"Samarbetet är en hörnsten i det akademiska arbetet"

Senast ändrad: 09 januari 2024

Professor Lena Lidfors är vicedekanen som kom tillbaka. Lena har tidigare haft uppdraget som vicedekan med ansvar för forskarutbildning och lika villkorsfrågor. När Lena nu åter blev tillfrågad kunde hon inte säga nej.

Vicedekan Lena Lidfors, foto.

– Jag har ett starkt engagemang i frågor om forskarutbildning och lika villkor så när jag fick frågan i vintras kunde jag bara inte tacka nej, säger professor Lena Lidfors som till vardags arbetar på institutionen för husdjurens miljö och hälsa i Skara. Det nya uppdraget omfattar ansvar för forskarutbildning, jämställdhet och lika villkor, ordförande för stipendiekommittén, hantering av remisser som inkommer till fakulteten, ansvarig för riskanalysarbete, ersättare i Studiesociala rådet (Strå), ingå i dekanrådet, samt att delta på fakultetsnämndens sammanträden, prefektråd och andra för VH-fakulteten viktiga möten.

Förutom uppdraget som vicedekan på 30 procent forskar Lena på HMH till 45 procent. Till allt detta kommer att Lena är kursansvarig och lärare på både grundnivå och masternivå.

Mycket av arbetet inom fakultetens forskarutbildning utförs i forskarutbildningsnämnden, FUN. Där är Lena självklar ordförande.

– Forskarutbildningen är komplex men jag vill verka för att förenkla en del procedurer. SLU har många regler, som vi måste följa men vissa borde man kunna förenkla. Jag har utmärkt hjälp av fakultetens studierektor för forskarutbildningen Carl-Gustaf Thulin som arbetar 50 procent med detta samt Anette Wichman som arbetar som sekreterare i FUN på 50 procent. De sköter det så viktiga dagliga arbetet. Jag arbetar mer strategiskt och vill delta i att utveckla fakulteten och SLU.

Många nömnder på fakultetsnivå har sin motsvarighet på den centrala nivån. När det gäller forskarutbildningen är det forskarutbildningsrådet, FUR, där alla fakulteter har representanter. En doktorand från vardera fakulteten deltar i arbetet.

– Det blir en fruktbar växelverkan. Vi kommer med våra frågor till FUR och vi får med oss frågor till fakulteterna. Det är ett viktigt samarbete som många gånger är förutsättningen, hörnstenen, för utvecklingen i det akademiska arbetet. Och det gäller givetvis för många områden.

Lena deltog förra veckan på ett webbinarium med titeln ”Jämställda karriärvägar inom akademin”.

– Vi kan tycka att vi är så jämställda men det kan finnas förhållanden under ytan som påverkar hur en person upplever sin situation. Det kan vara svårt att lyfta frågan om man upplevt sig blivit behandlad på ett sätt som man inte borde tolerera, eller till och med utsatt för sexuella trakasserier.

Lena refererar till en undersökning som visade att speciellt kvinnliga doktorander upplevde brister i jämställdheten. En förklaring var att doktoranderna kunde uppleva sig underordnande sina seniora handledare.

Frågor om jämställdhet på VH kan komma i annan dager eftersom det är så många kvinnor på fakulteten och att det är männen som ofta saknas.

Lena påpekar att det finns många aspekter på jämställdhet och nämner språket.

– Våra utländska doktorander eller post docs kan känna sig diskriminerade. Den mesta informationen är på svenska och det är ofta svenska som talas runt fikabordet. De kan känna sig åsidosatta. Det är en viktig fråga som jag gärna engagerar mig mer i.

Rådet för jämställdhet och lika villkor på SLU ordnar möten en till två gånger per år.

– Det är rektor som håller i dessa möten. Det är viktigt att dessa frågor lyfts till rätt nivå, avslutar Lena.

 

Text: Mårten Granert-Gärdfeldt.
Foto: Vanja Sandgren.

Till Vårt SLU


Kontaktinformation