Enkät om universitetsadministrationen

Senast ändrad: 26 november 2021

Uadm-enkäten 2017 gick till alla prefekter (38 personer) och besvarades av 23, vilket motsvarar ca 61 procent.

Frågorna handlade om universitetsadministrationen och det stöd uadm ger inom olika områden. Den svarande gav ett sammanfattande betyg om respektive område samt hade möjlighet att ge fria kommentarer och förslag till förbättring i fritext till varje fråga. Fritextsvaren sprids endast till närmast berörd avdelning att arbeta vidare med.

Som alltid vid enkätundersökningar som inte har extremt hög svarsfrekvens ska resultaten tolkas som en indikation på vad hela populationen tycker. Resultaten behöver många gånger diskuteras och undersökas vidare, vilket sker på de olika avdelningarna.