CV-sida

Martin Gustafsson

Martin Gustafsson

Presentation

Fil.dr., kulturgeografi, Uppsala universitet.

Gästforskare, utformad som extern resurs vid institutionen för Energi och Teknik och där tillhörande gruppen Biometri och Systemanalys.

Tidigare forskning: tillämpad spatial dataanalys beträffande regional utveckling/tillväxt, mer allmänt ekonomisk geografi.

Mångårig erfarenhet av svensk miljöpolitik och miljömålsarbete från anställning vid Naturvårdsverket, särskilt forskningsfinansiering med avseende på hållbar utveckling.

Undervisning

Ingen aktuell undervisning vid SLU.

Tidigare undervisat vid Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm: ekonomisk geografi och lokaliseringsteori; empirisk samhällsgeografi: hantering och analys av datamängder; geografiska informationssystem (GIS); kvantitativa och kvalitativa metoder; Sveriges näringsliv i historisk och internationell belysning (civilekonomutb.).

Bakgrund

Mångvetenskaplig akademiska bakgrund och erfarenhet av tvärvetenskapliga projekt. Grundutbildning är ekonomisk och samhällsvetenskaplig. Doktorsavhandling (“On Specifying and Estimating Economic Growth as a Spatial Process”) belönades av The Sasakawa Young Leader’s Fellowship Fund samt ur Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse med ett Wallanderstipendium. Tidigare verksam vid Uppsala universitet (särskilt kulturgeografiska institutionen) och Handelshögskolan i Stockholm (nationalekonomiska institutionen). Tillbringat längre perioder vid universitetet i Sheffield (geografiska institutionen), forskarstudier i spatial dataanalys. Exempel på tvärvetenskapliga projekt: ”Age Structure and Economic Growth” (ett samarbetsprojekt mellan kulturgeografiska inst. och nationalekonomiska inst., Uppsala universitet, finansiär: Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond) och ”Arbetslösheten i Sverige 1990-1999” (ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, finansiär: Arbetslivsinstitutet, ALI).

Anställningar utanför akademin, i kunskapsintensiva organisationer, huvudsakligen AB Handelns Utredningsinstitut (2001-2005) och Naturvårdsverket (2007-2020). Anställningen vid Naturvårdsverket var knuten till myndighetens miljöforskningsanslag, som finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens (HaV) respektive uppdrag. Förteckning över forskningsprojekt som jag varit involverad i.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi; Institutionen för ekologi, gemensam personal/kansli
Telefon: +4618673129, +46730750511
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala