Jens Olssons avsiktsförklaring

Senast ändrad: 06 oktober 2021

Jens Olsson. Forskare FLK vid Institutionen för akvatiska resurser

Jag kandiderar härmed till ledamot i fakultetsnämnden för NJ-fakulteten för kommande treårsperiod.

Som forskare vid institutionen för akvatiska resurser sedan 2011, har jag fokuserat mitt arbete på miljöanalys och myndighetsstöd (rådgivning), med betydande inslag av forskning och samverkan med det omgivande samhället. Jag har under åren lett flertalet projekt finansierade av Havs och vattenmyndigheten med fokus på kustnära fisk, fisksamhällen och ekosystem, samt miljöövervakning. Arbetet har haft ett tydligt fokus på Östersjön, på såväl det lokala och nationella planet som den internationella arenan inom HELCOM och ICES. Jag är sedan 2011 ordförande i en expertgrupp för kustfisk inom HELCOM där vi harmoniserar övervakningsmetoder, utvecklar bedömningsgrunder och utför statusbedömningar för kustfisk inom ramarna för bland annat Aktionsplanen för Östersjön (BSAP) och havsmiljödirektivet.

Mitt arbete på SLU har haft en tydlig koppling till tillämpad forskning där mycket av den data vi samlat in och de analyser vi utfört senare har publicerats som vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter. Vid sidan av otaliga rapporter och myndighetsunderlag har jag sedan 2011 medverkat och lett arbetet med att publicera över 30 vetenskapliga artiklar som nästan uteslutande har haft sitt ursprung i miljöövervakningsdata och miljöanalys.

Verksamheten jag bedrivit och ansvarat för har även lett till att jag medverkat och lett ansökningar som beviljats forskningsmedel. Därtill har jag handlett två masterstudenter, en doktorand och en postdoc, vars arbeten alla haft en tydlig koppling till miljöanalysen vid SLU. Under senare år har jag vidgat mitt arbete genom att under fyra år haft uppdraget som koordinator för ett av SLU:s största miljöanalysprogram (Kust och hav), under tre år varit biträdande avdelningschef för Kustlaboratoriet, och sedan 2019 koordinator för SLU Vattenforum. Eftersom intresset för våra fiskar i Östersjön alltid är stort, har jag ägnat en ganska betydande del av min tid åt samverkan i olika former. Dels som genom myndighetsstöd och rådgivning, författande av populärvetenskapliga rapporter, men också som inbjuden talare på ett otal nationella och internationella konferenser, möten och events. Genom mina uppdrag som koordinator för miljöanalysprogrammet Kust och hav och SLU Vattenforum har jag fått en god inblick i miljöanalysen på SLU samt den vattenrelaterade forskningen, miljöanalysen och samverkan på SLU, något som jag känner att jag brinner för.

Givet min bakgrund och arbete under mina dryga tio år på SLU är det kanske inte föga förvånande att jag vill verka för att stärka miljöanalysens roll på SLU, ett unikt uppdrag där vi spelar en avgörande roll för förvaltningen och utvecklingen av våra areella näringar, miljön och ekosystemen, såväl på land som i vatten och hav, såväl lokalt och nationellt i Sverige som på den internationella arenan. Miljöanalysen ger ovärderliga resultat och unik kunskap, något jag vill medverka till att vi i ännu högre grad än idag kan använda i forskningen, den vetenskapliga publiceringen oh utbildningen på SLU. Miljöanalysen genererar även unika data och tidsserier som man sällan eller aldrig kan skapa inom tidsbegränsade forskningsprojekt. Denna data ger insikter om storskaliga miljöförändringar och påverkan på miljön från oss människor, samtidigt som det är av yttersta vikt att miljöanalysen har en nära koppling till forskning och utvecklingsarbete. En sådan koppling garanterar en kvalitetssäkring och en utveckling av de beslutsunderlag och den rådgivning vid ger till myndigheter och politiker.

Vid sidan av en nära koppling mellan forskning, utbildning och miljöanalys önskar jag även bidra till att främja SLU:s samverkan med det omgivande samhället. Det är först när vi har en god samverkan som vi kan nå ut med vår kunskap och forskning, och på så vis kunna bidraga till en mer hållbar utveckling av vår miljö och nyttjande av våra naturresurser. För att nå detta mål måste vi vara synliga på relevanta arenor och medverka i viktiga sammanhang där såväl förvaltande myndigheter, näringsliv som allmänheten är aktiva. När SLU är en tydlig och viktig samverkans- och samarbetspartner inom de forskningsfält och arbetsområden vi verkar i, kan vi även i större utsträckning attrahera studenter och forskarstuderande, såväl som juniora och seniora forskare. SLU är ett relativt litet universitet och jag upplever ganska ofta att vi är okända för den bredare allmänheten och myndighetssfären. Ökad synlighet och samverkan tror jag därför kan bidra till att utveckla vår verksamhet och göra oss mer kända som en attraktiv samarbetspartner, utbildningsplats och kunskapsbank med fokus på hållbar utveckling av vår miljö.

Jag tror att ett stärkt internt samarbete och erfarenhetsutbyte är en av grundförutsättning för att SLU fortsatt ska kunna utvecklas som ett lärosäte attraktivt för medarbetare och externa intressenter. På SLU besitter vi en enormt bred kunskapsbas om frågor gällande bland annat skogen, jordbruksmark, djuren, vattnet, haven, städerna och den biologiska mångfalden. I detta avseende tror jag vi är unika. Det finns en allt större efterfrågan på ekosystem- och landskapsöverskridande angreppssätt och forskning, och här besitter SLU en unik kompetens som kräver utökat internt samarbete och då även på det tvärvetenskapliga planet. Jag vill därför även medverka till att vi ökar det interna samarbetet på SLU och då framförallt inom vattenområdet och kopplingen mellan land, vatten och hav. Vattenfrågorna är högt på agendan med nationella satsningar som till exempel Formas nationella forskningsprogram för vatten och hav och Mistras kommande satsning på marina ekosystem. Endast genom starkt internt samarbete på SLU kommer vi kunna ta fram konkurrenskraftiga ansökningar inom dessa områden.

Avslutningsvis har jag min hemvist på SLU:s största institution som arbetar brett med vattenfrågor, från sötvatten till marina ekosystem. Vi har en stark tradition av miljöanalys, forskning och samverkan inom våra ämnesområden, erfarenheter och kunskap som jag tror kan bidra till fortsatt utveckling av NJ-fakultetens verksamhet vid SLU.


Kontaktinformation