CV-sida

Magdalena Jacobson

Magdalena Jacobson
Jag är professor i grismedicin, legitimerad veterinär, diplomate och europeisk specialist i porcine health management. EBVS®, PhD Magdalena Jacobson is professor in porcine medicine, legislated veterinarian, and diplomate within ECPHM .

Presentation

Jag tog min veterinärexamen vid SLU  år 1987. Efter examen arbetade jag inom svenska djurhälsovården och som distriktsveterinär. 1992 började jag en tjänst som adjunkt i svinmedicin vid SLU, 1998 blev jag doktorand och disputerade 2003 med en avhandling om tarmsjukdomar hos gris, och har sedan dess kombinerat undervisning med forskning. Jag blev docent och diplomate (europeisk specialist) 2008.  Fyra år senare tillträdde jag en tjänst som samverkanslektor, vilket även innebar mycket kontakter utanför universitetet, och 2014 tillträdde jag en professur i grismedicin. Mitt arbete idag är en kombination av handledning av forskarstuderande, undervisning, egen forskning, granskningsuppdrag, arbete i olika nämnder och kommittéer nationellt och internationellt, och samverkan utanför universitetet. Jag bor på en gård i Almunge utanför Uppsala.

I graduated as legislated veterinarian in 1987. Therafter, I spent several years working in the advisory service as a pig health veterinarian, and as a large animal clinical practitioner. In 1992, I started to work as a teacher in pig medicine at SLU,  became a PhD student in 1998 in a project on enteric diseases in pigs, and graduated in 2003. Thereafter, I combined research and teaching, and achieving the position as senior lecturer with extension duties in 2012, also included collaboration with the society in the daily work. In 2008, I became docent (associate professor) at SLU and also became diplomate within ECPHM. I became appointed professor in porcine medicine in 2014. My work today includes a mix of teaching, research, supervision, and assignments in various boards and committees. I live at a farm in Almunge outside Uppsala.

Undervisning

Jag undervisar på kurserna Gris- och fjäderfämedicin, 6 hp, och Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet, 17 hp, på veterinärprogrammet vid SLU, handleder veterinärstudenter i examensarbeten inom mitt kompetensområde samt ger ”ströföreläsningar” på ett antal andra kurser och forskarseminarier.

I teach the veterinary students in porcine medicine (6 hp) and in production animals and food security (17 hp) at SLU, Uppsala. I also supervise veterinary students in their master exam works within my area of expertise, and also give single lectures in pig medicine at other courses and seminars.

Forskning

 Min kliniska forskning är inriktad på att minimera förekomsten av smittsamma sjukdomar, vilka har en stor betydelse för grisarnas välfärd. Mitt speciella expertområde är infektionssjukdomar hos gris med fokus på sjukdomen proliferativ enteropati (Lawsonia -infektion). Arbetet med infektionssjukdomar inkluderar även studier av tarmsjukdomar hos både den späda och den lite äldre grisen, sjukdomar hos den digivande suggan, och forskning på allvarliga zoonotiska och livsmedelsburna infektioner. Jag har drivit utvecklingen av olika diagnostiska metoder och deltagit i kliniska forskningsprojekt för att utveckla och utvärdera vaccin, antibiotikabehandlingar och olika behandlingsmetoder och rutiner för att förebygga infektionssjukdomar hos gris. Jag har också utvecklat försöksdjursmodeller för att kunna undersöka t.ex. betydelsen av kroppens immunförsvar vid tarmsjukdomar som svindysenteri och proliferativ enteropati.

My clinical research focus on diminishing the occurrence of transmissible diseases that has important implications for the pig welfare. My area of expertise is infectious diseases with particular focus on the enteric pathogen Lawsonia intracellularis. The work with infectious diseases includes enteric diseases in both the newborn and in the older pig, diseases in the lactating sow, and research on important zoonotic and food-borne diseases. I have worked with the development and evaluation of diagnostics, and participated in clinical projects to develop and evaluate vaccines, antibiotic therapy, and prophylactic measures. I have also worked with the development of animal models for the study of the interaction between the host and the pathogen.

Aktuell forskning/Current research

Spridningen av bakterien Lawsonia intracellularis /Transmission of Lawsonia intracellularis. I ett internationellt forskningsprojekt undersöker vi gen-uppsättningen hos Lawsonia-bakterier från olika världsdelar, för att undersöka om det finns olika stammar av bakterien, om det kan påverka immunitet mot och behandlingar av infektionen, och för att försöka förstå hur bakterien sprids.

NNPD – new neonatal porcine diarrhoea. Vad orsakar NNPD? Detta är en ny sjukdom som orsakar diarré hos nyfödda grisar och om inte behandling sätts in kan en stor andel av spädgrisarna dö.  Sjukdomen finns även i andra länder och  vi har sannolikt identifierat en hittills inte beskriven, bakteriell orsak till sjukdomen.

Streptokock-infektioner hos gris/Streptococcal infections in the pig. Dessa infektioner kan drabba både gris och människa med allvarliga symptom i form av hjärnhinne-inflammationer, lunginflammationer, och akut cirkulationssvikt. Vi undersöker hur vanliga dessa bakterier är, deras känslighet för antibiotika, och om det går att se ett samband mellan vissa bakterie-stammar och olika sjukdoms-symptom.

Besättningshälsovård i småskalig grisproduktion i Uganda/ herd health management in the small-scale pig production in Uganda. Hur ser den småskaliga grisproduktionen ut? Vilka sjukdomar förekommer? Studien syftar till att identifiera de viktigaste problemen och hindren för en väl fungerande grisproduktion, och till att genom rådgivning och riktade åtgärder förbättra hälsoläget i besättningarna.

Grisningsfeber hos suggan/Post partum dysgalactia syndrome in the sow. Trots att detta är en av de vanligaste sjukdomarna hos vuxna suggor, är de bakomliggande orsakerna fortfarande okända. Våra studier visar att kroppens "jämvikt" är störd redan före grisningen hos de suggor som senare insjuknar, trots att suggorna inte visar några kliniska symptom innan grisning. Orsakerna till denna störning behöver fortfarande identifieras.

Vilka tarmpatogener förekommer hos vildsvin i Sverige?/Enteric pathogens in the Swedish wild boar. Är vildsvin bärare av bakterier som kan vara farliga för människa? Hur skall man hantera sådana risker vid jakt? Finns det en risk att våra tamgrisar smittas? I projektet har metoder utvecklats för att kunna spåra smittan i samband med utbrott.

Veka kotor och långa klövar hos suggor /Flexed joints and long claws in the sow -finns det en ärftlig orsak till dessa djurvälfärdsproblem? Projektet syftar till att identifiera de gener som medför en svaghet i de nedre extrimiteterna hos vissa äldre suggor.

Skaksjuka och fläksjuka hos spädgris /Congenital tremor and splay leg in the piglet -orsakas dessa sjukdomar hos svenska grisar av ett virus ? Är det samma virus som orsakar båda sjukdomarna? Kan virus spridas via semin?

Vaccin mot Streptococcus suis. Går det att vaccinera de dräktiga suggorna och därmed undvika att deras smågrisar blir infekterade?

Externa forskningsmedel 2010-2020, huvudsökande

FORMAS år 2010. SEK 1.011.150:-.
Stiftelsen Lantbruksforskning år 2011. SEK 750.000:-.
Stiftelsen Lantbruksforskning år 2012. SEK 730.000:-.
Stiftelsen Lantbruksforskning år 2013. SEK 740.000:-.
Magnus Bergvalls stiftelse år 2013. SEK 50.000:-.
Naturvårdsverket, viltvårdsfonden år 2013: SEK 800.000:-.
Stiftelsen Svensk Grisforskning år 2013: SEK 60.000:-.
Naturvårdsverket, viltvårdsfonden år 2014: SEK 850.000:-.
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Center for Strategisk Forskning og Vækst år 2014-2017: 360.000 DK
Stiftelsen Svensk Grisforskning år 2014: SEK 60.920:-.
KSLA år 2015:  SEK 120.000:-
Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond år 2015: SEK 46.000:-
AgriFoSe2030 programme år 2016: SEK 280.000:-.
FORMAS 2016: SEK 2.984.505:-.
SLU Framtidens djur, natur och hälsa 2018: SEK 16.700:-.
Stiftelsen svenska kycklinguppfödare 2018: SEK 3.750.000:-

