SLU-nyhet

Nyheter från fakultetsnämnden den 23 april

Publicerad: 18 april 2024

Det var många punkter på dagordningen och här följer en sammanfattning av besluten.

Blandade beslut

Håkan Berglund på SLU Artdatabanken utsågs som ledamot i foma-nämnden efter Lena Tranvik som går i pension i sommar.

Anders Larsolle utsågs till ordförande i fakultetens stipendiekommitté efter Anna Strålenhielm som gått i pension.

Carl-Johan Lagerkvist har utsetts till promotor och Daniel Hofius har utsetts till ställföreträdande promotor vid 2024 års promotionshögtid.

Nämnden beslutade att påbörja en rekrytering av en professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och innovation vid institutionen för ekonomi. Detta under förutsättning att rektor tillstyrker rekryteringen, vilket är den rutin som tillämpas på SLU.

Nämnden beslutade att påbörja rekryteringen av en professor i organisk kemi vid institutionen för molekylära vetenskaper. Även detta under förutsättning att rektor tillstyrker rekryteringen.

Sara Hallin utsågs till ledamot i rekryteringsgruppen för rektor och Sara Bergek utsågs till personlig suppleant för Sara Hallin. Förordnandet för nuvarande rektor Maria Knutson Wedel löper ut den 30 juni 2025. Universitetsstyrelsen har aviserat att den kommer att fatta beslut om att tillsätta en partssammansatt rekryteringsgrupp. Rekryteringsgruppens uppdrag blir att i första hand sondera förutsättningarna för ett förslag till regeringen om ett omförordnande.

Kompetensförsörjning

Fakultetsnämnden diskuterade en sammanställning av de rekryteringar (av högre akademiska anställningar) som är högst prioriterade av fakultetens institutioner. Dessa rekryteringar har föreslagits av institutionerna i samband med de verksamhetsdialoger som fakultetsledningen haft med alla institutioner under vårvintern 2024. Ambitionen är att fakultetsnämnden ska fastställa en prioriteringslista för det fortsatta arbetet med kompetensförsörjning.

Program för jordbrukets fältforskning

Ett program för jordbrukets fältforskning presenterades och diskuterades av nämnden. Förslaget har utarbetats under ledning av vicedekan Göran Bergkvist och syftar till att stärka infrastrukturen för den tillämpningsnära jordbruksforskningen. I programmet föreslås bland annat de tre fältforskningsstationerna (Lanna, Röbäcksdalen och Lövsta), liksom SLU Långliggande jordbruksförsök och SLU Fältforsk att ingå. Beslut i denna fråga kommer att fattas innan halvårsskiftet 2024.

Nya riktlinjer för att utse valberedningen

Nämnden beslutade om reviderade riktlinjer för hur NJ-fakultetens valberedning ska utses. Detta efter att SLU:s styrelse beslutade om denna möjlighet i december förra året. Valberedningen tillträder 1 maj för att börja arbeta med att fram förslag till en ny fakultetsnämnd som ska väljas i höst. Fakulteterna samarbetar med enheten för ledningsstöd och internkommunikation på kommunikationsavdelningen för att kommunicera valets ingående delar och tidplaner. Webbsidorna uppdateras allteftersom beslutfattas https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/namndvalet-2024/

NJ:s valberedning beslutad

Fakultetsnämnden fattade beslut om att till ny valberedning utse följande ledamöter och personliga suppleanter (kursiverad):

 • Sara Bergek, ordförande (akvatiska resurser) – Anna Schnürer (molekylära vetenskaper)
 • Anders Hafrén, vice ordförande (växtbiologi) – Marcos Lana (växtproduktionsekologi)
 • Jesper Larsson (stad och land) – Björn Lindahl (mark och miljö)
 • Göran Hartman (ekologi) – Pernilla Tidåker (energi och teknik)
 • Pia Nilsson (ekonomi) – Wenche Eide (SLU Artdatabanken)
 • Karin Hamnér (mark och miljö) – Anna Berlin (skoglig mykologi och växtpatologi)
 • Willem Goedkoop (vatten och miljö) – Lovisa Nilsson (ekologi)

Därutöver får Sluss utse en ordinarie ledamot och en personlig suppleant.

Synpunkter på utbildningsutbudet 2025–2026

Enligt styrelsen ska fakultetsnämnderna yttra sig över programnämndernas förslag till utbildningsnämnden om vilket utbud av utbildningar som ska finnas på SLU. Inför beslut om programutbudet läsåret 2025/2026 efterfrågade utbildningsnämnden synpunkter från programnämnder och fakultetsnämnder.

Programnämnd NJ (PN-NJ) har tillstyrkt utbildningsnämndens förslag och att starta masterprogrammet Veterinary nursing och att på sikt avveckla programmet Skogsbruk med många mål. Fakultetsnämnden stödjer programnämndens uppfattning.

Förändring av agronomprogrammen

Utbildningsnämnden genomför en förändring av agronomprogrammens struktur som i stort går ut på att från och med läsåret 2025/2026 återgå till femåriga program. PN-NJ har nu till fakultetsnämnden lämnat förslag om utbildningsplaner som svarar upp mot förändringen. Fakultetsnämnden godkände de föreslagna utbildningsplanerna.

Fördelningsmodell för grundutbildningen

Utbildningsnämnden utarbetar nu en delvis ny modell för anslagsfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå. Denna modell innehåller vissa större förändringar, exempelvis att anslagen blir treåriga för att underlätta planering, och att avräkningen (för eventuell underprestation) slopas. PN-NJ har yttrat sig i huvudsak positivt till föreslagen modell, och fakultetsnämnden ställer sig bakom PN-NJ:s yttrande.

Nytt ämnesområde i matematik och statistik

Fakultetsnämnden beslutade att inrätta ämnesområdet matematik och statistik vid institutionen för energi och teknik med start 1 november 2024. Uppdraget till ämnesområdet är att bedriva kunslultativ verksamhet inom SLU samt undervisning. Ämnesområdet kommer inte att ha någon professor.

Nytt ämnesområde i kretsloppsteknik

Nämnden beslutade att från den 1 november i höst införa ämnesområdet kretsloppsteknik vid institutionen för energi och teknik. Ansvarig för ämnesområdet blir professor Björn Vinnerås. Kretslopsteknik har hittills ingått i ämnesområdet lantbruksteknik, vilket vuxit till att omfatta över 60 personer. Då kretsloppsteknik har vuxit kontinuerligt och med dess betydelse för NJ och andra fakulteter på SLU skapar nu NJ en långsiktig stabil grund för ämnets fortsatta utveckling samtidigt som ämnesområdet lantbruksteknik ges en mer rimlig storlek.

Nya docenter på NJ

Efter vårens docentföreläsningar utnämnde fakultetsnämnden följande docenter:

 • Anna Kristina Edenbrandt i ämnet nationalekonomi
 • Anna-Karin Dahlberg i ämnet miljökemi
 • Cristián Alarcon i ämnet landsbygdsutveckling
 • Jennifer Anderson i ämnet biologi
 • Nadia Maaroufi i ämnet markvetenskap med inriktning markbiologi
 • Noémi Gonda i ämnet landsbygdsutveckling
 • Saeid Karkehabadi i ämnet livsmedelsvetenskap