SLU-nyhet

Vilka nyttoinsekter far illa av neonikotinoider?

Publicerad: 14 juli 2016

Neonikotinoider är en omdebatterad grupp av insektsmedel som både hävdats vara oumbärliga för växtskyddet och utgöra ett allvarligt hot mot bin och andra nyttoinsekter. I ett nummer av Växtskyddsnotiser reder vi ut vad vi vet och inte vet om neonikotinoider.

Nyligen sammanfattades forskningen om neonikotinoidernas påverkan på nyttodjur. Sammanfattningen visade att deras påverkan varierar beroende på vilken art eller grupp av nyttoinsekter som undersöks, och vilken typ av neonikotinoid som används. Dessutom har fokus hittills legat främst på honungsbin, vilket betyder att de viktiga vilda insekterna – både de som pollinerar våra grödor och de som äter upp skadedjur – har fått stå i skymundan.

Ny stor studie visade på riskerna

Förra året publicerades resultat från en storskalig fältstudie i sydsvenska rapsfält, och där var det tydligt att de vilda pollinatörerna – i det här fallet humlor och vildbin – var de som drabbades värst av bekämpningsmedlet, medan honungsbin inte påverkades alls. En europeisk expertpanel har fastställt att användningen av neonikotinoider kan ha allvarliga konsekvenser för pollinerande insekter och andra nyttodjur, och att fortsatt användning kan göra det svårt för EU att uppnå sina mål om att främja biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Viktiga politiska beslut väntas

Sedan ett par år tillbaka finns det ett tillfälligt förbud inom EU mot att använda neonikotinoider i grödor som är attraktiva för bin. Det nuvarande regelverket kommer snart att omvärderas, och i kommande politiska beslut måste nyttan av användandet vägas mot riskerna. Det behövs därför mer forskning på fördelar och nackdelar med olika alternativ, och mer kunskap om hur olika nyttoinsekter påverkas på lång sikt. Denna kunskap är viktig för att vi ska kunna få till ett hållbart växtskydd, där effektiv bekämpning av skadedjur kan kombineras med minimal miljöpåverkan.


Kontaktinformation