SLU-nyhet

Verksamhetsförändring vid SLU Universitetsdjursjukhuset

Publicerad: 10 maj 2022

Förändringen syftar till att förbättra arbetsmiljön samt öka fokus dels på ekonomistyrning, dels SLU:s behov inom utbildning och forskning.

Rektor har för avsikt att uppdra åt Marianne Grauers, konsult, att fram till årets slut leda genom­förandet av en verksamhets­förändring vid SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS. Förändringen syftar till att förbättra arbetsmiljön samt öka fokus dels på ekonomistyrning, dels SLU:s behov inom utbildning och forskning. Senast den 20 juni ska en plan för förändrings­arbetet vara framtagen.

Den negativa utvecklingen av ekonomin, svårigheten att rekrytera veterinärer och djursjukskötare, återkommande problem med hög personal­omsättning och sjukfrånvaro vid UDS gör att rektor ser ett behov av att agera och genomföra en förändring av verksamheten. Arbetsmiljön måste vara i fokus och att utvecklingen av ekonomi och sjukfrånvaro bromsas och vänds. För att SLU ska kunna genomföra den kommande utökningen av veterinär- och djursjukskötar­utbildningarna är det också nödvändigt att både ekonomi och verksamhet vid UDS är i bättre balans.

UDS har under ett stort antal år genererat stora ekonomiska underskott. Efter år 2021 är det ackumulerade underskottet -101 mnkr. Under åren 2019-2022 har projektet Tillsammans bedrivits av UDS och VH-fakulteten i syfte att leverera samverkansformer som främjar kvalitet i forskning, utbildningar, djursjukvård och innovativ kunskapsutveckling. Erfarenheter och resultat av Tillsammansprojektet kommer nu beaktas och ingå i planen för förändringsarbetet. Även arbetet med att genomföra utökningen av veterinär-och djursjukskötarprogrammen ska beaktas.

Verksamhetsförändringen kommer att ha ett fokus på förbättrad arbetsmiljö utifrån verksamhetens kapacitet. Nuvarande personal kommer att prioriteras.

Maria Engedahl kommer att finnas kvar i verksamheten och stötta i förändringsarbetet framåt. Hon har själv valt att avsäga sig rollen som universitetsdjursjukhusdirektör. Marianne Grauers kommer att vara t.f. universitetsdjursjukhusdirektör fram t.o.m. årsskiftet.