Jämställdhetsbudgetering

Senast ändrad: 17 september 2023

Ibland kan ett arbetssätt, som i sig framstår som neutralt, befästa eller förstärka ojämställdhet. För att motverka detta när det gäller resursfördelning kan organisationer arbeta med så kallad jämställdhetsbudgetering (gender budgeting). SLU har tagit fram en modell för jämställd resursfördelning som består av informationsinsamling, analys och åtgärd.

Modell för jämställd resursfördelning

Modellen fungerar som en utgångspunkt för att finna en metod användbar för institutionernas fördelningsarbete av medel till enskilda lärare/forskare och forskargrupper.

En enskild lärares/forskares arbetstid och finansiering består ofta av flera olika delar; statsanslag för forskning, forskningsbidrag, undervisnings­tid, studierektorskap osv. De olika andelarna, vem som får vad och hur mycket, kan befästa eller förändra ojämställdhet.

Institutionens fördelnings-/budgetarbete

En nyckel till framgång i att integrera jämställdhet i en verksamhet är att finna en enkel modell som går att haka på befintliga processer. SLU:s modell för jämställd resursfördelning på institutionerna hakar därför på institutionens årliga budgetarbete. Som en del i budgetförutsättningarna, som skickas utskick i oktober varje år till prefekter samt beslutsstöd, ingår en PM/instruktion (”Jämställd resursfördelning på SLU:s institutioner”). Institutionen ska sedan i sin budgetkommentar kort notera svar på fråga 4 nedan. Denna fråga föregås av frågorna 1-3 där information hämtas i särskilda rapporter från LINS (SLU:s ledningsinformationssystem).

Samtliga tre rapporter omfattar befattningskategorierna professorer, lektorer, meriteringsanställda, adjunkter, annan forskande och undervisande personal samt doktorander.

Frågor vid budgetering inför kommande år

1. Hur är fördelningen kvinnor och män i olika befattningskategorier?
LINS-rapport: Helårsarbetskraftsfördelning, kv/män

2. Hur fördelar sig lönekostnader och helårsarbetskraft mellan kvinnor och män på institutionen?
LINS-rapport: Fördelning lönekostnad och HÅA, kv/män

3. Hur ser fördelningen av forskningsmedel, anslag och bidrag, ut mellan kvinnor och män på institutionen?
LINS-rapport: Fördelning Fo-medel anslag/bidrag, kv/män

4. Slutsats: Vilken betydelse kan svaren på frågorna ovan ha i budgeten för kommande år? (noteras i budgetkommentar)

Som hjälp för reflektion kan frågorna nedan besvaras. Fakultetens JLV-handläggare kan också fungera som stöd i institutionens analys.

  • Givet visade data om könsfördelning och resursfördelning, vad hade varit förväntat utfall? Hur tänker du runt det du ser?
  • Upprepa frågan ”varför”. Exempel: Varför ser det ut på visst sätt? / För att fler doktorander som är män undervisar. / Varför är det fler doktorander som är män som undervisar?
  • Hur kopplar det du ser till kompetensförsörjningsplanerna?
  • Finns något du behöver lyfta och synliggöra i dialogen om budget med dekanen? Situationen på en enskild institution kan hänga nära samman med situationen på fakulteten/universitetet osv.
  • Vad (om något) behöver förändras, omorganiseras, göras annorlunda?
  • Vilka normer och värderingar behöver utmanas och hanteras för att göra detta möjligt?