SLU-nyhet

Utdelning av medel för program Skog, Klimat och Vilt

Publicerad: 13 maj 2019

Sju projekt beviljas medel från den projektutlysning, som skedde inom miljöanalysprogram Skog, Vilt och Klimat. Det har dekanen vid fakulteten för skogsvetenskap beslutat. Allt som allt rör det sig om 1 475 000 kr.

Inom program Klimat tilldelas tre projekt medel och inom program Skog och Vilt två projekt vardera. De projekt som tilldelas medel är:

Program Klimat

  • Organiskt kol i djupa marklager i svenska skogsjordar (Torbjörn Nilsson)
  • Gran- och tallskogars torkkänslighet över tid och rum som en bas för beslutsstöd inom skogsbruk och naturvård (Jorge Aldea)
  • Referensmätning av klimat vid skogliga försöksparkerna 2019 (Ola Langvall)

Program Skog

  • SLU Skogskarta, utveckling och produktion (Mats Nilsson)
  • Svärmningsprognos för granbarkborre; ett verktyg för skadebekämpning (Martin Schroeder)

Program Vilt

  • Från täckning till biomassa av risväxter (Annika Felton)
  • Effekter av mikro- och makroklimat på klövviltsamhällen (Fredrik Widemo)

Utlysning uppmuntrar till nya tillämpningar

Medlen till SLU:s miljöanalys minskar, vilket betyder att verksamheter som tidigare fått pengar nu kommer att bli utan.

­­­­­­­­‒ På botten av kassakistan finns dock en liten mängd projektmedel att fördela. De räcker inte till att hålla igång alla de verksamheter som vi tidigare finansierat, och vi har därför tagit det strategiska beslutet att använda pengarna till att göra en utlysning, säger Pernilla Christensen, vicedekan vid fakulteten för skogsvetenskap.

Avsikten med utlysningens har varit att fånga upp projekt som:

  • syftar till att utveckla metoder eller datatillämpningar inom miljöanalysen och/eller
  • bidrar till efterfrågade beslutsunderlag till avnämarna.

‒ Med utlysningen ville vi skapa ett skyltfönster utåt mot våra avnämare och myndigheter som sänder budskapet att vi har data och kompetens som är till nytta för er – ge oss bara mer pengar så ska ni få se på storverk!

Diskussioner med referensgrupper

I urvalsprocessen engagerade koordinatorerna de externa referensgrupper, som finns kopplade till respektive miljöanalysprogram. Referensgrupperna fungerar som en kontaktyta mellan SLU och olika myndigheter. I urvalsprocessen gavs referenspersonerna möjlighet att ranka ansökningarnas relevans och potential. Projekten rankades även av koordinatorerna, samt diskuterades i Nämnden för fortlöpande miljöanalys (FOMAN-S). Totalt kom 21 ansökningar in.

‒ I år kommer vi även att hålla webbinarier under hösten, där myndigheterna bjuds in för att lyssna på och diskutera resultat från de projekt som fick medel under år 2018. Det blir ett tillfälle till kunskapsutbyte där miljöanalysdatats vikt och vår kompetens synliggörs, säger Pernilla Christensen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Pernilla Christensen, avdelningschef, vicedekan med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27070-633 73 86