SLU-nyhet

Information om skärpta försäkringskrav vid hantering av Litiumjon-batterier

Publicerad: 14 december 2022

SLU säkerhet fick i slutet av november information om att kammarkollegiet i väsentlig grad skärper föreskriften i verksamhetsförsäkringen på flera punkter, bland annat när det gäller förvaring, lagring och laddning av litiumjon-batterier.

Orsaken till den tydligare regleringen i föreskriften, är den ökade användningen av dessa batterier och de skador till följd av bränder som skett. 8 av 10 bränder sker i samband med laddning.

Innebörden av dessa villkor är flerfaldig och SLU Säkerhet arbetar tillsammans andra lärosäten med att söka hållbara och rimliga åtgärder för att både alla verksamheter inom SLU ska kunna hantera dessa batterier på ett säkert sätt och att SLU uppfyller försäkringens villkor.

Den nya verksamhetsförsäkringen med bl a denna reglering träder i kraft 2023-01-01

Nedan: Kammarkollegiets delföreskrift i ny verksamhetsförsäkringen om litiumjon-batterier.

I syfte att förhindra eller begränsa skada ska myndigheten säkerställa att litiumjon-batterier avsedda för transportmedel såsom cyklar, elsparkcyklar eller liknande transportmedel samt övriga litiumjon-batterier, större än 10 Ah förvaras, hanteras och/eller laddas på ett säkert sätt i ett för ändamålet avsett rum som är avskilt från övrig verksamhet. Rummet ska uppfylla lägst brandklass EI60 och vara försett med detektion för rök.

Redan i nuläget och med hjälp av denna information är det dock angeläget att alla ser över hanterings- och laddningsrutiner i lokaler och utrymmen. Kommunicera och justera eventuellt dessa rutiner så att konsekvenserna reduceras om en brand skulle uppstå.

Mer info från Storstockholms brandförsvar - ger råd och stöd till hur man kan tänka för hemmamiljö men är även allmänt tillämpligt på arbetsplatsen.