CV-sida

Martin Wierup

Martin Wierup

Presentation

Click for English  version

 

Mitt centrala kompetensområde är djurens infektionssjukdomar, deras förekomst, spridningsvägar och epidemiologi. Förebyggande och kontroll av dessa sjukdomar och minimering av riskerna för deras spridning till människor särskilt inom livsmedelskedjan är en förutsättning för en ekonomiskt hållbar djuruppfödning, ett gott djurskydd och säkra livsmedel. Området framstår för mig som det för samhället mest angelägna veterinära arbetsfältet - veterinär folkhälsovetenskap.

Jag har lockats av nya utmaningar som gett mig en ganska unik yrkesprofil och kompetens, som omfattar erfarenhet från universitet, myndigheter, privat näringsliv och dessutom riskbedömning och vetenskaplig rådgivning. I alla dessa positioner har frågor relaterade till förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar varit centrala.

Med ett internationellt perspektiv har fokus för min forskning varit kontroll av salmonella i djuruppfödningen och att med förebyggande metoder minska behovet av antibiotika och därmed risker med antibiotikaresistens. En ambition är att dokumentera, sprida kunskapen om samt stärka de framgångsrika svenska insatser på dessa områden, som globalt också är två av de viktigaste inom veterinär folkhälsa.

Under många år har jag varit vetenskaplig expert för riskbedömningar av djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet inom EU och dessutom bl.a. för WHO, OIE, FAO. Detta har bidragit till att svenska erfarenheter har använts särskilt inom EU, som i förbudet av foderantibiotika och en mer fokuserad kontroll av salmonella men också till att i Sverige kunnat dra nytta av andra länders kunskap och erfarenheter. Förutsättningar har skapats och bidragit till att berörda regelverk nu kan baseras på evidensbaserad kunskap.

 

Figur som illustrerar den globala betydelsen av djurens olika infektionssjukdomar (Wierup and Ebi; IAASTD/World Bank Report)

 

År 2016 hade jag glädjen att få uppleva ett stort erkännande av mina prestationer då Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) tilldelade mig dess Meritorious Award "som ett internationellt erkännande av, enastående, tekniska, vetenskapliga och administrativa bidrag till veterinärmedicinen och eller kontrollen av djursjukdomar".

Nuvarande verksamhet vid SLU

År 2003 slöts min arbetscirkel när jag återvända till SLU för att etablera en ny, Institutionen för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap (BVF) av tidigare åtta fristående institutioner. Jag var dess prefekt under fem år. Nu fortsätter jag mitt engagemang som emeritus professor.

Tidigare verksamhet

Efter veterinärexamen (1969) och en stor del av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet började jag som forskare och lärare vid dåvarande Kungl. Veterinärhögskolan och senare vid SLU. Kontakten med den praktiska verkligheten behöll jag genom att under ett tiotal år efter veterinärexamen vikariera som distrikts- och besiktningsveterinär. I min avhandling (1977) beskrev jag en ny sjukdom, nu ett etablerat sjukdomssyndrom hos häst (Intestinal clostridios). Efter at erhållit en docentur i bakteriologi och ett år som forskare i USA (1978) flyttade jag 1979 till SVA som laborator och senare som professor och statsepizootolog med främsta uppgift att vara vetenskaplig rådgivare till Jordbruksverket och medverkan i verkets kontroll och bekämpning av de för landet allvarligaste smittsamma sjukdomarna som mul-och klövsjuka, svinpest, fågelinfluensa, rabies och salmonella. Jag inledde redovisningen av den svenska antibiotikaförbrukningen i djurhållningen som troligen första land i världen (1980). Efter att presenterat den svenska salmonellakontrollen på WHO ledde jag på dess uppdrag 1993 en internationell kurs om Sveriges kontroll som då för första gången dokumenterades och blev internationellt uppmärksammad. Efter ca 10 år på SVA var jag sedan under två år veterinärråd vid Livsmedelsverket, motsvarande chefveterinär (CVO) för de veterinära livsmedelsfrågorna, med ansvar för landets slakterier och export och import av livsmedel. Inför EU inträdet flyttade jag till det privata näringslivet och var under 10 år (1993-2002) chef och vd för Svenska Djurhälsovården vars omvandling från en verksamhet spridd på flera huvudmän till ett privat bolag jag ledde. Vi ansvarade för den förebyggande hälsovården hos 90 % landets slaktdjur och för hälsokontroller mot enskilda sjukdomar bl.a. Aujeszky´s sjukdom hos svin, som vi utrotade baserat på ett program som jag initierat och designat under tiden på SVA. Jag initierade och etablerade även Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) som spelat en avgörande roll för att upprätthålla det svenska djurhälsoläget efter EU inträdet. Efter ett år som gästprofessor i mikrobiologi och sjukdomskontroll på Irland återvände jag 2003 till SLU (se ovan) och är nu dessutom privat konsult inom mitt kompetensområde. År 2005 blev jag europisk specialist i veterinär folkhälsovetenskap/ Veterinary Public Health (Dipl. ECVPH) och 2007 även i svinhälsovård (Porcine Health Management, Dipl. ECPHM).

Publikationer i urval

Min ambition har varit att upprätthålla intresset för forskning och utveckling även under administrativa chefsbefattningar. Totalt har jag publicerat ca 50 granskade artiklar i internationella tidskrifter (click for Pub Med) och ca 160 övriga vetenskapliga artiklar. Dessutom är jag medförfattare till ca 190 publicerade riskbedömningar som expert i de vetenskapliga panelerna för EU-kommissionen och EFSA. Delar av dessa liksom övriga publikationer återfinns i bifogad förteckning.

Debattartiklar

Jag har deltagit i den offentliga debatten och vid behov skrivit debattartiklar i angelägna veterinära frågor som vid fem tillfällen på DN- debatt om galna kosjukan, mul-och klövsjuka, den svenska myndighetsstrukturen för livsmedelskedjan samt hanteringen av djurskyddet i Sverige. I grunden har syftet varit att beskriva veterinärmedicinska fakta, för att det politiska agerandet på dessa områden skall vara evidensbaserat och inte styras av andra krafter.


Kontaktinformation

Professor emeritus vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +46705399295
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala