Klimatneutralt universitet – tjänsteresor

Senast ändrad: 14 maj 2024
Ett modernt tåg står inne vid perrongen, foto.

Nu reser vi vidare i serien om hur vi jobbar med att bli klimatneutrala 2027. Tjänsteresor är ett fokusområde.

Enligt beslutad målformulering och handlingsplan ska vi minska utsläppen från våra personresor. Och det har vi gjort. Jämfört med 2019 har vi idag, våren 2024, minskat de fossila utsläppen från flygresor med 19 procent per helårsanställd. De fossila utsläppen från inrikesresorna har minskat med 73 procent och utsläppen från utrikesresorna med 6 procent, mätt per helårsanställd.

Camilla Källman är miljökoordinator vid miljöenheten. Hon berättar att vi har hållit oss till handlingsplanen som är indelad i tre områden: infrastruktur, beteende och arbetskultur samt utsläpp när vi ändå flyger.

Vad har vi gjort?

– En del av handlingsplanen är att kontinuerligt samarbeta med vår upphandlade resebyrå när det gäller kompetens om miljöeffekt, alternativa resvägar och transportmedel. Vi kommunicerar reseriktlinjer och mål för tjänsteresor och följer upp statistik samt utreder hur vi kan klimatkompensera för de resor som vi ändå behöver göra.

Tåg i Europa och Sverige

Camilla berättar också att miljöenheten har fått in förbättringsförslag och avvikelser i ärendehanteringssystemet IA, där det efterfrågas effektivare möjligheter att boka tågresor i Europa. Hösten 2023 tecknades därför ett kompletterande avtal med en resebyrå som har tågresor som specialitet.

– Det innebär att SLU, tillsammans med vår vanliga resebyrå Stureplans Resor, har tecknat ett trepartsavtal med Centralens Resebutik i Kalmar. De är specialiserade på tågresor i Europa och har en mycket hög kompetens inom området. I realiteten fungerar de som en underleverantör till Stureplans, så alla våra kontakter ska fortfarande gå via dem, berättar Henrik Hägerström, Travel Manager på personalavdelningen.

När det gäller tågresor generellt säger Henrik att man får boka 1:a klass eller lugn vagn, främst för att kunna arbeta på längre sträckor. Man kan också boka 1:a klass på nattåg, för att så långt som möjligt efterlikna hotellstandard. Dock måste man alltid ha ett godkännande från sin chef eller motsvarande.

Resemönster

Hur ser det ut med resor innan och efter pandemin?

– Som många andra företag och myndigheter hade vi en viss ”ketchupeffekt” när pandemin var över. Nu har dock resandet som helhet stabiliserat sig på en nivå som rätt mycket liknar 2019. Vi har dock blivit bättre på att ta tåget, framförallt inom Sverige.

Hur stimulerar vi anställda till att ta tåget?

– Det är en enkel uppgift på ett lärosäte som SLU. Många av våra medarbetare är djupt engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor och är ofta drivande i att vi ska bidra till en positiv miljöpåverkan, när det gäller våra tjänsteresor. Samtidigt är det inte förbjudet att flyga. Men det ska föregås av ett noggrant övervägande, säger Henrik Hägerström.

Resor - en central del av jobbet

Ylva Hillbur är vicerektor och ansvarar för internationella relationer. Hon reser mycket i tjänsten.

– Jag flyger mycket men oftast är det tåg som gäller. Nattåget från Malmö, där jag bor till Uppsala fungerar bra, 22.30 från Malmö och 06.48 i Uppsala, lagom till frukost. De dagarna är jag först på jobbet konstaterar Ylva.

Ylva resonerar kring resandet och önskar att hon åkte tåg oftare, men att ständigt sitta på ett tåg är svårt att kombinera med privatlivet.

– Min uppgift vid SLU kräver att jag reser mycket i många sammanhang, från ledningsråd till internationella möten, ofta är det nödvändigt att träffas. Dock är man mer benägen att försöka träffas digitalt i de fall där man har skapat en relation med övriga, till exempel i ett europeiskt nätverk mellan våra lantbruksuniversitet som arbetar med gemensamma frågor.

När det gäller oss alla vid SLU så poängterar Ylva att den som reser mycket i tjänsten måste hålla ihop som person. Hon funderar också på hur många inbokade möten vi egentligen behöver.

– Medarbetare måste kunna göra individuella val och känna av var man har sina trösklar, man får inte må dåligt av att resa. Jag är övertygad om att SLU:are fattar kloka beslut och tänker hållbarhet, vi vill alla bidra till ett hållbart liv! Gå efter magkänslan och gör rätt utefter din egen kompass. Nyttja Zoom så långt det går men glöm inte bort att träffa arbetskamraterna på riktigt, det ger stimulans och energi.

Text: Vanja Sandgren
Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt
Till Vårt SLU

Beslutstrappan

Vad avgör hur du reser? Klicka på bilden för att öppna en större version.

Resetrappan, illustration.

Fakta:

Miljömål

Miljömål | Medarbetarwebben (slu.se)

Sex fokusområden

  1. All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.
  2. All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung.
  3. Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas icke-fossilt bränsle.
  4. Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.
  5. Utsläppen från SLU:s tjänsteresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan.
  6. SLU avser att klimatkompensera för de klimatpåverkande utsläpp som man inte kan åtgärda eller ta bort. Hur klimatkompensationen ska göras ska utredas.

Riktlinjer för tjänsteresor 

Riktlinjer för tjänsteresor | Medarbetarwebben (slu.se)

riktlinjer-for-tjansteresor-och-moten-vid-slu---slu-674.pdf

Lärosätenas klimatnätverk

– Lärosätenas klimatnätverk arbetar övergripande inom sektorn och SLU bidrar aktivt i det arbetet, där vi försöker få flera att behandla frågan lika, säger Camilla Källman.

Lärosätenas klimatnätverk | Externwebben (slu.se)