CV-sida

Elin Lundquist

Elin Lundquist
Kulturforskare med fokus på människans förhållande till naturen. Forskningsintressena berör bland annat medborgarforskning, upplevelser av klimatförändringarnas effekter samt hur teknik påverkar sätten att relatera till och förstå natur och andra arter. Använder kvalitativa metoder såsom intervjuer, observationer och netnografi i sin forskning.

Presentation

Jag är etnolog och disputerade 2018 vid Stockholms universitet på avhandlingen Flyktiga möten. Fågelskådning, epistemisk gemenskap och icke-mänsklig karisma. I avhandlingen undersökte jag kunskapsgemenskapen som omger fågelskådning och som vuxit fram i skärningspunkten mellan naturskydd, fritid och vetenskap. Jag har fortsatt studera fågelskådning i projektet EnviroCitizen (https://www.envirocitizen.eu/) där fokus legat på hur fågelskådning påverkar engagemang för naturskydd och miljö. 

I ett tidigare postdok-projekt har jag undersökt erfarenheter av klimatförändringarnas effekter i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Specifikt undersökte jag hur lantbrukare och tjänstemän som är verksamma i världsarvet har upplevt senare års vattenbrist och torka samt hur det har påverkat deras föreställningar om framtiden.

I det pågående forskningsprojektet SHOWCASE (https://showcase-project.eu/)  undersöker jag lantbrukares engagemang i medborgarforskning tillsammans med Erik Öckinger och René van der Wal. I studien är vi intresserade av att följa hur engagemang i medborgarforskning påverkar lantbrukares kunskaper om och attityder till biodiversitet och till jordbruksmetoder som gynnar biologisk mångfald.  

Publikationer i urval

Lundquist, Elin. 2018. Flyktiga möten. Fågelskådning, epistemisk gemenskap och icke-mänsklig karisma. Dissertation. Stockholm: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet. 

Lundquist, Elin. 2018. Flyttfåglar i sikte. Om affektiva logiker och förhållningssätt till flyttfåglar på Malta. I: Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter. Simon Ekström & Lars Kaijser (red). Göteborg: Makadam. Page 35–64. 

Lundquist, Elin. 2014. Mellan fåglar, ting och människor: Hur fågelskådarnas seende formas I: Talande ting. Berättelser och materialitet. Katarina Ek-Nilsson & Birgitta Meurling (red). Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Page: 87–101.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för naturvårdsbiologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala