Rektorernas platser på Ultuna

Senast ändrad: 05 mars 2024

När en rektor slutar sin tjänst på SLU hedras denne med att få en plats uppkallad efter sig på Ultuna. Det är en högst informell namngivning och platsen utmärks med en skylt men den är också det enda beviset på platsens nya namn och betydelse. Här presenteras SLU:s rektorer kort med deras platser. Se karta längst ner.

Rektor Hjelms skog, foto.Lennart Hjelms skog.

Rektor Lennart Hjelm, foto.

Lennart Hjelm

Rektor 1977–1982

Lennart Hjelm var en starkt pådrivande kraft när SLU skulle bildas och han blev också dess förste rektor. Han hade då varit rektor för Lantbrukshögskolan sedan 1963 och hämtade inspirationen till sammanslagningen från de stora lantbruksuniversiteten i USA. Förutom samverkan över ämnesgränser och förenklad administration handlade det om att hävda SLU i universitetsvärlden och att samverka med näringslivet genom helhetslösningar. Lennart Hjelm avled 2009, 94 år gammal.

 

Rektor Mårten Carlssons lund, foto.Mårtenslund.

Rektor Mårten Carlsson, foto.Mårten Carlsson

Rektor 1982–1994

Mårten Carlsson är den rektor som har suttit längst på posten, i tolv år. I framtidsplaner och utvärderingar framträder ett universitet mitt i samhällsutvecklingen. Miljöövervakning, en professur i agrarhistoria och Genetikcentrum är exempel på satsningar under hans tid som rektor. Mårten Carlsson initierade arbetet med den fortlöpande miljöanalysen. Dessutom stärktes u-landsavdelningen och kontakterna med Sida och Sarec. En annan hjärtefråga var studenterna.

Rektor Roswalls plats på Ultuna, foto. Rektor Rosswalls plats.

Rektor Thomas Rosswall, foto.Thomas Rosswall

Rektor 1994–2000

Thomas Rosswall hade arbetat internationellt med globala miljöförändringar när han blev rektor. SLU:s styrelse hade beslutat att inrätta en framtidsgrupp i samband med att han tillträdde. Det var nödvändigt att positionera SLU internationellt, men också på den nationella spelplanen. Breddningen var en kärnfråga för Thomas Rosswall. Precis som Lennart Hjelm tidigare gjort, såg han behovet av ett gemensamt fokus för naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner inom universitetet. Fortlöpande miljöanalys inrättades som en egen verksamhetsgren vid sidan av forskning och utbildning under denna rektorsperiod.

Bylunds backe, foto.Bylunds backe.

Rektor Ann-Christin Bylund, fotoAnn-Christin Bylund

Rektor 2000–2006

Ann-Christin Bylund tillträdde som rektor med visioner om campusutveckling och en vilja att synliggöra SLU:s viktiga roll i den hållbara samhällsutvecklingen. Att säkra kvaliteten i utbildning och forskning kom att bli ett tufft arbete. Under hennes tid skapades en ny fakultets- och institutionsstruktur med fyra nya ortsbundna fakulteter. En satsning av helt annat slag var att göra SLU mer känt och hon inledde ett långsiktigt arbete för att marknadsföra universitetet.

Rektor Lisa Sennerby Forsses torg, foto.Sennerbytorget.

Rektor Lisa Sennerby Forsse, foto.Lisa Sennerby Forsse

Rektor 2006–2015

Lisa Sennerby Forsse har haft ett starkt engagemang för klimat- och energifrågor, och var drivande vid bildandet av SLU Global, som ska främja lantbrukets utveckling i låginkomstländer. Under hennes tid som rektor har SLU:s utbildningsutbud närmat sig den europeiska s.k. Bologna-modellen; bland annat ges de flesta av SLU:s tvååriga masterutbildningar på engelska i dag. Även fakultetsindelningen har stöpts om, med större fokus på verksamhetsområde än på ort. Lisa Sennerby Forsses rektorsperiod har också präglats av byggverksamhet, framför allt i form av det nya campuset på Ultuna. Sennerbytorget invigdes i augusti 2016.

Rektor Peter Högbergs hylla, foto.Högbergs hylla.

Rektor Peter Högberg, foto.Peter Högberg

Rektor 2015–2018

Peter Högbergs tid som rektor kännetecknades av en fortsatt utveckling av den organisation som trädde i kraft i januari 2014 och av arbetet med en flerårig strategi. Hans rektorstid präglades också av ansträngningar att stärka bilden, internt och externt, av SLU som ett modernt lantbruks- och miljöuniversitet av världsklass. Under Peter Högbergs rektorstid byggdes det nya svenska forskningsfartyget R/V Svea. Högbergs hylla invigdes i november 2021, 1,5 års försenat på grund av pandemien.

Rektor Karin Holmgren, foto.Karin Holmgren

Rektor januari–juni 2019

Karin Holmgren var prorektor under Peter Högbergs tid. Hon har under sin tid både som vikarierande rektor och som prorektor haft ett starkt fokus på universitetets vision om att förnya utbildningsutbudet för att attrahera och anta fler studenter.

 

Rektor Maria Knutson Wedel, foto.Maria Knutson Wedel

SLU:s nuvarande rektor med start juli 2019.

Maria Knutson Wedel har ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och för att tillvarata studenters och medarbetares perspektiv. SLU har under hennes ledning fått en ny förankrad strategi där digitaliseringen har en tydlig roll. Under hennes första år drabbades Sverige av covid-19-pandemin, vilket ställde SLU inför nya utmaningar i form av snabb omställning till alternativa arbetssätt, både för studenternas och medarbetarnas del. Vissa digitaliseringsfrågor blev då aktuella direkt.

Foto rektorerna: Julio Gonzales, Mats Gerentz och Jenny Svennås Gillner.
Foto platserna: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Karta över rektorers platser på Ultuna.