Introduktion för alla som ska labba vid MEKÖL

Senast ändrad: 11 mars 2021

Intro

Alla som deltar i kurser som laborerar vid MEKÖL bör förbereda sig genom att läsa igenom säkerhetsregler, handhavandebeskrivningar och annan information om MEKÖL och den utrustning och de kemikalier som ska användas på laborationerna. Detta gäller studenterna på kursen, labblärarna på kursen och andra lärare och kursansvariga på kurserna. 

 - De kursansvariga har ju ett extra ansvar eftersom de är just kursansvariga. 
 - Lärarna på själva labbmomenten har ju också mycket viktiga arbetsuppgifter för att hjälpa studenterna i labbmiljön samt att övervaka arbetet för att förhindra felgrepp och att farliga situationer uppstår.
 - Studenterna måste ha läst på om laborationen i förväg för att kunna ha nytta av labben och för att kunna genomföra alla moment i laborationen på ett säkert sätt för att undvika farliga situationer.  

Checklistor och andra liknande dokument

Här nedan finns allmänna anvisningar för laboratoriearbete vid MEKÖL.
Kursansvariga, labbassistenter, studenter m.fl. bör läsa igenom den här informationen innan arbetet med laborationen börjar.
På de tre kemilabben finns dessutom utlagda checklistor som ska användas av labblärarna och studenterna.

- Speciella saker att tänka på p.g.a. corona-pandemin

- checklista för labblärare.
- checklista för studenter.
- Här finns dessutom finns en checklista för kursansvariga som bör studeras (och följas) någon månad före kursstart.
- Ordnings- och säkerhetsregler för laborationer med kemiska inslag.
- Kortfattade tips och råd vid användning av enkla typer av labbutrustning (hanteringstips).
- Kortfattad introduktion till säkerhetsdatablad och kemikaliedatabasen som SLU använder - Klara

Att tänka på för kursledare

Ett ”före-kursmöte ” där kursledare, kursens labbpersonal och Gunilla Mårsäter (labbingenjör på MEKÖL, Gunilla.Marsater@slu.se, 018-
672764) träffas ser vi som en bra start för att laborationerna ska fungera så bra och säkert som möjligt. Vi på MEKÖL behöver bl.a. veta vilken utrustning, apparater och kemikalier som kan behöva ordnas eller beställas i förväg. Vi vill dessutom ge kursledare och kursens labbpersonal information om MEKÖL och de rutiner som gäller vid användning av MEKÖL:s utrustning eller lokaler. ”Före-kursmötet” ska hållas i god tid före labbstart bl.a. för att listor över kemikalier som
behövs under kursen ska ges till Gunilla, 3-4 Veckor före labbstart är nödvändigt för att säkerställa att tid finns för beställning och leverans.

Att tänka på för labblärarna på kursen

Det är också viktigt att kursens labbpersonal är förtrogna med hur utrustning och apparatur på MEKÖL fungerar, var den finns och dessutom känna till risker och säkerhetsaspekter för den utrustning som ska komma att användas.
På ”före-kursmötet” diskuteras såväl MEKÖL:s rutiner som kursens behov av utrustning, kemikalier och annan materiel. Ett eller flera besök på MEKÖL bör också genomföras före labbstart för att kursens labbpersonal ska bli förtrogna med labbmiljön på MEKÖL.
Förhoppningen är att vi ska höja säkerheten och trivseln på våra laboratorier. Är du som kursansvarig, labbassistent eller student osäker på något så tveka inte att fråga!

 1. Egna kläder och labbrockar

  1. Labbrock ska användas när laborativ verksamhet pågår i laboratoriet.
  2. Skaffa och använd egen labbrock, men se till att labbrocken är av bra kvalitet, gärna kraftigt bomullstyg. Rockar i syntetmaterial är oftast inte så bra t.ex. om det skulle börja brinna.
   De labbrockar som finns på MEKÖL tvättas inte och bör inte användas pga risk för smittspridning!
  3. Förvaring av ytterkläder, väskor o. dyl.
   Grundregeln är att ytterkläder, väskor o. dyl. inte ska tas med in i labblokalen under laborationen!
   Häng ytterkläder och väskor på klädhängare i korridoren eller häng in ytterkläder, väskor osv. i Bultsaxnågon av MEKÖLs klädskåp.
   1. Klädskåp för utlåning finns allra längst norr ut i MEKÖLs korridor och mitt emot JE-labbet
   2. Använd egna hänglås om du behöver låsa det klädskåp du lånar. Sätt en bit tejp på din skåpdörr och skriv namn och kurskod på tejpen. Om du bara låser skåpet över en dag så behöver du inte skriva kurskod och namn på tejpen. 
   3. Hänglås som sitter kvar mer än en månad efter att kursens laborationer avslutats kommer att klippas upp med bultsax och avlägsnas. Allt eventuellt innehåll i skåpet kommer att skänkas till välgörenhet.
   4. Hänglås som sitter på klädskåp som inte är markerade med namn och kurs kommer också att klippas upp med bultsax och avlägsnas. Allt eventuellt innehåll i skåpet kommer att skänkas till välgörenhet.
 2. Allmänna ordningsregler

  1. Skyddsglasögon ska användas när man är inne i något av laboratorierna.
   Även om du inte själv gör något arbete som kan vara farligt så kanske andra laborerar med farliga saker i närheten av dig.
   Om inget som helst riskabelt arbete pågår inne i labbet kan kursansvarig eller labblärare ge dispens från den här regeln.
   Skyddsglasögon ska även användas inne i bl.a. apparatrum, ugnsrum, kemikalieförråd och andra rum där laboratoriearbete pågår.
  2. Labbrock ska användas när när laborativ verksamhet pågår i laboratoriet.
  3. Var noggrann med handhygienen och använd handskar när det behövs. För mycket laborativt arbete behövs dock inte skyddshandskar.
  4. Arbeta lugnt och metodiskt så att varken du, andra studenter (eller labbassistenter) eller arbetsplatsen smutsas ner.
  5. Munpipettering är ej tillåten.
  6. Torka genast upp allt spill.
  7. Alla kärl skall märkas med innehåll och signatur.
  8. Studenter får endast laborera under tillsyn av kursens labbassistenter eller annan utsedd lärare.
  9. Mat, dryck och snus får ej intas eller förvaras på laboratoriet.
 3. Allmäna rutiner

  1. MEKÖLs personal brukar ofta 'duka fram' kemikalier, lösningar, medier osv i förväg. Vanligtvis placeras dessa 'extra' saker på en rullvagn inne på laboratoriet. Exakt hur detta löses beror på vilken laboration som ska utföras.
  2. Beroende på laboration så kommer du antingen att få färdiga lösningar och medier av kursens labbassistenter eller så behöver du att bereda dessa själv.
  3. Plocka bort ren och torr utrustning från torkställen och lägg den i lämpliga skåp, lådor osv. Därefter diskar du den utrustning som du själv använt och hänger sedan upp det för torkning på torkställen.
  4. Vid de flesta laborationer så ska studenterna själva diska den utrustning som använts. Se då till att gamla märkningar på t.ex. glaskärl tvättas bort.
  5. Avfall.
   1. Brännbart avfall såsom pappershanddukar, handskar, tomma plastpåsar och tomma plast- och pappersförpackningar slängs i vanliga papperskorgar. Får ej kastas bland glasavfall! 
   2. Kemikalieavfall
    1. Kemikalieavfall kan i vissa fall spolas ut i diskhon. Aceton, metanol och etanol kan t.ex. hällas ut i diskhon. Många vattenlösningar av syror och baser kan också hällas ut i diskhon. Spola rejält med kallt vatten i diskhon om lösningsmedel hälls ut där!
     Vattenlösningar av vissa t.ex. metallsalter ska dock hällas ut i speciella kärl för kemikalieavfall!
     Uppsala kommun har en skrift om avloppsvatten samt tabeller med riktlinjer för hur mycket kemiskt avfall (med färgmarkeringar av Anders S) som reningsverken i Uppsala förmår ta hand om. En äldre samling med tabeller (från 2008) finns också.
    2. Organiska lösningsmedel och kemikalierester ska hällas ut i speciella kärl!
     Halogeninnehållande lösningsmedel ska till speciella kärl märkta "2B". Exempel på halogeninnehållande lösningsmedel (oftast klor) är diklormetan och kloroform.
     Lösningsmedel som inte innehåller halogener ska hällas ut i speciella avfallskärl märkta "2A". Exempel på lösningsmedel som inte innehåller någon halogen är etylacetat, toluen och heptan.
   3. Trasigt glas såsom använda kapillärrör, pasteurpipetter, trasiga bägare och kolvar, slängs i speciella plastkärl för just glasavfall. Papper osv får inte kastas i glasavfall!
   4. Plastavfall såsom plastburkar och pipettspetsar kastas i speciella kärl för just plastavfall!
 4. Laboratorieinstrument på laboratorierna

  1. Fråga efter manual eller annan form av instruktion innan du använder ett instrument som du inte känner till.
  2. Om du upptäcker fel på ett instrument så meddela din labbassistent eller MEKÖL-personal om detta. Skriv dessutom gärna en fel-beskrivning och tejpa fast den på instrumentet.
  3. Vågar: Håll rent kring vågarna! Torka rent vågen och på bordet vid vågen och plocka undan kemikalieburkar, spatlar, skedar osv när du gjort din invägning.
  4. UV-lampor: Stäng av strömmen efter användning.
  5. Dragskåp: Städa undan utrustning, glaskärl, kemikalieburkar osv. torka sedan rent i dragskåpet efter användning
  6. Automatpipetter: Pipetten är ett precisionsinstrument – Hanteras varsamt!
   Lägg inte pipetten på bänken med vätska i spetsen. Förvara pipetten vid sin upphängning.
   Om pipetten känns trög eller annorlunda, lämna den till din labbassistent eller MEKÖL-personal.
 5. Instrument i apparatrum eller i andra speciallabb

  1. Fråga efter manual eller annan form av instruktion innan du använder ett instrument som du inte känner till.
  2. Om du upptäcker fel på ett instrument så meddela din labbassistent eller MEKÖL-personal om detta. Skriv dessutom gärna en fel-beskrivning och tejpa fast den på instrumentet.
  3. Rotationsindunstare: Kontrollera att glasdelarna ser hela ut. Kontrollera att ditt glaskärl (päron- eller rundkolv oftast) är hela och inte har några sprickor i glaset!
   Kontrollera att vattenbadet har rätt temperatur.
   Kontrollera att vakuumet fungerar: Sätt på vattensugen (kranen fullt öppen) eller vakuumpumpen innan du sätter fast din kolv.
   Kontrollera att kylvattnet rinner med lagom flöde. Kontrollera att rotavaporns uppsamlingskärl är tomt (innehåller ofta organiskt lösningsmedel!)
   Sätt fast din kolv och säkra den med en klämma i plast eller pianotråd. Sätt på rotation och sänk ner kolven i vattenbadet till lagom nivå.
   Kontrollera att ditt lösning inte börjar stötkoka. Stanna kvar vid rotavaporn och öppna 'pyskranen' försiktigt om det stötkokar.
  4. Gaskromatograf: Tala med din labbassistent eller MEKÖL-personal om hur den ska användas.
  5. HPLC: Tala med din labbassistent eller MEKÖL-personal om hur den ska användas.
  6. Polarimeter:Tala med din labbassistent eller MEKÖL-personal om hur den ska användas.
 6. Säkerhet

  1. Allmänt
   1. Säkerhetsutrustning! Se till att du känner till var det finns nöddusch, utrustning för ögonsköljning, brandsläckare och brandfiltar samt utrymningsvägar.
   2. Det görs regelbundna kontroller av att säkerhetsutrustningen finns tillgänglig och fungerar men fel och brister kan uppkomma trots detta. Om du upptäcker fel och brister i säkerhetsutrustning (eller annan utrustning) så ska du meddela detta till din labblärare eller till MEKÖL-personal så snart du kan.
  2. Många lösningsmedel är mycket brandfarliga. Organiska lösningsmedel får endast hanteras i dragskåp med ventilationen påslagen.
  3. Åtgärder vid brand
   1. Rädda först dem som är i uppenbar fara.
   2. Larma brandförsvaret genom telefon 00 112
   3. Varna övriga som hotas av branden
   4. Släck branden om det bedöms möjligt
   5. Utrym byggnaden och bege er till återsamlingsplatsen. (parkeringen utanför huvudentren)
   6. Använd ej hissar
   7. Stäng dörrar för att hindra rökspridning
   8. Avdela om möjligt någon som möter brandförsvaret
  4. Åtgärder vid stänk i ögonen
   1. Den drabbade ska ropa på hjälp!
   2. Labblärare och kurskamrater måste assistera den drabbade med ögonspolning!
   3. Ordna transport till sjukhus samt medtag patroner för ögonsköljning under färden dit.
   4. Kontaktlinser bör ej bäras på laboratoriet eftersom det kan medföra ökad risk för ögonskada
  5. Arbete med kemikalier
   1. Läs varningstexten innan du använder en kemikalie.
   2. Torka upp eventuellt kemikaliespill omedelbart. Även vattenspill ska torkas upp omedelbart pga halkrisk!
   3. Farliga kemikalier som runnit ut på golv eller bänk täcks med absorptionsmedel, t ex vermikulit, och samlas upp i kartong för kemikalieavfall.
   4. Arbeta i dragskåp samt använd skyddsglasögon och vid behov även skyddshandskar.

Kontaktinformation