SLU-nyhet

SustAinimal utvecklar kunskap om betydelsen av betesdjur tillsammans med växtodling i ett landskapsexperiment

Publicerad: 16 februari 2024
Fyra kor, två ljusbruna, en rödvit och en svart betar på rad i en grön hage.

I ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala ska moderna system med växtodling och betesdjur utvecklas. Projektet, som är ett spinn-off projekt från SustAinimal och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, ska bidra till utvecklingen av en hållbar produktion av grödor, mjölk och kött som samtidigt främjar biologisk mångfald och ett attraktivt landskap.

Betesmarker är oerhört rika livsmiljöer som innehåller en stor biologisk mångfald och har höga kulturvärden. Historiskt har permanenta betesmarker varit väl spridda i landskapet, men en stor andel har vuxit igen eller planterats med skog då det är svårt att använda denna typ av marker till bete på ett rationellt sätt. Stängsling, djurtillsyn och flytt av djur kan vara tidsödande och kostsamt.

I projektet Hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald med betande djur kommer ett landskapsexperiment att etableras som innefattar både åker- och naturmarksbete, där virtuella stängsel och digitala geografiska informationssystem gör det möjligt att bland annat studera betets inverkan på effektivitet i resursutnyttjande och artrikedom. Inom projektet kommer metoder och verktyg utvecklas som gör det möjligt att styra betandet till platser där nyttan för såväl djuren som odlingssystemets och jordbrukslandskapets funktion, inklusive biologisk mångfald och möjlig kolinlagring, är som störst.

– Landskapsexperimentets behov av att flytta djur mellan olika markavsnitt för att få det betestryck som marken och grödan bäst behöver är ett utmärkt exempel på hur användbara virtuella stängsel är, säger Per Peetz Nielsen från RISE, biträdande centrumledare vid SustAinimal, som kommer att vara ansvarig för de virtuella stängslen.

Med hjälp av data från försöken kommer forskarna att utföra systemanalyser och utvärdera olika framtidsscenarier baserade på faktiska data i större utsträckning än annars skulle vara möjligt.

Det nya landskapsexperimentet ska integrera växtodling och djurhållning med hjälp av modern teknik. Projektet är fakultetsövergripande och ett samarbete mellan flera ämnesområden inom SLU – inklusive markvetenskap, växtodling, ekologi, djurhållning och landskapsarkitektur. Projektet är nära kopplat till SustAinimal och välkomnar intresserade partners.

– Vi vill visa på möjligheter att motverka den specialisering som ofta krävs inom både forskning och i det praktiska lantbruket. I det här unika projektet tar vi fram kunskap som leder till moderna och robusta system och som tar hänsyn till helheten: lantbruk, lönsamhet, miljö, landskap och människor, säger Sigrid Agenäs, professor i skötsel av idisslare, centrumledare för SustAinimal och projektetansvarig.

Läs mer om projektet här: Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Fakta:

Projektet är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse med åtta miljoner kronor och pågår 2024–2026.

I projektet ingår i nuläget följande forskare (fler kommer att tillkomma):

Sigrid Agenäs, professor i skötsel av idisslare, inst. för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Rebecca Danielsson, forskare inom idisslarnutrition och koordinator för projektet, inst. för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Göran Bergkvist, professor i ogräsekologi, inst. för växtproduktionsekologi

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi, inst. för ekologi

Georg Carlsson, professor i hållbara odlingssystem, inst. för biosystem och teknologi

Anna Jansson, professor i husdjurens fysiologi, inst. för husdjurens biovetenskaper

Ingrid Sarlöv Herlin, professor i landskapsplanering, inst. landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Ingrid Öborn, professor i agrara odlingssystem, inst. för växtproduktionsekologi

Per Peetz Nielsen, docent inom etologi och djurskydd vid SLU, senior forskare på RISE, Avd. Jordbruk och Livsmedel

Webbplats

www.slu.se/landskapsexperimentet


Kontaktinformation