CV-sida

Bodil Lindström

Bodil Lindström
Jag är miljöanalysspecialist som dels projektleder det nationella miljöövervakningsprogrammet av kemiska bekämpningsmedel, och dels ansvarar för verksamhetsområdet "miljöövervakning" på centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB).

Presentation

Den nationella miljöövervakningen av kemiska bekämpningsmedel startade 2002 med mätningar av ytvatten i två åar och fyra så kallade typområden (avrinningsområden med ca 90% åkermark). Därefter har har grundvatten, sedimen, nederbörd och luft tillkommit. Data används bland annat för att följa det Svenska miljömålet "Giftfri miljö" och ge underlag till myndigheter som tar beslut kring kemiska bekämpningsmedel, tex Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

Inom CKB finns verksamhetsområdet "miljöövervakning" vars syfte är att öka förståelsen och användbarheten av de data som samlas in inom nationella miljöövervakningen för kemiska bekämpningsmedel. Utöver detta genomför CKB projekt och provtagningskampanjer utifrån aktuella frågeställningar, till exempel screeningar i vattendrag runt växthusområden eller provtagning av luft, pollen och nektar från bisamhällen i jordbrukslandskap.

Undervisning

Jag har enstaka föreläsningar och övningar om kemiska bekämningsmedel i miljön på ett antal kurser inom miljöanalys och markvetenskap.

Forskning

Jag disputerade om mikronäringsämnen i vall i januari 2013. I juli samma år började jag på CKB. Mycket av det jag lärde mig under doktorandtiden har jag haft användning av i mitt arbete på CKB, t.ex. kvalitets- och rimlighetgranskning av analysdata och resultat. Utifrån insamlade miljöövervakningsdata har några vetenskapliga artiklar skrivits ihop på senare år.

Miljöanalys

Läs om miljöövervakningsprogrammet för kemiska bekämpningsmedel och se resultaten genom att klicka på denna länk

Bakgrund

Doktor i växtodlingslära, SLU, Uppsala

Magister i markvetenskap, SLU, Uppsala

Publikationer i urval

  • Jämförelser av provtagningsmetoder för bekämpningsmedel i ytvatten. (2020) Rapport 2020:1 SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet. Boström mfl.
  • Long-term Data from the Swedish National Environmental Monitoring Program of Pesticides in Surface Waters (2019) Journal of environmental quality vol 48:4. Boye et al.
  • Nationell screening av bekämpningsmedel i åar i jordbruksområden 2016. Uppföljning av 2015 års undersökning (2017) Rapport 2017:5 Institutionen för vatten och miljö, SLU. Lindström mfl.
  • Nationell screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 2015. CKB rapport 2016:1. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, SLU. (2016) Boström, G., m.fl.
  • Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Långtidsöversikt och trender 2002-2012 för ytvatten och sediment. (2015) Lindström, B., m.fl
  • Avhandling försvarad 2013:
    "Micronutrients in temperate forage crops grown in Sweden. Species differences and effects of phenological development and soil". Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2013:3
  • Revisiting herbage sample collection and preparation procedures to minimise the risks of trace element contamination. (2012) European Journal of Agronomy, 43, 33-39. Dahlin, A.,S., et.al