Nätverk hjälper till att forma Ett SLU

Senast ändrad: 07 juli 2023

Att samla SLU-forskare inom ett forskningsområde i nätverk har visat sig vara ett effektivt sätt att stärka SLU:s profil och förbättra dialogen mellan intressenter och forskare. På SLU arbetar 200–300 forskare med växtskydd eller växtförädling och avel. Nätverken SLU Nätverk växtskydd och SLU Nätverk växtförädling och avel knyter an till varandra och intressenter samt andra forskare internationellt.

Forskningen kring växtskydd, växtförädling och avel vid SLU är spridd på SLU:s olika campus. Inom de här områdena arbetar forskare på 15 till 20 institutioner och centra på tre respektive fyra fakulteter. Det gör att det blir en utmaning att koppla ihop forskarna för att skapa synergier och möjliggöra enkel tillgång till växtskydds- eller förädlingsforskning vid SLU.

– De två fakultetsövergripande nätverken SLU Nätverk växtskydd och SLU Nätverk växtförädling och avel startades 2014 och har sedan dess blivit viktiga kontaktytor för forskare verksamma i de här områdena, säger Katja Fedrowitz, som är koordinator för SLU Nätverk växtskydd och samordnade SLU Nätverk växtförädling och avel fram tills förra året.

Att förbättra dialogen om växtskydd och förädling i samhället

SLU Nätverk växtskydd och SLU Nätverk växtförädling och avel har både byggt identitet och ökat synligheten för växtskydds- och förädlingsforskningen vid SLU. Nätverken ger SLU-forskare i områden ett forum för att utbyta idéer, lära känna både varandra, myndigheter och företag, att kontinuerligt informera sig om aktiviteter inom området, samt att engagera sig i samarbeten över fakulteter och campus samt internationellt.

– Nätverken har stärkt SLU:s profil genom att skapa starka nätverk med genomslagskraft, säger Anneli Adler, koordinator för SLU Nätverk växtförädling och avel.

Inom SLU Nätverk växtskydd har fokus legat på att förbättra dialogen mellan intressenter och forskare, medan SLU Nätverk växtförädling har haft huvudfokus på internationella samarbeten.

Nätverken anordnar fakultetsöverskridande lunchseminarier, workshops och symposier, informationsspridning, evenemang för att lära känna myndigheter och företag bättre, fakultetsöverskridande såddpengar till nya projekt, resestöd till kurser på andra campus, fakultetsövergripande doktorandkurser, stöd för att delta på konferenser eller andra utvecklingsmöjligheter samt internationella samarbetsaktiviteter.

SLU Nätverk växtskydd har ett Twitterkonto, vilket hjälper forskare inom området att bli mer synliga. Båda nätverken fungerar också som paraplyorganisationer för att sprida SLU-nyheter om växtskydd, växtförädling och avel.

– Vi samarbetar också med andra centra och nätverk på SLU som till exempel SLU Global, SLU Future Food och SLU Skogsskadecentrum för att skapa ännu fler synergier, säger Katja.

Bli en del av nätverket!

Alla kan vara med i nätverken, både forskare och intressenter! Medlemmar från SLU informerar varandra om aktiviteter, nyheter, samtal, kurser, utlysta tjänster med mera i en intern mejlgrupp. Ett nyhetsbrev som skickas till både SLU-forskare och intressenter sammanfattar forskningsnyheter från SLU samt evenemang och aktiviteter.

– Även om budgeten för båda nätverken är relativt liten, skulle ingen av ovanstående aktiviteter vara möjlig utan det ekonomiska stödet från fakulteterna, eftersom vi inte tar ut någon medlemsavgift, säger Anneli Lundkvist, ordförande för SLU Nätverk växtskydd.

Text och illustrationer: Cajsa Lithell

Till Vårt SLU

Fakta:

Nätverken syftar till att främja och stimulera samverkan mellan forskare vid SLU:s olika campus, fakulteter och institutioner, stärka SLU:s profil mot omvärlden och öka samarbetet mellan forskning och utbildning.

Båda nätverken leds av en kommitté bestående av två ledamöter från var och en av de inblandade fakulteterna. Ordförande i nätverken är Anneli Lundkvist (SLU Nätverk växtskydd) och Rodomiro Ortiz (SLU Nätverk växtförädling och avel).

SLU Nätverk växtförädling och avel

Här ses förädling av grödor, träd eller djur i vid bemärkelse och vi räknar in sortframställning, träduppfödning, boskapsuppfödning, fenotypning, utveckling av genetiska resurser, domesticering, teknikutveckling och studier av specifika mekanismer. Nätverket har ett världsomspännande partnerskap och är en fortsättning på den tidigare SLU Plattform växtförädling. Nu omfattar närverket dessutom djuravel.

SLU Nätverk växtskydd

SLU är ledande inom växtskyddsområdet och dominerar svensk forskning, samverkan och utbildning med mer än 200 forskare. Det är cirka 10 % av alla forskare vid SLU. Växtskyddsforskare samverkar aktivt med intressenter inom jord-, trädgårds- och skogsbruk.

Växtskydd handlar om att skydda växter från sjukdomar, skadedjur, väder, ogräs och invasiva arter. Ämnesområdet har stor ekonomisk betydelse för jord-, trädgårds- och skogsbrukssektorerna. Växtskydd omfattar växthälsa och forskning om åtgärder som bekämpar och hindrar skadegörare från attspridas samt forskning om ekosystemtjänster. Nätverket är en fortsättning på den tidigare Plattform växtskydd.
Läs mer om SLU Nätverk växtskydd.

Se de senaste publikationerna om växtskydd från SLU här.

Se en film om SLU:s växtskyddsforskning här.