CV-sida

Anders Jacobson

Anders Jacobson
Naturtypsansvarig för odlingslandskapet och sanddyner. Fil Dr. växtekologi.

Presentation

Jag arbetar med naturvård inom främst odlingslandskapet och olika sandiga habitat, men även frågor som rör kärlväxter. Arbetet innebär bland annat expertstöd till myndigheter, framför allt Naturvårdsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna. Mycket av arbetet rör implementering av EU:s naturvårdsdirektiv och omfattar bland annat analyser av tillstånd och trender för arter och naturtyper. En stor del av arbetet sker på uppdrag av Naturvårdsverket och inkluderar experimentdesign, insamling och sammanställning av data, statistiska analyser, vetenskapliga granskningar och synteser, expertbedömningar, kvalitetssäkring och presentation av resultat i rapporter och på konferenser och workshops. I min arbetsgrupp utvecklar vi också nya indikatorer och analysmetoder för att övervaka och utvärdera bevarandestatusen för arter och naturtyper.

Bakgrund

Jag är botanist i grunden och har tidigare arbetat vid Naturhistoriska riksmuseets herbarier och Länsstyrelsen i Skåne. 2003 doktorerade jag vid Institutionen för växtekologi vid Lunds universitet. Ämnet för min avhandling var populationsgenetiska och taxonomiska studier på arterna inom vattenväxtsläktet Alisma. Sedan 2007 arbetar jag på Artdatabanken.

Publikationer i urval

Vetenskapliga artiklar

Jacobson A. & Hedrén M. 2007. Phylogenetic relationships in Alisma (Alismataceae) based on RAPDs, and sequence data from ITS and trnL. Plant Systematics and Evolution 265: 27–44.

Jacobson A. 2003. Diversity and phylogeography in Alisma (Alismataceae), with emphasis on northern European taxa. Doctoral thesis at the Department of Ecology, Plant Ecology and Systematics, Lund University. Xanto Grafiska AB, S. Sandby. ISBN91-7105-195-3.

Karlsson S. & Jacobson A. 2001. Onset of reproduction in Rhododendron lapponicum shoots: the effect of shoot size, age, and nutrient status at two subarctic sites. OIKOS 94: 279–286

Andra publikationer

Helldin, J-O., Andersson, L., Jacobson, A. 2020. Icke förhandlingsbara biotoper – små biotoper med oersättliga naturvärden. Biodiverse 2:2020: 12-13. 

Westling, A., Toräng, P., Jacobson, A., Haldin, M., & Naeslund, M. (eds.) 2020. Sveriges arter och naturtyper i EU: s art-och habitatdirektiv: Resultat från rapportering 2019 till EU av bevarandestatus 2013-2018. Naturvårdsverket, Stockholm.

Toräng, P. & Jacobson, A. 2019. Invasiva främmande arter påverkar gräsmarkernas bevarandestatus. Dagens natur. https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/invasiva-frammande-arter-paverkar-grasmarkernas-bevarandestatus/

Åkerholm M., Svanberg A., Löfgren T., Jacobson A. 2017. Kartering av inlandssandmarker för biogeografisk uppföljning. Metria AB på uppdrag av Naturvårdsverket.

Jacobson, A. 2016. Spännande växtfynd i Åsele lappmark. Fauna och Flora 111(3): 41

Glimskär A., Kindström M, Lundin A., Jacobson A. 2015. Metodik för inventering av fukthedar och hällmarksnaturtyper på biogeografisk nivå. Institutionen för Ekologi, SLU.

Medförfattare i Sandström J., Bjelke U., Carlberg T. & Sundberg S. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken Rapporterar 17. ArtDatabanken, SLU. Uppsala

Medförfattare i Eide W. (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013. ArtDatabanken SLU, Uppsala.

Jacobson, A. 2013. Svenska naturtyper (SveN) – ett nytt indelningssystem för svensk natur. Fauna och Flora 108(2): 54–62.

Writer of the habitat guidances for grasslands (including Fennoscandian wooded pastures and two seashore meadow habitats) and sand dunes (totally 28 habitats):
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddadnatur/Natura-2000/

Bengtsson O., Eide W., Jacobson A., Ljungberg H., Westerberg S. 2010. Öppna inlandsdyner i Norrbotten – doldisar på naturvårdsradarn. Fauna och Flora 105:3: 32–41.

Gärdenfors U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 – The 2010 Red List of Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Co-writer of the chapter on preassures in the agricultural landscapes.

Wallander J. (ed), Wittwer T, Hickler T., Lennartsson T., Jacobson A., Blank S., Helldin J-O., Löf M., Nyström P., Ottvall R., Öckinger E. 2010. Klimatförändringars effekt på den biologiska mångfalden i odlingslandskapets gräsmarker. Jordbruksverket Rapport 2010:29.

Ståhlberg D. (ed), Karltun E., Jacobson A., Lennartsson T. 2010. Inlagring av kol i betesmark. Jordbruksverket Rapport 2010:25.

Jonsell L. (red.) 2010. Upplands flora. SBF-förlaget, Uppsala. [The flora of Uppland] Writer of the chapter on the genera Butomus, Alisma, Sagittaria and Potamogeton.

Jacobson A. Åtgärdsprogram för bevarande av Murgrönsmöja (Action Plan for the endangered water plant Ranunculus hederaceus). Naturvårdsverket unpublished.

Jacobson A. 2009. Åtgärdsprogram för hotade natearter (Action Plan for endangered Potamogeton species). Naturvårdsverket Rapport 5854.

Sohlman A. (red.) 2008. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – tillståndet i Sverige 2007. ArtDatabanken SLU, Uppsala. Writer of the chapter on grasslands and sand dunes.

Jacobson A. 2006. Sjönajas återfunnen i Södra Kärrlången. Svensk Botanisk Tidskrift 99(6): 332–336.

Jacobson A. 2005. Åtgärdsprogram för bevarande av småsvalting (Action Plan for the endangered water plant Alisma wahlenbergii). Naturvårdsverket Rapport 5499.

Jacobson A. 1999. Svaltingsommar. Daphne 1, 1999.

Martinsson K. & Jacobson A. 1998. Småsvalting, Alisma wahlenbergii, i Sverige förr och nu. Svensk Botanisk Tidskrift 91: 599–614.

Jacobson A. 1997. Blöta notiser – några botaniska iakttagelser från Mälaren. Daphne 1–2, 1997.

Jacobson A. 1996. Småsvalting (Alisma wahlenbergii) – en förbisedd sällsynthet i vår flora? Daphne 1, 1996.


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2
Telefon: +4618672479, +46762472799