CV-sida

Hanna Bergeå

Hanna Bergeå

Presentation

Jag disputerade med en avhandling i miljökommunikation om rådgivningssamtal, vilket sammanför mitt intresse för hur människor bemöter varandra, samtalar, förhandlar om kunskap och värden med mitt intresse för lantbruk och biologisk mångfald. Idag forskar jag främst om dialogprocesser och hur människor förstår varandra (eller inte), försöker komma överens och fattar beslut i komplexa frågor kring våra naturresurser.

Undervisning

Jag undervisar främst inom masterprogrammet i miljökommunikation Environmental Communication and Management och handleder ett par masterstudenter årligen.

Forskning

Jag arbetar med följande forskningsprojekt, som spänner över olika kontexter, men alla bygger på mitt intresse för att förstå mellanmänsklig interaktion och dess betydelse för hur vi förvaltar naturresurser:

MISTRA Environmental Communication – reframing communication for sustainability, finansiär: Mistra

Kommunikation mellan hopp och mångtydighet – om samordning för omställning till cirkulär ekonomi i hållbara livsmedelssystem, finansiär: Formas

Kommunikativ kapacitet för dynamisk och legitim förvaltning av svenska fjällen, finansiär: Naturvårdsverket

Bortom idealistisk glorifiering och kategoriska förkastanden – Samkonstruktion av mening i dialogpraktiker inom naturresurshantering, finansiär: Formas

Planering av kulturarvsinterpretation - meningsskapande och systemtänkande, finansiär: Riksantikvarieämbetet

Samverkan mellan forskning och rådgivning för effektivare kunskapsutveckling i den gröna sektorn, finansiär: VINNOVA

IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals, finansiär: ERA-net 

Samverkan

Jag känner ett stort engagemang för samverkansfrågor, eftersom jag är övertygad om att vår tids komplexa utmaningar behöver hanteras i gränslandet mellan akademi och omgivande samhälle. Fram till april 2019 var jag vicedekan med ansvar för samverkan vid fakulteten. Det har inneburit, utöver att ingå i fakultetsledningen, att verka för att SLU:s medarbetare ska samverka än mer med vårt omgivande samhälle och ges goda förutsättningar för detta. Jag har bidragit till att utveckla en kurs i samverkansledning och att ta fram en meritportfölj för samverkan. I forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication arbetar vi tillsammans med ett tjugotal samhällsaktörer och jag koordinerar vårt arbete med så kallade think/do tanks där vi utvecklar och provar sätt att göra miljökommunikation. Jag ingår i SLU:s kunskapsråd för Baltic Sea Science Center – ett kunskapscentrum kring Östersjöns utmaningar. Utöver detta har jag drivit ett VINNOVA-finansierat forskningsprojekt om kunskapssystem kring de gröna näringarna.

Handledning

Jag har varit handledare (biträdande) för följande doktorander:

Therese Åhlvik: A critical outlook on circular economy initiatives in sustainable food systems, pågående

Paola Ledo Espinoza: Planning in the context of weak planning institutions and lack of resources for implementation – the case of Sacaba, 15 juni 2021

Elvira Caselunghe: Deliberations on Nature. Swedish cases of communication and democracy within nature conservation, 6 december 2018

Christina Lundström: Cognition and Decision-Making in Adoption of Agricultural Decision Support Systems. The case of Precision Agriculture, lic 2016

Måns Norlin: Communicating Visions for Urban Development. A micro-study of a governance process, lic 2014

Publikationer i urval

Hallgren, L., Bergeå, H., Nordström Källström H. 2020. Conservation Hero and Climate Villain Binary Identities of Swedish Farmers. In: Handbook of Ecocultural Identity. Routledge. 

Joosse, S., Powell, S., Bergeå, H., Boehm, S., Calderon, C., Caselunghe, E., Fischer, A., Grubbström, A., Hallgren, L., Holmgren, S., Löf, A., Nordström Källström, H., Raitio, K., Senecah, S., Söderlund Kanarp, C., von Essen, E., Westberg, L., Westin, M. 2020. Critical, engaged and change-oriented scholarship in environmental communication. Six methodological dilemmas to think with. Environmental Communication. Vol. 14 (6). 10.1080/17524032.2020.1725588

Caselunghe, E., Bergeå, H. & von Essen, E. 2019. Public Spheres for Deliberation on Nature? Democratic Qualities of Visitor Centres in Sweden. Journal of Public Deliberation. Vol. 15 (1).

Hallgren, L., Bergeå, H. & Westberg, L. 2018. Communication Problems When Participants Disagree (or Avoid Disagreeing) in Dialogues in Swedish Natural Resource Management – Challenges to Agonism in Practice, Frontiers in Communication, Vol. 3 (56).

Bergeå, H., Roth, A. Emanuelson, U. & Agenäs, S. 2016. Farmer awareness of cow longevity and implications for decision making at farm level. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Sciences. Vol. 66 (1). 10.1080/09064702.2016.1196726. 

Ångman, E., Buijs, A., Arts, I, Bergeå, H.L., Verschoor, G. 2016. Communicating emotions in conflicts over natural resource management in the Netherlands and Sweden: legitimation and delegitimation of communities. In: Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8. pp. 184-203.

Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. 2016. Social transformation and sustainability: communication and community construction/ destruction. In In: Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8. pp. 269-275.

Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8.

Bergeå, H.L., Martin, C. & Sahlström, F. 2008. "I don't know what you're looking for": Professional vision in Swedish agricultural extension on nature conservation management. Journal of Agricultural Education and Extension. Vol 14, 4, 329-345.

Lindström, A. & Bergeå, H. 2007. Klander, identitet och professionell solidaritet. Analyser av klagomål i möten mellan lantbrukare och naturvårdsrådgivare, In: Engdahl, E. & Londén, A-M. (Eds.). Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal, pp. 303-324, Lund: Studentlitteratur.

Bergeå, H., Hallgren, L., Westberg, L. & Ångman, E. 2013. Dialogprocessen om allemansrätten - underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens. Book series at the Department of Urban and Rural Development. 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618672182, +46730-645694
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala