CV-sida

Annika Nordin

Annika Nordin
Jag är docent i kretsloppsteknik och forskar kring behandlingsteknik för hygienisering av avlopp och biologiskt avfall med målet att sluta näringskretsloppet från bord till jord. Förhoppningar inför framtidens avloppsrening är att vi bättre utnyttjar de resurser som finns i materialet, minskar miljöpåverkan och minimerar smittspridning.

Undervisning

Jag är kursledare och examinator för kursen Säker näring i kretslopp (15 hp). Jag undervisar även i kurserna: Val av VA-system (10 hp); Enskilda avlopp och resursåtervinning (5 hp); Avfallshantering (5 hp) och Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (15 hp). 

Forskning

Stor del av min forskning fokuserar på studier av avdödningen av sjukdomsframkallande organismer och indikatorer för dessa, i laboratoriestudier och i fältförsök där tidigare forskningsresultat tilllämpas i större skala. Dessa resultat används sedan för att modellera avdödning och relatera denna till kontrollerbara behandlingsparametrar med målet att utveckla behandlingstekniker som är billiga och robusta och som säkerställer en säker återföring av växtnäring. Genom deltagardrivna forskingsamarbeten med kommunala aktörer, lantbrukssektorn och olika intresseorganisationer kan forskning snabbare implementeras och vidareutvecklas att möta näringens behov. Utveckling av hygieniserings metoder och teknik kan bidra till att uppnå nationella miljömål kring återföring av näringsämnen samt globala utvecklingsmål för vatten och sanitet.

Bakgrund

Jag har en master i Biologi (2006) och doktorerade i ämnet teknologi med avhandlingen Ammonia sanitisation of Human Excreta - Treatment Technology for Production of Fertiliser

Handledning

Doktorander (biträdande handledare)

Natnael Demissie (pågående), SLU.

Prithvi Simha, Phd 2021, SLU. Alkaline Urine Dehydration : how to dry source-separated human urine and recover nutrients?

Jenna Senecal-Smith, PhD 2020,SLU. Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and Hygiene Evaluation of Alkaline Urine Dehydration

Nduhiu Johnson Gitahi, PhD 2019, Kenyatta University. Isolation, serotyping & molecular characterization of enteric pathogens for validation of Peepoo sanitization along handling chain at Kibera, Nairobi Kenya.

Masterprojekt

Maja Berglind, MSc 2023.  Kretslopp från avlopp : enterokocker som indikatororganismer och bärare av Vankomycinresistens (Recycling sewage: Enterococci as indicator organisms and carriers of Vancomycin resistance)

Emma-Kaisa kopra, MSc 2023. Parametrar och provtagningspunkter : En fallstudie av hur dricksvattenanläggningar påverkas av krav i nya dricksvattenföreskrifter. (Parameters and sampling points. A case study of how drinking water facilities are affected by requirements in new national drinking water regulations)

Almohannad Alahmad, MSc 2022. Temperaturens inverkan på tillväxt av olika mikroorganismer på frysta livsmedel. (Influence of temperature on the growth of various microorganisms on frozen food)

Linnea Jansson, MSc 2021. Biofilm growth on super-acidic metal-oxide films

Malin Eriksson & Jonathan Sigvant, MSc 2019. Causes and impact of surface water pollution in Addis Ababa, Ethiopia

Hellman, Jorunn, MSc 2020. Re-sourcing soil fertility : assessing the soil amendment potential of farm household resources and wastes in Bolo Silasie, Ethiopia.

Linnea Eriksson & Lisa Sundberg, MSc 2020. Pathogen inactivation and quantitative microbial risk assessment for Peepoo sanitation system, Kibera

Bärbel Daub, MSc 2017. Application of 2D fluorescence spectroscopy on faecal pigments in water : characterization of wastewater fluorescence and potential indication of faecal pollution

Dorothee Göttert, MSc 2016. A combination of temperature and urea sanitization of blackwater : optimization of a full scale system in Hölö, Sweden.

