Bildskärmsglasögon

Senast ändrad: 09 augusti 2023
Glasögon.Foto.

Regler för synundersökning och erhållande av glasögon vid bildskärmsarbete och andra synkrävande arbeten.

Arbetsmiljöverket har med stöd av arbetsmiljölagen utfärdat föreskrifter för bildskärmsarbete (AFS 1998:5 "Arbete vid bildskärm"), vilka gäller fr.o.m. den 1 april 1999. 

Föreskriften 6 § lyder: "Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet. 

Om resultaten av en synundersökning visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare med hänsyn till synkraven i bildskärmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sådan undersökning. 

Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas". 

Vidare anges i AFS 1998:1 Belastningsergonomi 2§ 2 stycket: ”Om särskilda synhjälpmedel behövs för att möjliggöra gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser skall dessa tillhandahållas av arbetsgivaren”. 

Ersättning

Arbetsgivaren betalar synundersökningen och om så behövs bildskärmsglasögon information om inköp finns i Proceedo. Några gemensamma medel finns inte reserverade för inköp av glasögon, utan kostnaden bör ses som en driftskostnad för datautrustning/motsv. 

Prefekt/motsv avgör om det är en rimlig kostnad och kostnader täcks enbart för det som föreslagits av optiker.

Glasögonen är arbetsutrustning och skall förvaras på arbetsplatsen.

--------------------------------------------

Följande regler för synundersökning gäller för arbetstagare vid SLU som arbetar vid bildskärm mer än en timme per arbetsdag eller behöver synhjälpmedel på grund av påfrestande arbetsställningar:

1. Arbetsplatsen skall vara färdigställd innan synundersökning utförs. Företagshälsovården hjälper gärna till vid utformningen.

2. En särskild rekvisition av arbetsglasögon skall användas där bl.a. synavståndet mäts upp. Rekvisitionen finns i Proceedo under kategorin Mat, kläder, personalvård mm/Glasögon.

3. Tid beställs av den som skall genomgå synundersökningen hos optiker som omfattas av det statliga ramavtalet för glasögon. Observera att avtalen inom detta område är rangordnade: 1) Synsam, 2) Specsavers. Se rekvisitioner i Proceedo.
 
4. Vid beställning genom Proceedo fylls ett formulär i med aktuella uppgifter. Beställningen attesteras sedan i systemet, och när attesten är klar skriver man ut en kopia på ordersidan (som är själva rekvisitionen) under fliken Leveranskvittens. Tag med rekvisitionen som innehåller fakturaadress och synavstånd till optikern. Om du inte är beställare i Proceedo kan du be en kollega med den behörigheten göra rekvisitionen åt dig i systemet, man anger namn och personnummer på personen som ska ha glasögonen i formuläret.

5. Optikern skall på rekvisitionen föreslå vad du skall ha för glasögon för att klara ditt bildskärmsarbete. Arbetsglasögon skall vara anpassade till arbetsplatsen och förvaras på arbetsplatsen. Optikern fakturerar sedan SLU och anger ordernumret som anges på rekvisitionen. På detta sätt kan fakturan sedan matchas direkt när den anländer till Proceedo.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU