SLU:s fastigheter, unikt i Universitetssverige

Senast ändrad: 15 februari 2022

SLU äger 6 300 hektar mark och 430 byggnader runt om i Sverige. Nyligen har SLU avyttrat mark i Uppsala och Alnarp för olika infrastrukturprojekt, och i Umeå pågår sen en tid ett stort vägbygge, västra länken, alldeles intill SLU:s marker på Röbäcksslätten.

Vi pratade med fastighetschefen Lars-Edvin Andersson om vad det innebär för ett universitet att vara en stor markägare.

SLU:s fastighetschef Lars-Edvin Andersson, foto.– SLU är unikt bland landets universitet och högskolor. Dels på grund av storleken av vårt markinnehav, men också för att fastighetsförvaltningen ingår i lärosätets interna organisation.

Andra universitet, Lars-Edvin Andersson nämner Uppsala som exempel, har lagt fastighetsförvaltning i separata aktiebolag som genererar intäkter till lärosätet i form av årliga utdelningar.

Annorlunda för SLU

– Vårt fastighetsinnehav är en del av verksamheten. Den är bärare av forskningsinfrastruktur, till exempel testbäddar, försöksanläggningar och långliggande fältförsök.

Det är också en fördel att kunna hävda att forskningen skett helt obunden.

Eftersom SLU är en statlig myndighet finns det ingen garanti att universitetet får behålla pengarna vid en markförsäljning, som den som nu skett i Uppsala och Alnarp.

– Det är en förhandlingsfråga. När vi senast sålde mark för bostadsbyggande i Bäcklösa (Uppsala, förf. anm.) fick vi behålla stora delar av reavinsten. Men idag, i och med corona-pandemin, är situationen en helt annan.

Fördelar med ägande

Att äga, i stället för att arrendera, den mark som exempelvis hyser långliggande fältförsök har sina fördelar, och de försöksytor som finns på campus Ultuna ingick inte i det markbyte som avtalades mellan Akademiska Hus och SLU i februari 2020. I Alnarp byttes också mark mellan samma aktörer, men då gjordes bedömningen att det gick att flytta försöken som tidigare legat på Akademiska Hus mark till andra arealer som ägs av SLU.

– Förutom mark äger vi också lokaler, främst på de större jordegendomarna. Det som sker nu är att innovationsprojekt hyr och flyttar in i hittills tomma lokaler där de kan bygga pilotanläggningar. Så har skett i Alnarp där proteinfabriken växer upp och vi ser att det kan ske på ännu fler ställen runtom i landet.

Infrastruktur och innovation

SLU också kan bistå även andra lärosäten med intressant infrastruktur i lokaler eller jord och skog. Det faller väl in då regeringen nu föranstaltat om ”ökad nationell infrastruktur”.

– I samband med detta har också en modell för uppskalning, ”scale-up”, tagits fram i samarbete med SLU Holding. Denna modell är en förlängning av det Green Innovation Park kan erbjuda start-up-företag. Det är vår förhoppning att innovativa projekt kan blomstra hos SLU.

Kartor

Detaljkarta över Campus Uppsala

Karta över Alnarp

Karta över Ultuna

Karta över Lövsta

Karta över Röbäcksdalen

Text: Olof Bergvall. Publicerad juni 2020.
Foto Lars-Edvin: Lars-Åke Strandberg.