Franziska Häfner, MSc 2014. Optimised ammonia sanitation of sewage sludge.

Linda Dunder, BSc 2013. Optimerad hygienisering vid kompostering av avloppsslam. (Optimized sanitation from composting of sewage sludge).

Fredrik Wirell, MSc 2015. Potential to inactivate microorganisms in sewage sludge by ammonia treatment: different temperatures and urea additions.

Brenda Vidale Msc 2014, Blackwater sanitization with urea in Sweden – sanitization effect and environmental impact.

Hjalmarsson, Marcus, 2012. Safe retrieval of nutrients to improve food security.

Kristina Dahlberg, MSc 2011. Mikrobiologisk riskanalys för dricksvattenrening vid Görvälnverket (Microbiological risk assessment for the water purification at Görvälnverket) (Bihandledare)

Ämnesgranskare

Maria Mattsson, MSc 2023 Nedbrytning av växtskyddsmedel i fluglarvskompostering (Fate of plant protection agents in fly larvae Composting) 

Linnea Ekblad, MSc 2022. Pilotstudie av källsorterande avloppslösning: Identifiering av systemlösning för källsorterat avloppsavfall i Sydöstra staden i Uppsala (Pilot study of source separation sewage system)

Elin Åkerlund,  MSc 2018.

Per Söderberg,  MSc 2018. Alternativ för långsiktigt hållbar slamhantering i Tierps kommun: Ett beslutsunderlag (Possibilities for long-term sewage sludge management in Tierps municipality –management information)

Tone Sigrell, MSc 2018. Development of monitoring program for water safety in small-scale water treatment plants in rural areas of Ecuador 

Publikationer i urval

Butte G, Niwagaba, Nordin A. 2021. Assessing the microbial risk of faecal sludge use in Ugandan agriculture by comparing field and theoretical model output. Water Research 197, 117068

Simha P, Lalander C, Nordin A, Vinnerås B. 2020 Alkaline dehydration of source-separated fresh human urine: Preliminary insights into using different dehydration temperature and media. Sci Total Environ. Sep 1

Senecal, J., Nordin, A. & Vinnerås, B. 2020. Fate of Ascaris at various pH, temperature and moisture levels. Journal of Water & Health. 18(3) 375-382

McConville J, Kvarnström E, Nordin A, Jönsson H and Niwagaba C. Structured Approach for Comparison of Treatment Options for Nutrient-recovery from Fecal Sludge. Frontiers in Environmental Science (2020)

Gitahi N, Gathura P, Gicheru M, Wandia B, Nordin A. 2020. Multidrug-resistant Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter lari isolated from asymptomatic school-going children in Kibera slum, Kenya. F1000Research 9:92.

Nordin A and Vinnerås B. Sanitising black water by auto-thermal aerobic digestion (ATAD) combined with ammonia treatment. 2015 Water Science & Technology 72(12) 2112-2121.

Fidjeland J, Nordin A, Pecson BM, Nelson KL and Vinnerås B. 2015. Modeling the inactivation of ascaris eggs as a function of ammonia concentration and temperature. Water Research 83 (2015) 153-160.

Nordin A, Olsson J and Vinnerås B. Urea sanitisation of anaerobically digested dewatered sewage sludge. 2015 Environmental Engineering Science. 32 (2) 86-94.

Nordin A, Niwagaba C, Jönsson H and Vinnerås B. Pathogen and indicator inactivation in source-separated human urine heated by the sun. 2013. Journal of water, sanitation and hygiene for development. (2013) 181-188.

Nordin A, Nyberg K, Vinnerås B. 2009. Inactivation of Ascaris eggs in source-separated urine and faeces by ammonia at ambient temperatures. Applied and Environmental Microbiology 75(3) 662-667


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Kretsloppsteknik
Telefon: +4618671831
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala