SLU-nyhet

SLU:s nya fordonsriktlinjer – ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta

Publicerad: 26 juni 2018

Rektor beslutade den 19 juni 2018 om att anta riktlinjer för innehav av motordrivna fordon, maskiner och verktyg på SLU (SLU ua 2018.1.1.1-2278).

 

Du hittar riktlinjerna via länken längre ned på sidan.

Syftet med riktlinjerna är att underlätta för SLU:s verksamheter att välja typ av motordrivna fordon, maskiner och verktyg, samt fossilfritt drivmedel. Samtidigt ska de säkerställa att nödvändiga fordonsinnehav är säkra, arbetsmiljömässigt bra, kostnadseffektiva och har minsta möjliga miljöpåverkan.

Hösten 2017 beslutade Rektor att alla SLU:s egna motordrivna fordon, maskiner och verktyg ska drivas av icke-fossila drivmedel senast år 2027 (SLU ua 2017.1.1.3-3874). Målet är ett av sex fokusområden för att nå SLU:s vision om att bli ett klimatneutralt universitet. Genom gemensamma riktlinjer för SLU:s fordonsinnehav ska satta miljömål lättare kunna nås.

Riktlinjerna gäller alla som använder, införskaffar och/eller hyr motordrivna fordon, maskiner och verktyg i tjänsten. Riktlinjerna är tvingande, utom i de fall det klart anges att undantag är tillåtna. Prefekt, avdelningschef eller motsvarande måste kunna motivera sina innehav och möjliga alternativ till leasing eller inköp ska alltid undersökas. Hänsyn ska alltid tas till livscykel- och livskostnadsperspektiv.

Sidansvarig: miljo@slu.se