Samverkan

Jag sitter med i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd och har inom ramen för detta arbete varit med och utvecklat nya behandlingsrekommendationer för gris. Jag sitter också med som expert i Jordbruksverkets vetenskapliga råd. Jag har haft flera olika uppdrag som granskare av forskningsansökningar, f.n. medverkar jag i the H.C. Ørsted Postdoc Programme/Marie Curie Actions. Jag är ledamot i  SVARMpat, ett samarbetsprogram för antibiotikaresistensövervakning mellan SLU, SVA, Svenska Djurhälsovården AB och Jordbruksverket. Jag har ett regelbundet samarbete med referenslaboratoriet SVA vad gäller både forskning och undervisning. Jag har publicerat >60 populärvetenskapliga artiklar i lantbrukspressen och på olika hemsidor. Vi har ett nära samarbete med ett 10-tal svinproducenter vars gårdar vi besöker inom undervisningen, och vi ordnar regelbundet informationsträffar för dessa. Jag är Programme director för "the Swedish/Norwegian training institution"  inom ECPHM och sitter även med i "credential committee". Jag har haft ett tätt samarbete med den danska rådgivningsorganisationen SEGES i form av en gemensam industridoktorand och handleder blivande europeiska specialister (residencies), anställda vid Gård & Djurhälsan. Jag är en av arrangörerna till den nationella fortbildningskonferensen "Linköpingsdagen" och anlitas regelbundet som föreläsare vid olika fort- och vidareutbildningsträffar för kollegor och lantbrukare. I samarbete med läkemedelsindustrin har jag t.ex. utvärderat vacciner, testat antibiotikabehandlingar och utvecklat saneringsmodeller för skabb. Jag har utvecklat diagnostiska metoder i samarbete med privat industri. Tillsammans med Svenska Djurhälsovården har jag utarbetat rutiner för att förebygga vissa infektionssjukdomar.

I collaborate with Swedish authorities such as the Swedish board of agriculture and the Swedish medical products agency as a member of their scientific councils. I have had severeal admissions as reviewer of research grant applications, presently within the H.C. Ørsted Postdoc Programme/Marie Curie Actions. I am participating in SVARMpat  a collaboration between the board of agriculture, SVA, and the Farm & Animal Health service, on antibiotic resistance surveillance, and collaborate on a regular basis with the national reference laboratory SVA in both education and research. I have published >60 popular scientific articles in agricultural press and web pages. We have a close collaboration with pig farmers both in education and in research. I am programme director for the Sedish/Norwegian training insitutition within ECPHM and is also part of their credential committee. i have had a close collaboration with the Danish advisory service SEGES in an industrial PhD project and is supervising residencies employed at the Farm & Animal HEalth service. I am part of the organising committee for the national educational meeting "Linköpingsdagen" and is regularly employed as lecturer at continous educational and other meetings with stakeholders. In collaboration with the pharamaceutical industry, I have tested medical products, developed strategic treatment regimens and validated vaccines. In collaboration with the Farm & Animal health, I have developed routines for disease-preventive measures.

 

 

 

 

Bakgrund

Jag är född och uppvuxen i Lerum, och gick naturvetenskapligt gymnasium i Göteborg. Efter examen flyttade jag till Gotland, där jag först arbetade som djurskötare på häst-, nöt- och grisgårdar, och efter veterinärexamen 1987, som distriktsveterinär och djurhälsoveterinär. Jag flyttade till Uppsala och började undervisa i grismedicin vid SLU år 1992.

Intresset för förebyggande djurhälsovård, tillsammans med nyfikenhet och ett ökande medvetande om de kunskapsluckor som finns, gjorde att jag ville forskarutbilda mig. År 2003 disputerade jag med en avhandling om tarmsjukdomar hos gris.

Sedan dess har jag varvat forskning och undervisning. Jag är docent och har en internationell specialistexamen, diplomate, i grismedicin med inriktning på förebyggande hälsovård. År 2012 erhöll jag en tjänst som samverkanslektor i produktionsdjurssjukdomar, och 2014 erhöll jag tjänsten som professor i grismedicin.

I spent my childhood in Lerum and went to senior high school in Gothenburg, taking a degree in natural sciences. Thereafter, I moved to the island of Gotland, working as an animal caretaker on horse-, dairy- and pig farms, before entering the veterinary university education. Following graduation in 1987, I worked within the veterinary herd health advisory service, and as a large animal practitioner. I moved to Uppsala and started to work as a teacher at SLU in 1992. My interest in reseach made me continue with PhD studies, and I graduated in 2003 with a thesis on enteric diseases in pigs. Since then, I have mixed research and teaching. I have the degree of docent (associate professor) and graduated as Diplomate within the ECPHM. In 2012 I became senior lecturer with extension duties and in 2014, I became appointed professor in porcine medicine.

Handledning

Jag har handlett 13 examensarbeten på master-nivå, fyra residencies inom ECPHM, sex doktorander som samtliga erhållit sin PhD, och är f.n. huvudhandledare till två, och biträdande handledare till tre doktorander.

