Klimatförändringar på den afrikanska kontinenten

Senast ändrad: 07 juli 2023
Francisco engages in conversation about how climate change is affecting cocoa socio-ecological systems with Charles King (Liberian Central Agricultural Research Institute) and Julie Weah (Foundation for Community Initiatives) in Ivory Coast. The visit was sponsored by a FORMAS international network for the SDGs grant

Tillsammans med afrikanska universitet och forskare arbetar institutionen för skogsekonomi vid SLU med projekt om skogens roll för hållbar utveckling i Afrika, särskilt i fråga om klimatförändringar. Projekten handlar bland annat om boskapsskötselns villkor, kakao-odling och miljöengagemanget bland de unga.

Institutionen för skogsekonomi är aktiv i frågor om hållbar utveckling och att bemöta klimatförändringar som berör miljontals afrikaner. Detta i nära samarbete med afrikanska universitet, forskare, nomadiska boskapsskötare, kakaobönder, unga miljöaktivister och entreprenörer.

Problem som klimatförändringarna fört med sig

Klimatförändringens baksidor är redan synliga på den afrikanska kontinenten. Behovet av att finna sätt att hantera klimatförändringarna är stora. Här kikar vi närmare på institutionens  forskning som skett inom detta område de senaste åren.

Mer än två miljoner hushåll i Västafrika lever av kakaoodling och de kommer drabbas hårt av de torkperioderna som spås bli värre till följd av klimatförändringar. Möjligheten att hantera torka beror till stor del på tillgång till finansiella och fysiska resurser. Något som kvinnorna inte får ta del av i samma utsträckning. Det är viktigt att studera vilken hjälp som finns att få samt vem som får ta del av den. Francisco X. Aguilar koordinerar ett projekt som undersöker frågan ur ett genusperspektiv. Utan genusmedvetenhet är det svårt att se hur olika förutsättningarna är för olika bönder.

Vid Afrikas horn är mer än 265 miljoner människor beroende av nomadiserande boskapsskötsel. De drabbas i stor utsträckning av förlorade landområden, konflikter, ökad befolkning, ekonomisk ojämlikhet och klimatförändringar. Inom projektet Drylands Transform har skapandet av så kallade ”livestock cafés” - stängslade mindre demonstrationsytor för lokalt lärande och kunskapsdelning - varit en central del. Göran Bostedt kommer att delta i utvärderingen av dessa ”livestock cafés”.

Världens yngsta befolkning

Afrika har världens yngsta befolkning och de kommer behöva hantera kontinentens utmaningarna att uppnå en hållbar utveckling och att möta klimatförändringarna. Afrika är världsdelen med de största utvecklingsbehoven, samtidigt som den står för endast 3 procent av de globala växthusgaserna. De unga behöver både ökat inflytande i beslutsfattande och rimliga möjligheter att förvalta de afrikanska skogarna hållbart. Forskare hjälper Afrikas ungdom med kunskap och inspiration samt genom engagemang i olika möten med de unga. Anders Roos organiserade tillsammans med kenyanska forskare, en workshop i Voi, Kenya, där unga miljöaktivister och entreprenörer under några dagar diskuterade med forskare och formulerade sina egna visioner för Kenyas framtida skogsanvändning.

Samarbete är lösningen

Alla problem som väntas följa i spåren av klimatförändringarna möter vi bäst genom samarbete. Alla projekt vid institutionen engagerar forskare vid både SLU och de afrikanska universitet som SLU samarbetar med, samt deltagare från lokala myndigheter och organisationer. Men varför en så hög andel forskare vid institutionen landat i frågor på den afrikanska kontinenten förklaras enklast av det långvariga engagemang för hållbar utveckling och internationellt samarbete som präglar SLU, och som även finns bland dessa forskare, och deras kollegor i Afrika.

Indragna medel

Denna text skrevs i original på engelska i början av 2023. Sedan dess har regeringen beslutat att dra tillbaka medel till Vetenskapsrådet för forskning i låginkomstländer. Det berör inte de projekt som vidtalas i denna artikel utan den framtida forskningen inom detta område.

Text: institutionen för skogsekonomi
Till Vårt SLU.