CV-sida

Karin Wallin Philippot

Karin Wallin Philippot
Jag är veterinär sedan 2011 och har ett specialintresse inom idisslarmedicin och infektionssjukdomar. Sedan 2020 doktorerar jag inom infektionssjukdomar i öga och mun hos ren med placering på SVA, avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor, där arbete som idisslarveterinär med fokus på rensjukdomar även ingår.

Presentation

Nuvarande tjänst:

Idisslarveterinär SVA, forskarstuderande SLU

Forskning

Forskarstuderande inom projektet:

Infektionssjukdomar i öga och mun hos svenska renar

På grund av klimatförändringen ökar behovet av att utfodra ren under vintern vilket i sin tur ökar risken för spridning av infektionssjukdomar. För att hitta strategier och förebyggande åtgärder behöver vi därför veta mera om förekomst, orsaker och riskfaktorer till infektionssjukdomar i öga och mun hos våra svenska renar, vilket kommer att bidra till en fortsatt god djurvälfärd.

Beskrivning av projektet:

Rennäringen är en av de viktigaste agrara produktionsgrenarna i norra Sverige och sysselsätter inte bara renskötare utan även restaurang- och livsmedelssektorn, skinnindustrin och besöksnäringen. Renen är även en viktig kulturbärare för det samiska samhället. Klimatförändringen slår hårt mot rennäringen i hela Sápmi. Extremväder såsom stora mängder nederbörd, i form av snö eller regn, i kombination med stora temperaturvariationer och minskad kyla ger snösmältning och isbildning. Det här är en av orsakerna till ett ökat behov av att stödutfodra eftersom vinterbetet blir otillgängligt för renen. I samband med utfodring krävs ofta att renarna transporteras eller tillfälligt hägnas alternativt kantas (bevakning runt hjorden) dagligen för att stanna kvar på utfodringsplatsen, vilket leder till trängsel och stress hos djuren. Detta gör dem mottagliga för opportunistiska infektionssjukdomar som dessutom kan spridas lätt bland djuren vid en ökad djurtäthet. De infektioner i öga och mun som vi ser hos renarna är smärtsamma och kan leda till att renarna får svårt att få i sig föda och i värsta fall svälter eller förlorar synen. Förloppet vid dessa infektionssjukdomar är ofta snabbt och det gäller därför att hitta och behandla sjuka djur tidigt, både för att minska smittspridningen och de efterföljande konsekvenserna av sjukdomarna, vilket i sin tur är viktigt för en god djurvälfärd.

Syftet med det här projektet är att kartlägga förekomsten av sjukdomar i ögon och mun hos svenska renar samt att fastställa vad som orsakar dem, vilka riskfaktorer som finns och hur de bäst kan förebyggas. Projektet kommer att genomföras som ett doktorandprojekt och består av följande delar:

(1) Framtagande av system för tidig upptäckt och optimal provtagning och diagnostik för sjukdomar i ögon och mun.
(2) Kartläggning av förekomsten av sjukdomar i ögon och mun hos levande och slaktade djur.
(3) Riskfaktorer för sjukdomar i ögon och mun samt renägarnas erfarenheter och uppfattning om dessa sjukdomar. Enkät, intervjustudie och observationer i fält.
(4) Genom retrospektiva studier följa upp de ekonomiska effekterna av sjukdomar i ögon och mun på renskötselföretagen.

Forskningen är finansierad av Formas och SVA.

Samverkan

Inom forskningsprojektet sker samverkan med forskare från Sverige (främst från SVA och SLU) samt utomlands (bland annat Norge och Finland). Dessutom sker nära samarbete med branch och aktörer inom näringen (Svenska Samernas Riksförbund, SSR och Gård och Djurhälsan). 

Bakgrund

Tjänster 

Idisslarveterinär, SVA 2020 -

Adjunkt på idisslarkliniken, IME, SLU 2019-2020

Nöthälsoveterinär på Gård & Djurhälsan 2019

Klinikveterinär på ambulatoriska kliniken, UDS, SLU 2011 & 2020

Distriktsveterinär, Östhammar/Tierp 2012-2018

Utbildning och examina

Forskarutbildning, SLU 2020 - 

Veterinär, Köpenhamns Universitet 2011

Handledning

Jonas Johansson Wensman, SLU

Ylva Persson, SVA

Anna Omazic, SVA

Jenny Frössling, SVA

Lotta Berg, SLU


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för idisslarmedicin och epidemiologi