I have supervised 13 students' master exam work, four current or previous residencies within ECPHM, six PhD students that all have obtained their PhD, and I am currently being the main supervisor of two, and co-supervisor of three PhD students.

Publikationer i urval

Stenberg, H., Jacobson, M., Malmberg, M. 2020. A review of congenital tremor type A-II in piglets. Anim. Health Res. Rev., 1-5. https://doi.org/10.1017/S146625232000002X

Kaiser, M., Jacobsen, S., Haubro Andersen, P., Bækbo, P., Cerón, J., Dahl, J., Escribano, D., Theil, P. K., Jacobson, M. 2018. Hormonal and metabolic indicators before and after farrowing in sows affected with postpartum dysgalactia syndrome. BMC Vet Res. 14:334, https://doi.org/10.1186/s12917-018-1649-z.

Sannö, A., Jacobson, M., Sterner, S., Thisted-Lambertz, S., Aspan, A. 2018. The development of a screening protocol for Salmonella spp. and enteropathogenic Yersinia spp. in samples from wild boar (Sus scrofa) also generating MLVA-data for Y. enterocolitica and Y. pseudotuberculosis. J. Microbiol. Meth. 150, 32-38. https://doi.org/10.1016/j.mimet.2018.05.014.

Karlsson, O., Larsson, J., Hayer, J., Berg, M., Jacobson, M. 2016. The intestinal eukaryotic virome in healthy and diarrhoeic neonatal piglets. PLoS ONE 11(3): e0151481. doi:10.1371/journal. pone.0151481

Larsson, J., Aspán, A., Lindberg, R., Grandon, R., Båverud, V., Fall, N., Jacobson, M. 2015. Pathological and bacteriological characterisation of neonatal porcine diarrhoea with uncertain aetiology. J. Med. Microbiol. 64:8, 916-926. doi:10.1099/jmm.0.000108

Sannö, A., Aspan, A., Hestvik, G., Jacobson, M. 2014. Presence of Salmonella spp., Yersinia (Y.) enterocolitica, Y. pseudotuberculosis and Escherichia coli O157:H7 in wild boars. Epidemiol. Infect. 142:12, 2542-2547, doi: 10.1017/S0950268814000119

Larsson, J., Aspan, A., Grandon, R., Lindberg, R., Westergren, E., Jacobson, M. 2014. Neonatal piglet diarrhoea associated with enteroadherent Enterococcus hirae. J. Comp. Pathol. 151, 137-147, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcpa.2014.04.003.

Ikwap, K., Erume, J., Owiny, D., Nasinyama, G., Melin, L., Bengtsson, B., Lundeheim, N., Fellström, C., Jacobson, M. 2014. Salmonella species in piglets and weaners from Uganda: Prevalence, antimicrobial resistance and herd level risk factors. Prev. Vet. Med. 115:1-2, 39-47. doi: 10.1016/j.prevetmed.2014.03.009.

Jacobson, M., Andersson, M., Lindberg, R., Jensen-Waern, M., Fossum, C. 2011. Microarray and cytokine analyses of field cases of pigs with diarrhoea. Vet. Microbiol. 153: 3-4, 307-314.

Jacobson, M., Aspan, A., Nordengrahn, A., Lindberg, M., Wallgren, P. 2010. Monitoring of Lawsonia intracellularis in breeding herd gilts. Vet. Microbiol. 142:3-4, 317-322.

Jacobson, M., Lindberg, R., Jonasson, R., Fellström, C., Jensen-Waern, M. 2007. Consecutive pathological and immunological alterations during experimentally induced swine dysentery – a study performed by repeated endoscopy and biopsy samplings through an intestinal cannula. Res. Vet. Sci. 82:3, 287-298.

Jacobson, M., Hård af Segerstadt, C., Gunnarsson, A., Fellström, C., de Verdier Klingenberg, K., Wallgren, P., Jensen-Waern, M. 2003. Diarrhoea in the growing pig – a comparison of clinical, morphological and microbial findings between animals from good and poor performance herds. Res. Vet. Sci. 74:2, 163-169.

Jacobson, M., Bornstein, S., Wallgren, P. 1999. The efficacy of simplified eradication strategies against sarcoptic mange mite infections in swine herds monitored by an ELISA. Vet. Par. 81, p. 249-258.

Länkar

https://orcid.org/0000-0002-8652-6593


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar
Telefon: +4618671475
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala