"Det pågår ett livligt och medvetet arbete på SLU om jämställdhet och lika villkor"

Senast ändrad: 04 oktober 2023
Malin Ekström, foto.

SLU har sedan 2019 en breddad organisation för arbetet med jämställdhet och lika villkor (JLV). Det proaktiva arbetet är i mångt och mycket styrt av diskrimineringslagens bestämmelser om förebyggande arbete mot diskriminering, som kallas aktiva åtgärder.

– Jovisst, det är mycket som regleras i lagen – att vi ska undersöka eventuella risker för diskriminering, analysera för att finna på orsakerna bakom, vidta åtgärder samt följa upp och utvärdera arbetet – och det är bra för det kan både inspirera och stärka vårt arbete och hjälpa oss nå våra mål. Det pågår ett livligt och medvetet arbete på SLU och vi är många som samarbetar i dessa frågor, säger Malin Ekström som är handläggare i frågor som rör jämställdhet och lika villkor på såväl VH- som NJ-fakulteten.

När det gäller jämställdhet ska SLU bidra till att uppfylla de jämställdhetspolitiska mål som finns. Det görs genom det som heter jämställdhetsintegrering. Integreringen gäller alla lärosäten.

En del av det arbete som görs på SLU när det gäller jämställdhet och lika villkor görs i fakulteternas JLV-kommittéer. I VH:s kommitté är Lena Lidfors ordförande tillika vicedekan för just dessa frågor. I kommittén finns medarbetare, studenter och personalorganisationer representerade.

– Det är en engagerad kommitté där vi tar upp vad som händer inom området, vad som hänt sedan sist och inte minst bidrar till att planera fakultetens JLV-arbete. Under våren ska vi i kommittén uppdatera fakultetens handlingsplan. Vi hoppas att den ska bli mer konkret och lättare att följa upp och utvärdera arbetet, säger Malin.

Nu senast, i förra veckan, anordnade VH:s JLV-kommitté ett seminarium om hur genusperspektiv kan beaktas i forskning och forskningsprojekt ”What is the gender dimension in research and why does it matter?”. Seminariet var välbesökt, närmare 120 deltagare när vi var som flest i Zoomrummet, vilket så klart är jättekul, säger Malin och det visar ju att det finns ett behov att diskutera dessa frågor. I SLU Globals nyheter på medarbetarwebben kan du läsa mer om seminariet, tipsar Malin. Vill du ta del av presentationerna från seminariet kan du mejla Malin.

– Det här var ett sätt att lyfta frågorna och många vill lära sig mer. Det har till exempel blivit vanligare att bidragsgivare och forskningsfinansiärer har krav på att du som forskare i själva ansökan ska beskriva om det finns ett genusperspektiv i den föreslagna forskningen.

Malins roll är bland mycket annat att vara ett stöd till kommittén och institutionerna i deras arbete med aktiva åtgärder och jämställdhetsintegrering. Malin samarbetar så klart också en hel del med de övriga JLV-handläggarna på SLU.

– Vi stämmer av med varandra varje vecka nån halvtimme eller så, utbyter information och erfarenheter och samarbetar kring olika stödmaterial. Just nu håller vi till exempel på och tar fram ett årshjul som också jackar i redan befintliga processer, som vi hoppas ska vara ett bra stöd för institutionerna.

Malin Ekström, JLV-handläggare på VH- och NJ-fakulteterna, foto.

Under våren ger enheten för pedagogisk utveckling en pilotkurs ”Inkluderande universitet” för lärare som är ytterligare ett exempel på hur vi samarbetar universitetsövergripande kring JLV-frågorna. Vi JLV-handläggare har också varit med i planeringen av kursen och kommer att vara med i själva genomförandet. Nu ser jag väldigt mycket fram emot att kursen äntligen blir av, säger Malin och tipsar om att det går att anmäla sig till kursen fram till och med 1 mars.

Du kan läsa mer om SLU:s JLV-arbete på medarbetarwebben

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Åter till Vårt SLU