SLU-nyhet

Hög djurvälfärd positivt för livsmedelssäkerheten

Publicerad: 19 mars 2020
Höna i närbild.

Det är känt att låg välfärd kan öka mottagligheten för sjukdomar hos djur, vilket i förlängningen också kan bli en potentiell risk för konsumenter som därmed kan utsättas för matburna infektioner. En nyligen producerad studie från Italien har undersökt hur djurvälfärdsindikatorer påverkar förekomsten av bland annat campylobakter på skinnet och i tarmen hos kycklingar, något som blir en riskfaktor för konsumenter. Resultaten visar att välfärdsnivån påverkar kontamineringen av slaktkroppen, där djur uppfödda med hög djurvälfärd har lägre förekomst av campylobakter.

Campylobakter är en bakterie som kan orsaka magsmärtor, illamående, kräkningar diarré och feber hos människor. En av de vanligaste smittvägarna av campylobakter till människa är via kycklingkött. Studien, som gjordes i Italien, omfattade sex gårdar och totalt 13 omgångar. Under försöksperioden ställde en av gårdarna om till ekologisk produktion. De ekologiska djuren hade, till skillnad från de konventionella, möjlighet till utevistelse, längre produktionsperiod (83-84 dagar jämfört med 42-52 dagar), tillgång till sittpinnar. De föddes dessutom upp i mindre grupper.

Dagen innan slakt bedömdes djurvälfärden på gården enligt Welfare Quality©. Välfärden bedömdes enligt fyra kriterier; god utfodring, god inhysning, god hälsa och passande beteende. Resultaten från de olika bedömningarna vägdes samman och bedömdes därefter ha antingen låg eller hög välfärd. De ekologiska omgångarna hade de högsta samlade välfärdsbedömningarna samt de högsta enskilda bedömningarna med avseende på inhysning och beteende. Efter omställning till ekologisk produktion ökade välfärdsbedömningen i alla avseenden utom hälsa på den aktuella gården.

De omgångar som bedömdes ha låg välfärd hade högst förekomst av campylobakter på skinnet medan ekologiska omgångar och omgångar med hög välfärd hade signifikant lägre förekomst av campylobakter. Även salmonella var mindre förekommande i omgångar med hög välfärd. Efter omställningen till ekologisk produktion minskade förekomsten av campylobakter på skinnet och i tarmen trots att gården redan innan bedömts ha hög välfärd. Vid övergången till ekologisk produktion tillåts djuren blir äldre och får därmed bättre immunförsvar med åldern vilket kan ha påverkat förekomsten av campylobakter.

Forskarna drar slutsatsen att hög välfärd därför inte bara är viktigt ur etisk synpunkt utan även kan påverka produktens livsmedelssäkerhet eftersom tidigare studier har visat att reducering av campylobakter på skinnet även minskar risken för campylobakter senare i humankonsumtionen.

Torun Wallgren