Riktlinjer för internrevision

Senast ändrad: 02 maj 2023

Här hittar du riktlinjerna för internrevisionen.

Utdrag ur styrelsen delegationsordning ”Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna”, ID SLU ua. 2019.1.1.3-2246.

Beslutad av styrelsen 2019-06-19 och gäller från 1 juli 2019.

10. Internrevisionen

10.1 Allmänt

Styrelsen har det ansvar för internrevisionen som anges i Internrevisionsförordningen (2006:1228) med tillhörande föreskrifter och allmänna råd. Här framgår det att styrelsen ska besluta om:

  1. riktlinjer för internrevisionen,
  2. revisionsplan för internrevisionen, och
  3. åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer

10.2 Riktlinjer för internrevisionen

Internrevisionen uppgift är att tillföra SLU:s verksamhet mervärde och stödja utvecklingen av en ändamålsenlig intern styrning och kontroll.

Internrevisionen ska bedrivas enligt Internrevisionsförordningen med tillhörande föreskrifter och allmänna råd samt enligt riktlinjer för yrkesmässig internrevision (Internal Professional Practice Framework, IPPF). Det innebär att internrevisionen ska arbeta objektivt, oberoende, professionellt, med stor integritet och enligt vedertagna arbetsmetoder. Det innebär dessutom att internrevisionen ska kvalitetssäkra sin egen verksamhet genom intern och extern kvalitetsbedömning.

Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om den interna styrningen och kontrollen är utformad så att verksamhet med en rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

Internrevisionen omfattar hela den verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar för.

Internrevisionen är fristående från den operativa verksamheten och administrativt underställd rektor. Rektor ska i samråd med styrelsens ordförande besluta om anställning av och lön för chefen för enheten.

Chefen för internrevisionen ska vara anställd på chefslöneavtal.

Internrevisionen ska förutom att bistå styrelsen och rektor även bistå andra inom SLU med råd och stöd inom internrevisionens kompetensområde i den mån tid finns tillgänglig för uppdrag. Dessa rådgivningsuppdrag får inte inkräkta på internrevisionens oberoende och objektivitet. De råd och stöd som internrevisionen ger fråntar inte myndighetsledningen dess ansvar.

Chefen för internrevisionen ansvarar för att utarbeta förslag till årlig revisionsplan. Grund för revisionsplanen är internrevisionens årliga riskanalys, som utgår från SLU:s bedömning av kritiska faktorer/risker för att nå verksamhetens mål och fullgöra uppdraget samt från internrevisionens egna bedömningar. I analysen ingår att bedöma risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet.

Revisionsplanen ska beredas med styrelsens ordförande, rektor och universitetsdirektören innan den fastställs av styrelsen på årets sista sammanträde. Om det under året uppkommer behov av större avsteg från fastställd revisionsplan ska chefen för internrevisionen informera styrelsens ordförande och rektor om detta samt lämna förslag till en reviderad revisionsplan till styrelsen för beslut. Med större avsteg avses att en eller flera aktiviteter i beslutad revisionsplan utgår eller att aktivitet tillkommer som ska rapporteras till styrelsen.

Internrevisionen granskningar ska fortlöpande rapporteras till styrelsen.

Internrevisionens färdigställda revisionsrapport ska överlämnas till rektor och universitetsdirektören senast sex veckor före följande styrelsemöte. Rapporten ska även tillställas styrelsens ordförande för kännedom.

Rektor ska skriftligen kommentera internrevisionens rapport samt ansvarar för att förslag till åtgärdsplan upprättas och överlämnas till styrelsen.

Åtgärdsplanen ska ange de åtgärder som bedöms behövas för att undanröja identifierade brister.

Åtgärdsplanen ska innehålla information om:

  • vilka åtgärder som ska vidtas
  • när åtgärderna senast ska ha vidtagits
  • vilken enhet eller vilken befattningshavare som ansvarar för att åtgärder vidtas, samt
  • i förekommande fall hur vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Internrevisionen ska ges skälig tid att bedöma och kommentera slutgiltigt förslag till åtgärdsplan innan den färdigställs och överlämnas till styrelsen för beslut. Efter att styrelsen fastställt åtgärdsplanen är granskningen avslutad och därmed är ärendet en offentlig handling.

Internrevisionen ska lämna en årsrapport till styrelsen över det gångna årets arbete. I rapporten ska verksamhetens uppföljning av beslutade åtgärder ingå. Årsrapporten lämnas på styrelsens första sammanträde varje år.

Rektor ansvarar för att tilldelningen av resurser för internrevisionen är så dimensionerad att revisionsuppdraget kan genomföras i enlighet med den av styrelsen fastställda revisionsplanen. Internrevisionen har rätt att ta del av sådan information och dokumentation som den bedömer nödvändig för att fullgöra sitt uppdrag. Internrevisionen har rätt att anlita extern konsult inom ramen för sitt uppdrag och tillgängliga resurser.

Internrevisionens verksamhet ska genomgå extern kvalitetssäkring vart femte år. Resultatet av granskningen ska föredras för styrelsen av den ansvarige uppdragstagaren.

Medarbetarna på internrevisionen ska kontinuerligt utveckla sin kompetens inom yrket utifrån upprättade kompetensutvecklingsplaner.

Internrevisionen ska verka för att skapa och upprätthålla goda kontakter och relationer med internrevisionsenheter vid andra lärosäten och myndigheter. I de fall det bedöms vara till gagn för universitetet kan avtal om samordning av internrevision tecknas med andra myndigheter. Sådant avtal ska vara tidsbegränsat och, efter samråd med styrelsens ordförande, tecknas av rektor.