Om kvalitetssäkringsarbetet

Senast ändrad: 09 oktober 2023

Syftet med den systematiska kvalitetssäkringen är att säkerställa att SLU erbjuder miljöer och villkor som främjar hög kvalitet i forskning och miljöanalys.

Kvalitetssäkringen är en återkommande process som bygger på följande steg:

  1. Analys av hur väl förutsättningarna för hög kvalitet i verksamheten är uppfyllda
  2. Inventering av behov av förbättrings- och utvecklingsåtgärder
  3. Genomförande av utvecklingsåtgärder
  4. Uppföljning av utvecklingsarbetet 

Kvalitetssäkringen omfattar:

  • Intern nulägesanalys som görs av institutioner och fakulteter vart fjärde år
  • Vart åttonde år görs även en extern granskning, där verksamhetens kvalitet utvärderas (se Kvalitet och Nytta, KoN)
  • Årliga kvalitetsdialoger där arbetet följs upp

tidsaxel_kvalitetssäkring.jpg

Förutsättningar för hög kvalitet i forskning och miljöanalys beskrivs i form av fem kvalitetsområden. Nulägesanalysen görs i förhållande till standarder (målbilder) för varje kvalitetsområde.  

Rektor ansvarar för kvalitetssäkringsprocessen. Kvalitetssäkringsarbetet kommer att granskas i samband med att UKÄ gör sin lärosätesgranskning.