SLU-nyhet

Anslagsfördelning och uppdrag för 2020

Publicerad: 20 november 2019

Regeringen tilldelar SLU ett statsanslag på 1 985 miljoner kronor för 2020 där pris- och löneomräkningen är 1,47 procent. Det är en ökning med 55 mnkr (2,8 procent) jämfört med föregående år.

Det är SLU:s styrelse som beslutar om fördelningen av anslaget mellan dels SLU:s tre redovisningsområden, dels till de fyra fakulteterna samt avgöra hur stora avsättningar som ska göras till vissa gemensamma ändamål. Vid styrelsemötet den 7 november beslutade styrelsen om anslagsfördelningen inom SLU.

Regeringens utbildningsuppdrag till SLU är 12 000 helårsstudenter (HST) för treårsperioden 2019–2021. Det interna uppdraget till fakulteterna för 2019 är 3 919 HST. Den senaste prognosen säger att omkring 3 865 HST kommer att uppnås. Uppdraget till fakulteterna för 2020 är 3 903 HST, exklusive avgiftsfinansierade studenter.

Statsanslaget till forskning och forskarutbildning ökar med 30 mnkr till 1 247 mnkr.

Statsanslaget till fortlöpande miljöanalys ökar med 3 mnkr till 201 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 1,47 procent. Foma finansieras till omkring 60 procent av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Regeringen har inte tilldelat SLU den tidigare aviserade ökningen av anslaget för uppdraget att inrätta ett kompetenscentrum för växtförädling – SLU Grogrund. Anslaget ligger alltså kvar på 20 mnkr för 2020.

Utöver regeringens anslagsfördelning fattade styrelsen beslut om att centralt sätta av de 10 mnkr som genereras av den kapitalavgift som beslutades 2017. Totalt fördelas alltså 1 995 mnkr.

Styrelsen fastställer genom detta beslut även budgetinstruktionen för 2018 där bland annat anvisningar för verksamhetens användning av balanserat kapital fastslås. En fakultet eller institution som inte klarar att planera sin verksamhet inom ramen för budgetinstruktionen åläggs att lämna en treårig handlingsplan. En avgift på 10 procent på det kapital som överstiger 10 procent av institutionernas omsättning infördes inför 2017 och fortsätter gälla även framgent.

Anslagsfördelning 2020 per fakultet 

  • LTV: 129 mnkr till GU, 145 mnkr till Fo, 1 mnkr till Foma = 274 mnkr
  • NJ: 97 mnkr till GU, 376 mnkr till Fo, 113 mnkr till Foma = 586 mnkr
  • S: 56 mnkr till GU, 230 mnkr till Fo, 42 mnkr till Foma = 328 mnkr
  • VH: 52 mnkr till GU, 249 mnkr till Fo, 1 mnkr till Foma = 463 mnkr
  • Gemensamt: 52 mnkr till GU, 248 mnkr till Fo, 44 mnkr till Foma = 344 mnkr
  • Summa: 1 995 mnkr

 Anslag per redovisningsområde

  • Grundutbildning: 547 mnkr
  • Forskning och forskarutbildning: 1 247 mnkr
  • Fortlöpande miljöanalys: 201 mnkr
  • Summa: 1 995 mnkr
Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se