SLU-nyhet

Resultat från Studentbarometern

Publicerad: 31 maj 2021

De första resultaten från den studentenkät som genomfördes i mars har kommit. Hittills gäller det resultat på SLU-övergripande nivå och uppdelat på våra olika studieorter.

1229 studenter slutförde undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 28 procent. Det är en motsvarande nivå som vid andra lärosäten där Quicksearch genomfört studentundersökningar de senaste åren.

Studentbarometern ställde frågor inom följande områden:

 • Rekommendationsvilja
 • Utbildning och undervisning
 • Stöd och service
 • Studieklimat
 • Distansstudier

Vad visar de övergripande resultaten?

 • Många studenter är stolta över att studera vid SLU, och skulle gärna rekommendera sin utbildning till någon annan.
 • Rekommendationsviljan varierar mellan studieorterna och är, bland de som svarat, högst för studenterna i Skinnskatteberg.
 • Många av de som svarat på enkäten känner att de har valt rätt utbildning.
 • Många studenter upplever att de saknar tid till eftertanke och reflektion i studierna, och att det inte finns så bra balans mellan studier och privatliv.
 • En majoritet är överlag nöjda med sin egen prestation som student, och kommer oftast förberedda till undervisningen.
 • Det finns en förbättringspotential när det gäller att information om kurserna, inklusive schema och litteraturlista, ska finnas tillgängliga i god tid före kursstart.
 • Omdömena om lärarnas agerande varierar. Väldigt många tycker att lärarna på deras utbildning i allmänhet är positiva till att föra en dialog med studenterna. En del studenter efterlyser tydligare återkoppling från lärarna om vad som förväntas av en som student.
 • Majoriteten, drygt 80%, har inte lagt märke till några nedsättande kommentarer, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering vid SLU det senaste året. Men 13% (164 personer) anger att de lagt märke till det, och av dessa har 53 personer själva blivit utsatta. Det vanligaste sammanhanget är att en student blivit utsatt i mötet med andra studenter i undervisningssammanhang, därefter i mötet med lärare.
 • Distansstudierna efter utbrottet av Covid-19 har naturligtvis påverkat studiesituationen mycket det senaste året och många av fritextkommentarerna tar upp detta. Det är en stor spridning på hur studenterna svarat; många har kunnat utföra sina studier på ett tillfredsställande sätt under distansstudierna, men det är också många som inte har det. Det finns brister i både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för många studenter när studierna sker hemifrån.

Fortsatt bearbetning och analys

Ordförandena för programnämnderna får tillgång till resultaten för sina respektive program för fortsatt bearbetning och analys. Svaren hanteras så att det inte går att se vad en enskild student har svarat.

Mer information om Studentbarometern