/svårigheter som har uppdagats:

 • Svårt att ha studenter i så pass små grupper som krävs. Ökar belastningen på lärarna eftersom det blir fler grupper studenter vilket innebär större tidsåtgång.  
 • Vissa övningar sker på andra platser än campus, exempelvis vid Lövsta. Detta innebär svårigheter med exempelvis transporter till och från dessa platser.
 • Några lärare tillhör riskgrupper vilket gör att det är olämpligt att de deltar i undervisningen. Detta ökar belastningen på övriga lärare.
 • Vikande patientunderlag på både smådjur och hästsidan. När blir patientmaterialet så pass litet att det inte ger tillräckligt mycket för studenterna?

Mötet öppnas upp för reflektioner och tankar.

Tankar gällande undervisning och arbetsmiljön:

 • Det blir svårt att hålla effektiv undervisning. Små studentgrupper ger god undervisning för den enskilda studenten men tar extremt mycket tid. På smådjur går exempelvis en student med en lärare.
 • Generellt är det mycket svårt att hålla distans i klinisk undervisning. Det är mycket svårt att genomföra bra undervisning när studenterna inte får komma nära, vid exempelvis undersökningar. Detta innebär att distansen inte kan hållas i dessa situationer.
 • Kan även asymtomatiska studenter och lärare föra smitta vidare?
 • Detta är ju sannolikt en situation som kommer att hålla i sig under en lång period, hur ska vi tänka kring detta?
 • Många studenter är hemma sjuka med luftvägssymtom. När är det okej för dessa studenter att komma tillbaka i undervisning? Behövs provtagning? Kan finnas en risk att smittar vidare om asymtomatisk men fortfarande smittbärare. Behöver titta på vad vi ska ha för riktlinjer gällande detta.
 • Kan alla i en undervisningssituation använda munskydd. Angående munskydden är det viktigt att det framgår att tanken är att de vi använder ska minska risken för att en infekterad person ska smitta vidare. Men munskydden får inte bli en ersättning för övriga åtgärder, tex närmare kontakt, större grupper mm. Finns ca 200 munskydd kvar. Inte säkert att vi får in fler munskydd med rådande läge. Flera munskydd har blivit stulna tidigt i pandemin. Om det inte går att göra exempelvis besättningsbesök på griskursen så finns en del munskydd i dessa lager som kanske kan användas i annan verksamhet. Men detta behöver vägas mot att besöken eventuellt blir av innan nya munskydd går att köpa in.
 • Hur gör de på andra universitet i Norden? Johanna Penell har skickat fråga till Norge och Danmark gällande hur de löser situationen. Har inte fått något detaljerat svar än.
 • SLU utför samhällsviktig verksamhet. Det är givet att vi behöver ta hänsyn till alla riskgrupper, detta medför dock att arbetsbelastningen ökar på resten av personalen. Detta är en viktig fråga som behöver diskuteras vidare.
 • Fortfarande en uppåtgående kurva i smittspridningen och antal döda. Är det bättre att försöka skjuta fram så mycket det bara går och se vad som väntar i pandemiutvecklingen? Inte säkert att situationen är annorlunda inom en kortare framtid, men samtidigt kanske vi vet mer om viruset, behandling etc.
 • Vi behöver ha en strategisk diskussion över hur vi ska tänka på kort sikt och lång sikt. Vi skjuter ju samtidigt problemet i framtiden men höga risker i dagsläget.
 • För tillfället är det i princip omöjligt att bedriva undervisning som uppfyller rekommendationerna från FHM. Så vi behöver se över vilken undervisning som måste ske i en miljö som ej är säker. Kan vi någonsin ha ett tillräckligt bra skydd? Eftersom många kliniska situationer kräver närhet för att tex kunna se eller undersöka saker.
 • Gällande ombyten i omklädningsrummet: Blir många personer på liten yta. Är det okej att studenterna byter om hemma? Detta är en fråga som behöver tas upp för diskussion. Finns andra vårdhygienaspekter som behöver tas i beaktande.
 • Innan övningarna som pågår nu samlas studenterna i grupper, ofta nära varandra. Detta trots att de blir påminda om att hålla distans.
 • Stallpersonalen upplever att de möter mycket folk, både lärare och studenter. Svårt att hålla distans även där.

 

Status årskurserna och kårer

 • I åk 5 finns ett fåtal praktiska övningar som identifierats som essentiella för examen. Dessa moment ska försöka genomföras senast i slutet av terminen. Men risken är att coronasituationen är densamma då (eller värre) och att detta medför problem. Alla praktiska obligatoriska moment som ingick i de valbara blocken är bortprioriterade, men det går såklart bra att ge studenterna tillgång till digitalt material att arbeta med!
 • I åk 4 kommer det bli en lång lista över moment som släpar, hur detta ska lösas för studenter och lärare är mycket svårt att säga. Vi vet heller inte hur lång den här listan kommer att bli. Kanske behöver vi snart gå ut med att information till studenterna att de kommer att behöva ta igen vissa moment under sommaren, om det är möjligt med tanke på coronasituationen. Ett alternativ är ju att ha undervisning för åk 4 nästa sommar, men detta gör ju att de inte kan arbeta som TF under sommaren.
 • Kommunikation med VMF pågår. De är bekymrade över att patientunderlaget på häst och smådjur minskar och över den uteblivna undervisningen. Eftersom det bara får vara med 1 student per patient kan situationer uppstå där studenter inte får se någon patient alls under dagen (vid exempelvis avbokningar).

Läget på UDS:

 • Sviktande patientunderlag på både häst- och smådjur.
 • Ambulatoriska har verksamhet igång men lägre patientunderlag samt brist på viss skyddsutrustning. Endast studenter i åk 5 som deltar i undervisningen i dagsläget och i mycket små grupper. Risker med denna verksamhet inkluderar bland annat tex ökad smittrisk i bilar, personal som tillhör riskgrupp mm.
 • Det har förekommit några tillbudssituationer där djurägare uppvisat sjukdomssymptom. Svårt att få djurägare att acceptera villkoren.
 • Imorgon (onsdag) kommer det genomföras ett ledningsmöte på UDS där bland annat skyddsutrustning kommer tas upp. Komplext område med många infallsvinklar. Om någon från detta möte har input är denna välkommen innan mötet.

Vi tar med oss alla synpunkter i det fortsatta arbetet med undervisningen i den nya situationen. Önskemål framkom om nytt möte kring de frågor vi diskuterat, och vi kommer kalla till nytt möte.


Kontaktinformation