Campusplan Ultuna

Senast ändrad: 04 juli 2024
Bild på omslaget på dokumentet campusplan Ultuna

I november 2023 fattade rektor beslut om en ny campusplan för Ultuna - ett visionsdokument som stakar ut den långsiktiga färdriktningen för den fysiska miljön. Planen beskriver hur vi ska förhålla oss till den fysiska miljöns utveckling för att kunna fatta beslut och utveckla campusområdet så att det harmonierar med verksamhetens inriktning och mål.

Den framtagna visionen för Campus Ultuna gäller för perioden 2023-2040 och understryker områdets betydelse som en grön miljö för forskning, undervisning och innovation i den framväxande stadsdelen, men även som en plats för möten och rekreation i en inbjudande miljö, som synliggör – men också svarar på – vår tids stora utmaningar kopplade till samspelet mellan människa och natur i skärningspunkten mellan stad och land.

Planen beskriver bland annat var och hur nya miljöer på campusområdet kan utvecklas, genom att fastslå en robust grundstruktur med tydliga huvudstråk som möter den omgivande stadsutvecklingen. Strukturen utgår från att campus ska hållas samman som en grön kunskapsmiljö för SLU och angränsande verksamheter för att kunna skapa goda förutsättningar för

  • en väl avvägd blandning av bebyggelse och grönområden
  • utvecklade stråk och kopplingar som binder samman campusområdet och leder besökare rätt
  • fler studentbostäder på campus
  • stöd för ett aktivt campusliv
  • nya lägen för samverkan mellan akademin och näringslivet.

SLU och Akademiska Hus har samarbetat tätt i framta­gandet av campusplanen. Arbetet med planen har drivits genom diskussioner, workshoppar, enkätundersökningar och möten med medarbetare, studenter och andra intres­senter.

Hela dokumentet finns att ladda ner på Akademiska hus webbplats: Campusplan Ultuna 2030-2040